Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2020

Lượt xem: 127

              Ngày 09/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm hai tháng cuối năm 2020. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Trần Văn Tân, Hồ Quang Bửu); đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan. Sau khi nghe Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm hai tháng cuối năm 2020; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Các Sở, Ban, ngành và địa phương cần phải quyết liệt và khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6309/UBND-KTN ngày 28/10/2020 về chủ động khắc phục hậu quả do bão Molave (bão số 9) gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân. Nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra, rà soát lại các công trình (nhà ở, trường học, trạm y tế, công trình giao thông, công trình sản xuất…) nằm trong khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, không đảm bảo an toàn, để có biện pháp xử lý kịp thời. Phân công đồng chí Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tập trung chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để hỗ trợ đánh giá nguyên nhân, giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài đối với khu vực miền núi Quảng Nam.

2. Các Sở, Ban, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ GPMB và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo kế hoạch, nhất là các công trình Trung ương triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, có phương án điều chỉnh, bố trí vốn cho phù hợp với tình hình thực tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm việc với các chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 để tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục điều chuyển kế hoạch vốn cho các dự án, công trình đã có khối lượng thực hiện nhưng thiếu vốn; việc tham mưu điều chuyển vốn cần quyết liệt, khẩn trương thực hiện; không được để tồn ứ nguồn trong tháng cuối năm 2020 làm khó khăn cho việc giải ngân.

Để kịp thời theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải ngân, các ngành, địa phương được giao chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện trong tuần và gửi về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

3. Các Sở, Ban, ngành và địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ vấn đề chi ngân sách; tiếp tục chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách nhằm đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi trong tình hình khó khăn. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, rà soát lại các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất, đảm bảo không để thất thoát nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 ở mức cao nhất có thể. Sở Tài chính xem xét, dự báo khả năng hụt thu để tham mưu bố trí nguồn kinh phí tiếp tục triển khai thực hiện đối với một số công trình, dự án đầu tư công bị tạm dừng, cắt giãn trong thời gian qua.

4. Các Sở, Ban, ngành và địa phương tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chú ý đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, nhất là những nơi công cộng, cơ sở y tế, bệnh viện. Sở Y tế tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đối với các tình huống về dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.

5. Các Sở, Ban, ngành và địa phương khẩn trương nghiên cứu, rà soát lại nội dung đã trình trong dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII (lưu ý phần phụ lục) để đề xuất các nhiệm vụ, đề án trọng tâm, bức thiết, gắn với những đột phá của tỉnh, phù hợp với nguồn lực trong 5 năm đến, phân bổ thời gian hoàn thành hợp lý thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/11/2020.

6. Các Sở, Ban, ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau thời gian dịch bệnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh đối với từng ngành, từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch, bất động sản theo các văn bản đã được UBND tỉnh chỉ đạo. Thống nhất tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh và giữa tỉnh Quảng Nam với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các Sở, ngành liên quan của tỉnh và của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để sớm tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức cụ thể các Hội nghị (dự kiến tổ chức vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021).

7. Các Sở, Ban, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ 18; đồng thời hoàn chỉnh các nội dung UBND tỉnh trình tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2, kỳ họp thứ 19, kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục quy định; chủ động chuẩn bị chu đáo nội dung giải trình đối với các báo cáo, đề án để trực tiếp giải trình tại Hội nghị và kỳ họp khi có yêu cầu. Căn cứ Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về Kết quả rà soát, đánh giá một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX để tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp, hiệu quả trong giai đoạn đến; giao Sở Tư pháp tiếp tục chủ trì theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

8. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương tập trung công tác thẩm định, xét công nhận các huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đồng thời chỉ đạo rà soát lại các xã chưa đạt các tiêu chí để phối hợp với các ngành chuyên môn và địa phương có giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2020 theo Kế hoạch.

9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương căn cứ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6330/UBND-KGVX ngày 29/10/2020 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, rà soát các nhóm đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được bổ sung tại Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị lập hồ sơ thủ tục và thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng theo trình tự, thủ tục quy định tại Kế hoạch số 1214/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh. Khẩn trương phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai thực hiện giải quyết chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với nhóm đối tượng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bổ sung tại Thông báo số 924-TB/TU ngày 08/10/2020 (trừ các nhóm đối tượng đã được bổ sung tại Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, tránh trùng lắp.

10. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hoiana chuẩn bị tốt nội dung và điều kiện phục vụ tổ chức Hội nghị du lịch toàn quốc và các hoạt động tại Diễn đàn liên kết, hợp tác phát triển du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội, góp phần thúc đẩy nền du lịch của tỉnh sớm phục hồi trong thời gian đến.

11. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo dõi, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phấn đấu chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Quảng Nam có vị trí xếp hạng chuyển đổi số ở mức tốt trong các tỉnh, thành phố cả nước; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân.

12. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan chuyên môn của tỉnh đảm bảo theo đúng Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đầu tháng 12/2020. Hoàn chỉnh các thủ tục và chuẩn bị tốt các điều kiện tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2020 trong tháng 12/2020.

13. Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp Công dân tỉnh tiếp tục duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền; chủ động xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn, có giải pháp kịp thời bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội… diễn ra trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2020.

14. Các Sở, Ban, ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm; trong đó, cần tập trung chăm lo tốt cho người có công cách mạng, các đối tượng người nghèo, các đối tượng xã hội, người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại trong các đợt mưa bão, lũ lụt...; tích cực phối hợp với UBMTTQVN các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, nhất là địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, người nghèo, các hộ dân vùng sạt lở...để tham mưu cấp có thẩm quyền hỗ trợ và xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo tốt các vấn đề về an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt lưu ý dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

15. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh quan tâm phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan để thực hiện kịp thời việc cấp phát, phân bổ tiền, hàng nhu yếu phẩm khác từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho công tác khắc phục bão, lụt gây ra nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân./.

Tác giả: Diệu Hiền

Nguồn tin: Thông báo số 416/TB-UBND ngày 11/11/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
11
 • Ông Hoàng Nguyên Thành
  22/11/1975 ( 45 tuổi )
 • Ông Vũ Hồng Anh
  12/11/1974 ( 46 tuổi )
 • Ông Thái Huy Hùng
  09/11/1962 ( 58 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI