Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Lượt xem: 1220

Ngày 27/8/2019, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch số 1954/KH-VPUBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân,doanh nghiệp trong giải quyết công việc tại Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể như sau:


1. Mục đích
: Quán triệt sâu rộng, toàn diện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 10/CT-TTg) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết công việc. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc, từng bước phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng tại Văn phòng UBND tỉnh.


2. Yêu cầu
: Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ   phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc. Các Phòng, Ban, Trung tâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị mình và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả.

 

3. Nội dung thực hiện: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đổi mới công nghệ quản lý. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.

 


4. Tổ chức thực hiện:


Lãnh đạo Văn phòng:
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt bằng nhiều hình thức phù hợp các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Chỉ thị số 10/CT-TTg, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật, phòng chống tham nhũng…) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chấn chỉnh công tác quản lý; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các cá nhân có hành vi tham nhũng, những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng; đồng thời xem xét trách nhiệm của Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình quản lý; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức đúng quy định. Kiên quyết thực hiện việc tinh giản biên chế, đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Trưởng, Phó Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm:
Phát huy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, người lãnh đạo, nói phải đi đôi với làm; có biện pháp nhằm chấn chỉnh ngay tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, các nội quy, quy định, tác phong, lề lối làm việc của từng công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình xử lý công việc của từng chuyên viên; chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp lại toàn bộ hồ sơ đã giao cho chuyên viên xử lý để đôn đốc giải quyết kịp thời, đúng quy định.


Phòng Hành chính – Tổ chức có trách nhiệm:
Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử của Văn phòng, trong các cuộc họp của Đảng uỷ, họp cơ quan Văn phòng...Tiếp tục rà soát, bổ sung, khắc phục những thiếu sót, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ và công tác cải cách hành chính, công tác kê khai tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác…Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng và các báo cáo khác theo quy định…


Ban Tiếp Công dân:
Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh; nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng để tham mưu giải quyết.


Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính:
Công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đường dây nóng và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà và công khai kết quả xử lý (nếu có). Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu đẩy mạnh ứng dụng   công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các Sở, Ban, ngành, góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử…Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các Phòng, Ban, Trung tâm tại Văn phòng
 phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử nơi công sở của cán bộ, công chức, viên chức; cụ thể: Trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ các quy định của Văn phòng UBND tỉnh, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, thời giờ làm việc tại cơ quan, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh; Quyết định số 15/QĐ-VPUBND ngày 16/3/2017 của Văn phòng về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; Công văn số 290/VPUBND-HCTC ngày 13/02/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ trong công việc; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Văn phòng phụ trách để tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
1
 • Ông Ngô Quốc Vương
  20/01/1980 ( 41 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
  09/01/1981 ( 40 tuổi )
 • Ông Huỳnh Khánh Toàn
  04/01/1962 ( 59 tuổi )
 • Bà Trần Thành Mỹ Lệ
  02/01/1974 ( 47 tuổi )
 • Bà La Thị Thanh Nga
  01/01/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thảo
  01/01/1979 ( 42 tuổi )
 • Ông Phó Ban điều hành (Võ Văn Viên)
  01/01/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Lê Giao Quỳnh
  01/01/1993 ( 28 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thuận
  01/01/1987 ( 34 tuổi )
 • Ông Trương Văn Hoài
  01/01/1966 ( 55 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI