Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Lượt xem: 112

Để tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…; đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021) và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021); tại Công văn số 636/UBND-NC ngày 02/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về PCCC và CNCH; Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh khóa IX quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực (sau đây viết gọn là Quyết định số 2256/QĐ-UBND của UBND tỉnh); các kế hoạch của UBND tỉnh: (1) Kế hoạch số 5618/KH-UBND, ngày 04/12/2015 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; (2) Kế hoạch số 2107/KH-UBND ngày 16/4/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC (sau đây viết gọn là Kế hoạch số 2107/KH-UBND của UBND tỉnh). Kết hợp chặt chẽ giữa công tác đảm bảo ANTT, an toàn PCCC với chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị mình; xác định rõ và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu được quy định trong Luật Phòng cháy và chữa cháy; tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiết sót, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ, thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra. Tăng cường tuyên truyền, huấn luyện về PCCC cho đội viên đội PCCC cơ sở, CBCNV, người lao động; củng cố, bổ sung đội PCCC cơ sở, trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy ngay ban đầu.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế để phát động phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2021) và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 – 04/10/2021) bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, tạo khí thế sôi nổi trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC và CNCH.

3. Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh: (1) Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh khóa IX quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực; (2) Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; (3) Xây dựng, phê duyệt các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong mùa nắng hè, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các hoạt động, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của Đảng, của đất nước và của tỉnh, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông thủy, nhất là các ghe, thuyền, các bến phà để hạn chế tai nạn, đuối nước xảy ra.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC, CNCH; điều tra, xử lý các vụ cháy, nổ; các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường thường trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án chữa cháy, CNCH; kịp thời tổ chức chữa cháy và CNCH có hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh danh mục “Dự án mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giai đoạn 2021 - 2025” trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời triển khai thực hiện khi được phê duyệt.

- Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả nội dung, yêu cầu và thời gian tại Quyết định số 2256/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Kế hoạch số 7775/KH-UBND, ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung chỉ đạo: (1) Xây dựng kế hoạch và tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong mùa nắng hè, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hoạt động lễ hội đầu năm; (2) Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, lập danh sách các cơ sở, các kho chứa, công trình chế biến dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ tại địa bàn không đảm bảo yêu cầu khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo Quyết định số 2256/QĐ-UBND của UBND tỉnh; kịp thời hướng dẫn cơ sở áp dụng các giải pháp về PCCC để khắc phục; (3) Rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, bổ sung xây dựng mới các bến lấy nước để phục vụ công tác chữa cháy tại địa phương; (4) Thành lập Ban Chỉ đạo về PCCC và CNCH theo đúng Kế hoạch số 2107/KH-UBND của UBND tỉnh; (5) Cân đối nguồn kinh phí địa phương bảo đảm cho hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động lĩnh vực QP-AN (sau đây viết gọn là Nghị định số 165/2016/NĐ-CP).

- Chỉ đạo UBND cấp xã: (1) Tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, trách nhiệm về công tác PCCC và CNCH đúng quy định của pháp luật, nhất là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó thực hiện ngay việc quản lý về PCCC đối với các cơ sở được giao UBND cấp xã quản lý tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/01/2021); (2) Củng cố, xây dựng mới và duy trì hoạt động lực lượng dân phòng, đảm bảo 100% thôn, bản, tổ dân phố phải có đội dân phòng theo đúng quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tổ chức huấn luyện, nâng cao kiến thức PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng để đáp ứng yêu cầu PCCC ngay tại địa bàn dân cư; (3) Đảm bảo 100% khu dân cư phải có phương án chữa cháy và CNCH được xử lý bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ; (4) Khảo sát, chủ động phương án di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn trong mùa mưa lũ; thường xuyên theo dõi, cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở do mưa, lũ, khu vực có nguy cơ đuối nước để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố, tai nạn gây ra; (5) Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền đảm bảo PCCC rừng, nhất là nguy cơ cháy rừng do đốt thực bì sau khai thác, kịp thời huy động lực lượng tại địa phương để chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ.

5. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Nam chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật PCCC cho Nhân dân. Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH, phê bình các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về PCCC và CNCH của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung. Tổ chức tuyên truyền sâu đậm trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho hoạt động PCCC và CNCH theo quy định tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 7077/BTC-VI ngày 12/6/2020 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy từ nguồn ngân sách địa phương, nhất là sửa chữa trụ sở, đáp ứng yêu cầu để triển khai Đội Chữa cháy và CNCH khu vực; đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy; tham mưu triển khai thực hiện Dự án mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giai đoạn 2021-2025.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Công an tỉnh và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sớm nhất Danh mục “Dự án mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giai đoạn 2021-2025” trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án khi được HĐND tỉnh phê duyệt theo đúng Luật Đầu tư công.

7. Sở Xây dựng

Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng; triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13/02/2018 giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình; đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công tác PCCC ngay từ khi lập quy hoạch khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và thiết kế các dự án, công trình xây dựng thuộc diện phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi cấp phép xây dựng và kiểm tra nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng nhằm nâng cao ý thức của chủ rừng và Nhân dân trong công tác bảo vệ và PCCC rừng. Chỉ đạo xây dựng, bổ sung các phương án PCCC rừng; phối hợp với các chủ rừng tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng PCCC rừng tại chỗ. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC rừng theo quy định.

9. Sở Công Thương

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí đốt, hóa chất, các kho vật liệu nổ công nghiệp, các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, chợ, trung tâm thương mại… thực hiện các biện pháp an toàn PCCC, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu,…

- Chỉ đạo các đơn vị điện lực kiểm tra, khắc phục kịp thời sự cố kỹ thuật, ngăn ngừa cháy, nổ xảy ra trên đường dây dẫn điện, trạm biến áp…; hướng dẫn biện pháp an toàn trong sử dụng điện, đặc biệt là sử dụng điện tại các chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong nhà ở gia đình.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong kiểm tra, rà soát các cơ sở, kho xăng dầu, khí đốt, hóa chất bố trí trong khu dân cư không đảm bảo an toàn PCCC để di dời theo đúng Quyết định số 2256/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

10. Ban Chỉ đạo về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh

Tiếp tục tổ chức chỉ đạo thực hiện Luật PCCC, Nghị định 136/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch công tác PCCC và CNCH trong năm của UBND tỉnh. Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo PCCC và CNCH cấp huyện.

11. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát đảm bảo các điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, nguồn nước phục vụ hoạt động chữa cháy và CNCH. Tăng cường hướng dẫn và yêu cầu các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC đối với các công trình trước khi đưa vào hoạt động; phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về an toàn PCCC; củng cố, thành lập Đội PCCC chuyên ngành; trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu quả; phát động phong trào PCCC rộng khắp trong khu, cụm công nghiệp; xây dựng “khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn PCCC”; tổ chức các hoạt động sôi nổi về PCCC kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân PCCC trong khu, cụm công nghiệp.

12. Công ty Điện lực Quảng Nam

Tổ chức kiểm tra hệ thống điện, nhất là đường dây dẫn điện, tổ hợp công tơ điện, trạm biến áp tại khu dân cư để phát hiện và khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót gây mất an toàn PCCC; không để xảy ra cháy, sự cố điện trên đường dây dẫn điện; hướng dẫn người dân, chủ cơ sở sử dụng điện an toàn; quản lý chặt chẽ, đúng quy định đối với các dự án điện mặt trời, điện áp mái phải đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC trước khi đóng điện thương mại.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc; giao Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Nguồn tin: Công văn số 636/UBND-NC ngày 02/02/2021.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
3
  • Bà Trần Thị Kim Phượng
    10/03/1988 ( 33 tuổi )
  • Ông Nguyễn Mười
    02/03/1975 ( 46 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI