Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh và báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong năm 2020

Lượt xem: 187

Thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 554/UBND-KTN ngày 28/01/2021 chỉ đạo như sau:

1. Các Sở, Ban, ngành, các Hội,đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020  của Thủ tướng   Chính  phủ; Nghị quyết số   09-NQ/TU   ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016  -  2020  và  định hướng đến năm  2025;  Chỉ thị số  48-CT/TU  ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND  ngày  21/4/2020 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030 và Quyết định số1662/QĐ-UBND ngày  19/6/2020 của  UBND tỉnh về  phê duyệt Đề  án quản  lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảovệ sinh môi trường,  tích cực  tuyên truyền,  nâng  cao nhận thức  và  trách nhiệm quản  lý rác thải trên địa bàn, tạo sự đồng thuận của nhân dân, không để xảy ra các vấn đề phức tạpvề  an  ninh trật tự; cần  phát  huy  vai  trò,  trách nhiệm của  các hội, đoàn thể  các  cấp  trong  công  tác  tuyên  truyền, vận động giữ  gìn  vệ  sinh  môi trường, hạn chế sử dụng  các sản phẩm nhựa  dùng một lần,  túi  nilon  khó  phân hủy và phân loại rác thải để tận dụng tái chế, tái sử dụng các thành phần có ích trong  rác thải nhằm giảm  phát thải  ra  môi trường; tăng cường sự  giám  sát của các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận, các cấp hội, tổ dân phố,cộng đồng dân cư đối với việc tổ chức thực hiện và giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; chỉ đạovận  hành xử  lý  rác thải  trên địa  bàn đảm bảo  an  toàn về  môi trường; cải tạo, nâng cấp các bãi chôn lấp rác thải chưa đáp ứng yêu cầu về bảovệ  môi trường, ngăn chặn việc  hình  thành  các  bãi  rác tự  phát mới; tiếp tục  tìm kiếm nhà đầu tư dự án xử lý rác thải để chủ động giải quyết lượng rác thải phát sinh trên địa bàn;

Chỉ đạo  UBND  các  xã, phường, thị trấn  theo  dõi,  giám  sát  toàn bộ hoạt động  thu  gom, vận chuyển, xử  lý  rác thải  trên địa  bàn quản  lý; bố  trí  các điểm tập kết rác (trước khi xe vận chuyển đưa đi xử lý) phù hợp để tránh gây ô nhiễm môi trường cho khu dân cư; tuyên truyền vận động mọi tổ chức, cá nhân và hộ gia đình thực hiện  trách nhiệm  liên  quan đến vệ  sinh  môi trường,đổ  rác thải đúng nơi  quy định;  không để xảy  ra  tình trạng mất vệ  sinh  môi trường ở  các hành  lang,  vỉa  hè,  nơi  công  cộng; phấn đấu đạt hoặc  duy  trì  tiêu  chí  về  môi trường trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương; đặc biệt, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp đón mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

Tổng hợp số liệu, báo cáo tình hình quản lý rác thải trên địa bàn huyện/thịxã/thành  phố từ  ngày  01/01/2020  đến  ngày  31/12/2020  gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/02/2021 để tổnghợp báo cáo.

3. Sở Kế hoạch  và Đầu tư chủ  trì  nghiên cứu  cân đối,  tham mưu UBND tỉnh trong việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án xử lý rác thải theo Nghị quyết số01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh; chủ trì, phối hợp với các ngành,  địa phương  tham  mưu  UBND  tỉnh  ban  hành  các  cơ chế  chính  sách khuyến khích thu hút đầutư các dự án xử lý rác thải có công nghệ tiên tiến, hiện đại; đơn giản hóa các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng và vận hành cơ sở xử lý rác thải; nghiên cứu, thí điểm tổ chức đấu thầu tập trung để lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ xử  lý  rác thải đáp ứng  các  tiêu  chí về  công nghệ,  kinh tế,  xã hội, môi trường và đảm bảo công khai, minh bạch trong chi trả dịch vụ xử lý rác thải theo hướng dẫn của BộKế hoạch và Đầu tư (nếu có).

4. Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ kinh phí hằng năm cho việc quản lý rác thải; cân đối, bố  trí nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ  môi trường hỗ trợ  cho  các hoạt động  phân loại,  thu  gom, vận chuyển, xử  lý  rác thải; tăng dần  giá dịch vụ  thu  gom, vận chuyển,xử lý rác thải nhằm giảm dần hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước;  Cung cấp số liệu về  kinh  phí (từ nguồn  ngân  sách tỉnh) đã  phân bổ  cho hoạt động quản  lý  rác  thải  trên  địa  bàn  tỉnh từ  ngày  01/01/2020  đến  ngày 31/12/2020 gửi Sở  Tài  nguyên  và  Môi trường trước  ngày  10/02/2021 để tổng hợp báo cáo.

5.  Sở  Xây  dựng  tham  mưu  các  nội  dung  quản  lý  cơ  sở  hạ  tầng  kỹ  thuật  về điểm tập kết, cơ sở xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của ngành được phân công về quản lý hạ tầng; rà soát các quy hoạch có liên quan đến vị trí, quy mô của các khu xử lý chất thải rắn để lồng ghép vào quy hoạch tỉnh.

6. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu về công nghệ xử  lý,  tái chế chất hữu cơ tại chỗ để  áp dụng tại  các hộ  gia đình  và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa nội dung phân loại, thu gom rác thải và hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy vào chương trình giáo dục về bảovệ môi trường trong các trường học bằng nhiều hình thức phong phú và thường xuyên (kể cả chương trình ngoại khóa).

8. Sở Công Thương chỉ đạo các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; cung cấp số lượng cơ sở sản xuất nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài nguyên và Môi trườngtrước ngày 10/02/2021 để tổng hợp báo cáo.

9. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và khách sạn thực hiện phân loại, thu gom rác thải và hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy.

10. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyềnvề phân loại, thu gom, xử lý rác thải; phát hiện và kịp thời đưa tin các giải pháp tốt, mô hình hay về  phân loại,  thu  gom, xử  lý  rác thải  và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa  dùng một lần, túi ni lông khó phân hủyđể lan tỏa đến mọi người xung quanh và địa phương khác tham khảo áp dụng.

11.  Công  an  tỉnh tăng cường nghiệp vụ đấu  tranh,  phòng  ngừa  và  ngăn chặn  các  sai phạm về  môi trường  trong hoạt động  thu  gom, vận chuyển, xử  lý rác thải và đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt tại các địa phương có khu xử lý rác thải.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh về công tác quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình quản lý rác thải và kinh phí sự nghiệp môi trường đã phân bổ cho quản  lý  rác thải tại  các địa phương  trên địa  bàn tỉnh  trong năm  2020,  báo  cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/02/2021; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, tham mưu UBND tỉnh ban  hành  quy định về quản  lý  rác thải của tỉnh,  phê duyệt Đề  án  phân loại  rác thải tại nguồn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của tỉnh và nghiên cứu hình thức, mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại để tham mưu áp dụng.

13.  Đề nghị Hội  Liên  hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội  Nông  dân  tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phân loại, thu gom, xử lý rác thải và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, thay thế các loại túi khi đi chợ, siêu thị và trong sinh hoạt gia đình; nghiên cứu,  sáng tạo  ra  các  mô  hình, chương  trình về  phân loại  rác thải  và giảm thiểu rác thải nhựa.

14.  Công  ty  Cổ phần  Môi  trường Đô thị Quảng  Nam,  Công  ty  Cổ phần Công  trình  Công cộng Hội  An  có  trách nhiệm thực hiện  thu  gom, vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, tăng cường các giải pháp xử lý lượng rác thải rác thải gia tăng trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán; đồng thời có phương án chủ động xử lý các thay đổi bất thường của thời tiết (mưa,  bão, ngập  úng); phối hợp với  chính quyền địa phương tăng cường công tác dân vận, nắm bắt kịp thời các nguyện vọng, ý kiến của nhân dân để kịp thời giải quyết, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện gây mất an ninh trật tự khu vực; cải tiến công tác thu gom, xử lý rác thải; đổi mới phương thức thu gom, vận chuyển  rác thải  cho  phù hợp với  cách thức quản  lý  rác thải của từng địa phương. Lập  báo  cáo quản  lý chất thải rắn  sinh hoạt  và chất thải rắn  công nghiệp thông thường gửi  Sở  Tài  nguyên  và  Môi  trước ngày 20/02/2021 để tổng hợp báo cáo.

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợpvới các hội,đoàn thể, mặt trận các cấp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./.

Tác giả: Diệu Hiền

Nguồn tin: Công văn số 554/UBND-KTN ngày 28/01/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
3
  • Bà Trần Thị Kim Phượng
    10/03/1988 ( 33 tuổi )
  • Ông Nguyễn Mười
    02/03/1975 ( 46 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI