Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trách nhiệm nêu gương của Lãnh đạo quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh.

Lượt xem: 812

Ngày 23/8/2019, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch số 1929/KH-VPUBND triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của Lãnh đạo quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể như sau:

         
 1. Mục đích: Phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong thực hiện, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, nhà nước; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng, Phó Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Văn phòng; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân đồng chí đảng viên, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc và các quy định khác.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025


2. Yêu cầu:
Ban Chấp hành Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng, Phó Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Văn phòng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh phải nghiêm túc trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thể hiện trong đạo đức, lối sống, trong quan hệ giải quyết công việc với tổ chức, công dân, với đồng nghiệp tại cơ quan; Thực hiện nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với tự phê bình và phê bình; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ;

Việc nêu gương của Lãnh đạo chủ chốt, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; có sự kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Văn phòng và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, của lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm; Việc học tập quán triệt và thực hiện không được hình thức; cần thảo luận, đánh giá, phân tích, liên hệ với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng Phòng, Ban, Trung tâm gắn với từng cá nhân; mạnh dạn chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém trong việc chấp hành các nội dung trách nhiệm nêu gương; đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém của tổ chức, cá nhân; những giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát thực hiện của cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể đối với thực hiện trách nhiệm nêu gương.


3. Đối tượng thực hiện:
Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh đều phải thực hiện quy định nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


4. Nội dung thực hiện:


Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung về trách nhiệm chấp hành, gương mẫu đi đầu trong việc nêu gương đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng.
Thường xuyên học tập quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “những điều đảng viên không được làm”, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương”; Nghị định số 157/2007/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành công vụ; Quy định số 1224-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp; Kế hoạch 2897/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Quảng Nam. 

 
Đăng ký cam kết và báo cáo nội dung tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng phải đăng ký cam kết nội dung tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương để được giám sát, góp ý, giúp đỡ việc thực hiện và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Việc thực hiện cụ thể như sau:

 + Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đảng viên: thực hiện cam kết theo theo hướng dẫn của chi bộ, gửi chi bộ nơi đang sinh hoạt;

 + Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là quần chúng: thực hiện cam kết theo theo mẫu hướng dẫn tại Kế hoạch này, gửi phòng Hành chính – Tổ chức để lưu hồ sơ cán bộ, công chức. Thời gian hoàn thành: 30/8/2019

 - Sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đảng viên phải tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nêu gương tại Chi bộ; đối với công chức, viên chức, người lao động là quần chúng thì thực hiện trong sinh hoạt định kỳ của đơn vị


Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.
Bí thư Chi bộ, Trưởng các phòng, Ban, Trung tâm thường xuyên giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình phụ trách; hằng tháng báo cáo kết quả về Đảng vụ Văn phòng, phòng Hành chính – Tổ chức để tổng hợp, báo cáo Đảng uỷ và Lãnh đạo Văn phòng; Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng kịp thời giải quyết và xử lý nghiêm những biểu hiện, hành vi vi phạm về chấp hành nêu gương, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, vi phạm quy định về văn hóa công vụ trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


5. Tổ chức thực hiện:


Lãnh đạo Văn phòng:
Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá trong nội bộ. Việc nêu gương phải theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Nói đi đôi với làm theo”.


Các Phòng, Ban, Trung tâm:
Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Văn phòng tổ chức học tập, quán triệt các nội dung phải chấp hành, gương mẫu đi đầu trong việc nêu gương đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị mình quản lý.


Phòng Hành chính – Tổ chức:
Phối hợp với các Phòng, Ban, Trung tâm làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các nội dung liên quan trên trang thông tin điện tử của Văn phòng, trong các cuộc họp của Đảng uỷ, họp cơ quan Văn phòng...Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Phòng, Ban, Trung tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo tình hình và kịp thời đề xuất UBND tỉnh, Tỉnh uỷ giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh.

         
Đối với cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động: Đăng ký nội dung nêu gương phải cụ thể, sát hợp với chuyên môn, vị trí công tác; cam kết tự giác, gương mẫu thực hiện và báo cáo chi bộ, lãnh đạo phòng nơi mình công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện. Thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký tại bản đăng ký nêu gương./.

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI