Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh”giai đoạn 2021 - 2025

Lượt xem: 160

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (ANTQ), UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 4441/QĐ-UBND, ngày 17/11/2015 phê duyệt Đề án 1863/ĐA-CAT-PV28, ngày 11/11/2015 của Công an tỉnh về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020”. Sau 05 năm thực hiện, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập: Một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa quan tâm lãnh đạo, triển khai; phong trào có nơi, có lúc còn hình thức; một bộ phận Nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), lơ là, mất cảnh giác, ý thức tự giác phòng, chống tội phạm chưa cao; công tác kiểm tra, hướng dẫn, đầu tư kinh phí hoạt động cho các mô hình, chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo cho lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

Thực hiện Kế hoạch số 214-KH/TU ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1556/KH-UBND ngày 23/3/2021 tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

Mục đích:  Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân nhân vững chắc; làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong thời kỳ mới; chú trọng phát triển các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp giữa phương pháp truyền thống và ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể; quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT; chăm lo, tạo điều kiện xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của chính quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, ở khu vực thành thị, nông thôn, trong ơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động khác;  Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo vệ ANTT.

Mục tiêu phấn đấu cụ thể: Hàng năm 100% các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định về bảo vệ ANTT; Đến năm 2025, tất cả các khu dân cư, xã, phường, thị trấn và 70% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự”, có lực lượng nòng cốt vững mạnh và có từ 01 đến 02 điển hình tiên tiến; Hàng năm có trên 90% xã, phường, thị trấn, 70% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ - 19/8” với các hình thức thiết thực, hiệu quả, phong phú; Hàng năm lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về pháp luật, nghiệp vụ; Đến năm 2025, có trên 95% khu dân cư, 90% xã, phường, thị trấn và trên 95% cơ quan, doanh nghiệp, trường học đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và có phong trào đạt từ loại khá trở lên; không có đơn vị, địa phương yếu kém;  Phấn đấu 100% các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đạt tiêu chí về ANTT.

Nội dung, biện pháp thực hiện

1. Công tác tuyên truyền, vận động

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định, qui chế, thể lệ về bảo vệ ANTT; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự giác tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, vấn đề biển đảo, môi trường...nhất là việc sử dụng mạng intenet, các trang mạng xã hội để bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạc, kích động chống Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; gây mất an ninh, trật tự; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

- Vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy; quản lý đối tượng tại cộng đồng dân cư; phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm; thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thực hiện các qui định về cư trú; toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phòng chống thiên tai, bệnh dịch.

- Đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động như: Thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội, hoạt động ngoại khóa, các buổi chào cờ; lồng ghép với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền trực quan bằng panô, áp phích, băng rôn, phát hành tờ rơi, xây dựng hương ước, quy ước phù hợp; tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên các báo, đài phát thanh và truyền hình; thông tin trên các báo điện tử, mạng xã hội; phát huy hiệu quả các tổ tuyên truyền lưu động để vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia bảo vệ ANTT.

- Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống tài liệu tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở.

2. Công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT

- Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT hiện có của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; loại bỏ những mô hình kém hiệu quả; củng cố, nhân rộng những mô hình phát huy tác dụng tốt. Tiếp tục chỉ đạo hoạt động các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT đã xây dựng như: Dòng tộc tự quản về ANTT, Tiếng kẻng an ninh, Tiếng loa an ninh, Đội dân phòng, Tổ tự quản về ANTT, Tổ an ninh nhân dân, Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin, Giáo xứ bình yên, mô hình “1+...”, tái hòa nhập cộng đồng.

- Các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, nghiên cứu xây dựng các mô hình mới, cách làm hay phù hợp tính chất, đặc điểm địa bàn, đối tượng, chú trọng sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo những thông tin về phòng, chống tội phạm và biện pháp phòng ngừa đến với  người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất. Hoàn thiện qui chế hoạt động của các mô hình: Liên kết bảo vệ ANTT khu vực bệnh viện, nhà trọ an toàn về ANTT, mô hình phòng chống tội phạm và bản tin phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên Zalo, mô hình camera giám sát an ninh.

- Nâng cao hiệu quả phong trào “2 giữ về an ninh, trật tự” gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác đang triển khai như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau.

- Xây dựng, hoàn chỉnh tài liệu về qui trình xây dựng, cách thức hoạt động của mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT” ban hành trên phạm vi toàn tỉnh; phát hiện, lựa chọn gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo để đúc kết kinh nghiệm, bồi dưỡng thành những điển hình trong phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm; củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các xã, thị trấn là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, địa bàn giáp ranh...

3. Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự

- Lấy địa bàn khu dân cư làm "hạt nhân" trong xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự. Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết, khu dân cư có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT”; triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có mô hình tự quản về ANTT.

- Nắm chắc tình hình, dự báo các tình huống, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, không để xảy ra "bị động, bất ngờ" hoặc "điểm nóng" phức tạp nhất là các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

- Kết hợp giữa phòng ngừa và liên tục tấn công để kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và không có công dân của khu dân cư phạm tội nghiêm trọng trở lên; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng.

- Hàng năm thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp duy trì tốt việc kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tiêu chuẩn an toàn về ANTT ở cấp mình đề nghị cấp trên công nhận theo trình tự quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.

4. Tổ chức “Ngày hội  toàn dân bảo vệ ANTQ - 19/8” sôi nổi, phong phú, hiệu quả

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để mọi người nhận thức đầy đủ và tích cực tham gia.

- Hàng năm có kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ - 19/8”, giai đoạn 2020 - 2025. Tùy theo điều kiện thực tế các đơn vị, địa phương có thể tổ chức các hoạt động như: Tổng kết phong trào, ký kết giao ước thi đua đảm bảo ANTT; giao lưu, họp mặt, tuyên dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm; tổ chức các hoạt động triển lãm, hội thi, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… để tạo khí thế sôi nổi, động viên nhân dân tham gia giữ gìn ANTT.

5. Xây dựng lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở; triển khai, thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (sau khi Chính phủ ban hành Nghị định, Quốc hội thông qua dự án luật).

          - Nghiên cứu, đề xuất việc bố trí, quản lý, xây dựng, sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và thực hiện chế độ chính sách đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên bán chuyên trách khi bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

- Tiếp tục duy trì, quan tâm, hướng dẫn, kịp thời động viên đối với Công an xã bán chuyên trách; tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa lực lượng Công an chính quy và lực lượng Công an xã bán chuyên trách trong công tác, đặc biệt là các xã, thị trấn ở khu vực biên giới.

          - Hoàn thiện, ban hành tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn pháp luật, nghiệp vụ về công tác bảo vệ ANTT đối với lực lượng Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT.

- Đảm bảo điều kiện vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác cho lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm xây dựng, củng cố các lực lượng này vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thực sự làm hạt nhân, nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

6. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng

Hàng năm sơ kết, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phong trào phát triển toàn diện.

Nhiệm vụ thực hiện:

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan và địa phương tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung kế hoạch; hàng năm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đạt được và triển khai nhiệm vụ cho năm tiếp theo; Thường xuyên cung cấp thông tin, tình hình ANTT, nhất là âm mưu, phương thức, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật về ANTT để các cơ quan, bành ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia phòng, chống; Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các đề án, dự án trong Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục chuyển hóa các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội và địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; Tham mưu kế hoạch và tổ chức phát động phong trào tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, tuyến biên giới, tuyến biển, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong tôn giáo, vùng giáp ranh (Chú trọng đổi mới phương pháp: Tuyên truyền tập trung, thường xuyên, theo đợt, trực quan, trực tiếp, sử dụng mạng xã hội, phóng sự, in ấn tờ rơi ...); Xây dựng đề cương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong toàn dân bảo vệ ANTQ; tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào hàng năm đối với khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; Tham mưu tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Ban hành hướng dẫn về công tác xây dựng tổ chức tự quản về ANTT; nghiên cứu, xây dựng điểm tại một xã, phường, cơ quan; tham mưu tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tham mưu tiếp tục nhân rộng mô hình: Tiếng loa an ninh, camera giám sát an ninh, khu nhà trọ an toàn, tái hòa nhập cộng đồng, các hình thức phát động phong trào trên mạng xã hội và các mô hình khác đang phát huy tác dụng; Tham mưu triển khai Đề án của Chính phủ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới”; ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự các cấp trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Hàng năm tổ chức biên soạn, bổ sung tài liệu, tổ chức các lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở; Tham mưu tổ chức các hoạt động nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19/8 hàng năm; Triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấp áp tội phạm, tập trung vào các các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật nổi lên trong thời gian qua như: Giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản, lừu đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội  phạm công nghệ cao, xâm hại phụ nữ, trẻ em, sử dụng trái phép các chất ma túy, cờ bạc và hoạt động của các băng, ổ, nhóm; Củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào; phát huy tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an xã chính qui trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ ANTT nhất là xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn bó mật thiết với nhân dân; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp tình hình kết quả và tham mưu cho UBND tỉnh sơ, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào giai đoạn 2021-2025.

2. Sở Nội vụ tham mưu số lượng, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở (sau khi Quốc hội thông qua dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở); Nghiên cứu, đề xuất đưa kết quả phân loại khu dân cư; xã, phường, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” vào tiêu chí xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; qui định trách nhiệm của người đứng đầu nếu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình hình phức tạp, không đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ yếu, kém; Phối hợp đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3. Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp thực tiễn; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân nhất là các văn bản qui phạm pháp luật về ANTT; Chỉ đạo củng cố “Tổ hòa giải” ở các thôn, tổ dân phố đảm bảo về số lượng, chất lượng; kết hợp công tác hòa giải với công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các khu dân cư và gia đình gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đưa nội dung về phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hàng năm.

5. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước (Về tuyên truyền; vận động nhân dân; tập huấn; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình; phát hành tài liệu và xây dựng các phóng sự tuyên truyền; khen thưởng; tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ); Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

6.  Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Quảng Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam hướng dẫn, theo dõi các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; Phối hợp Công an tỉnh xây dựng và phát sóng các tin, bài, phổ biến kinh nghiệm, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để động viên khích lệ kịp thời cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an tỉnh xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch tuyên truyền vận động phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội trong sinh viên, học sinh các cấp; Xây dựng các mô hình nhà trường an toàn về ANTT.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp thực hiện tốt các Quy chế về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trên các tuyến biên giới, biển, hải đảo; Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo và khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh đúng pháp luật các vụ án được xã hội quan tâm; Tăng cường tổ chức các phiên toà xét xử lưu động nhằm nâng cao tác dụng tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên hàng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2020 – 2023; Tiếp tục triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, qui chế phối hợp phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, bảo vệ ANTT, quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội đã ký kết; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của hội viên, đoàn viên về phòng, chống tội phạm; Lồng ghép nội dung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào, cuộc vận động, chương trình do Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì, phát động nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Công an tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-BTGTW, ngày 19/7/2016 giữa Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương giai đoạn 2016 - 2021; Chương trình phối hợp số 38/CTr-BDVTW-BCA, ngày 15/6/2016 giữa Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2016 – 2021; Giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong công tác bảo vệ ANTT.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện đề án giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ và duy trì hoạt động thường xuyên; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng điểm từ 01 đến 02 khu dân cư (Thôn hoặc tổ dân phố) và 01 xã, phường, thị trấn thành điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn; Xây dựng chuyên mục về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên cổng thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND huyện Phú Ninh, Duy Xuyên, Tiên Phước, các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 và đăng ký phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 phải có giải pháp cụ thể, quyết liệt đạt phong trào khá trở lên; Bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch (phục vụ công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT", tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt; tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" và các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Hằng năm tổ chức hội nghị tổng kết công tác, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

13. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định, qui chế, thể lệ về bảo vệ an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Căn cứ nội dung kế hoạch, UBND tỉnh giao giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, Cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện. Định kỳ 01 năm tiến hành sơ kết, sau 05 năm tổ chức tổng kết việc thực hiện (báo cáo kết quả gửi về Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ).

Thời gian thực hiện:

Từ năm 2021 đến năm 2025, chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2023 (Sơ kết kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn I vào cuối năm 2023). Giai đoạn II: Từ năm 2023 đến hết năm 2025 (Sơ kết và tổng kết kế hoạch triển khai thực hiện vào cuối năm 2025).

Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh giúp UBND tỉnh, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và tập hợp báo cáo Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh./.

Nguồn tin: Kế hoạch số 1556/KH-UBND ngày 23/3/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI