Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem: 219

Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức trên địa bàn tỉnh bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu những đại biểu ưu tú, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương mình ở Hội đồng nhân dân các cấp. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành làm tốt các công việc sau đây:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc Hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; làm cho mọi tầng lớp Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, nội dung và yêu cầu của cuộc bầu cử lần này, về cơ cấu, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử, để nhân dân nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ của mình, tự giác tham gia đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất.

Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định của trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác bầu cử ở cơ sở, nhất là việc lập và niêm yết danh sách cử tri, xác định hợp lý các khu vực bỏ phiếu, lựa chọn người có uy tín, chuyên môn, thạo việc để thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử ... đảm bảo đúng qui định của pháp luật.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị Trung ương và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh theo chức năng của mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia phục vụ cho cuộc bầu cử và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong việc bầu cử.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm  an  ninh, trật tự tại những địa  bàn trọng điểm,  khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, những khu vực nhạy cảm dễ xảy ra cháy nổ; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình  tỉnh,  Báo  Quảng  Nam  và  các  cơ  quan  thông  tấn  báo  chí  lập kế hoạch, chương trình, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phù hợp phục vụ cho cuộc bầu cử.

Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Viễn thông tỉnh, Bưu điện tỉnh,Công  ty Điện lực Quảng  Nam  xây dựng kế hoạch, phương  án cụ thể, bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc và điện thắp sáng phục vụ tốt công tác bầu cử ở địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ  quan, đơn vị  liên  quan  xây dựng  các phương  án chủ động đối  phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và trước, trong và sau ngày bầu cử (ngày 23/5/2021).

Thanh  tra tỉnh chủ  trì, phối hợp với  các cơ  quan  liên  quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương; tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy  ban bầu cử tỉnh về việc chuẩn bị  và  phân bổ  kinh  phí phụcvụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh  phí bầu cử; bảo đảm  kinh  phí được sử dụng đúng mục đích,  yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

Sở Nội vụ  là cơ  quan thường trực,  có  trách nhiệm  giúp Ủy  ban bầu cử tỉnh xây dựng kế hoạch bầu cử, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các địa phương, cơ  quan, đơn vị,  các tổ chức phụ  trách  công  tác bầu cử; hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình; dự toán kinh phí, in ấn các loại tài liệu,biểu mẫu phục vụ  cho cuộc bầu cử  theo kế hoạch của Ủy  ban bầu cử tỉnh; thực hiện chế độ thông tin báo cáo và tổng hợp phản ánh kịp thời tình hình thực hiện công tác bầu cử của các ngành, các cấp về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, báo cáo Thường trựcTỉnh ủy và Trung ương.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quy định hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về công tác bầu cử.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử; đồng thời chỉ đạoỦy  ban  MTTQ Việt  Nam  các cấp  trên địa  bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử.

Các tổ chức phụ  trách  công  tác bầu cử ở  các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy  ban  nhân  dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng  các Sở,  Ban,  ngành tỉnh,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện  nghiêm  túc  công  tác bầu cử  và dự kiến, đề  phòng những  tình huống phức tạp, đột xuất có thể xảy ra trong ngày bầu cử, nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốchội  khóa  XV  và bầu cử đại biểu Hộiđồng  nhân  dân  các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp./.

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
3
  • Bà Trần Thị Kim Phượng
    10/03/1988 ( 33 tuổi )
  • Ông Nguyễn Mười
    02/03/1975 ( 46 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI