Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh uỷ về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đối với lĩnh vực thương mại

Lượt xem: 624

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh uỷ về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đối với lĩnh vực thương mại.

Theo đó, Chương trình nhằm cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đối với lĩnh vực thương mại. Phân công trách nhiệm cụ thể các Sở, Ban, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra. Tăng cường phối hợp đồng bộ của các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện Chương trình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là xây dựng và phát triển thương mại hiện đại, tăng trưởng bền vững, phù hợp với trình độ phát triển từng giai đoạn, góp phấn thúc đẩy phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn vệ sinh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025: Tốc độ tăng bình quân hằng năm của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) khoảng 15%/năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên 106.000 tỷ đồng; Phấn đấu 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%. Đến năm 2030: Tốc độ tăng bình quân hằng năm của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) khoảng 17%/năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên 236.000 tỷ đồng; Phấn đấu 75% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 70%.

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh xây dựng Chương trình triển khai theo 10 nhóm nhiệm vụ cụ thể đối với lĩnh vực thương mại, như sau: (a) Rà soát, xây dựng phương án, nhiệm vụ của ngành để tích hợp vào quy hoạch tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn. (b) Chuyển đổi mô hình chợ truyền thống và cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển hạ tầng thương mại hiện đại. (c) Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. (d) Gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm. (đ) Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại. (e) Phát triển hạ tầng thương mại theo hướng đồng bộ, hiện đại. (g) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. (h) Triển khai thực hiện nhóm dịch vụ cảng biển để từng bước hình thành trung tâm logistics ở khu vực. (i) Tăng cường các hoạt động xuất nhập khẩu. (k) Đẩy mạnh phát triển dịch vụ hỗ trợ thương mại.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình trước ngày 30/10 hàng năm để kịp thời chuẩn bị xây dựng chương trình công tác cho năm tiếp theo; tham mưu UBND tỉnh sơ kết vào cuối năm 2023 và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình vào cuối năm 2025. Chủ động phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ, đề án, kế hoạch, chính sách theo Chương trình và kết hợp huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành, địa phương theo dõi, cân đối ngân sách, trình cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc Chương trình.

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả giữa các Sở, Ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thương mại.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy.

Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, đề xuất, kiến nghị định kỳ trước 15/10 hàng năm gửi về Sở Công Thương và báo cáo đột xuất để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn tin: Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI