Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Lượt xem: 96

Thực hiện Chỉ thị số 3426/CT-BNN-TCTL ngày 22/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi; để triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về thủy lợi trong thực tiễn, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất, dân sinh và các ngành kinh tế khác; Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3581/UBND-KTN chỉ đạo như sau:

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT: Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi hiện có” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chỉ đạo các địa phương, đơn vị khai thác công trình thủy lợi tổ chức điều tra, rà soát, đánh giá lại năng lực, hiệu quả khai thác của các công trình thuỷ lợi trên địa bàn, trên cơ sở đó tổng hợp đề xuất UBND tỉnh kế hoạch đầu tư, sửa chữa nâng cấp, bảo đảm an toàn công trình; điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thiết kế của các hồ chứa thủy lợi về cấp nước sạch nông thôn tập trung;  Tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện phương thức đặt hàng trong quản lý khai thác công trình thủy lợi; phối hợp với Sở Tài chính lựa chọn một số công trình thủy lợi có quy mô phù hợp, xây dựng phương án, lộ trình, kế hoạch cụ thể để áp dụng phương thức đấu thầu, trên cơ sở đó, tổng kết rút kinh nghiệm;  Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh theo quy định; phối hợp với các Sở, ngành theo dõi, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh kịp thời xử lý, tháo gỡ; Theo dõi, đôn đốc các địa phương, các chủ thể khai thác công trình thuỷ lợi triển khai thực hiện xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi; Tham mưu xây dựng Cơ chế hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ; tham mưu đề xuất các giải pháp đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ điều kiện thực hiện phương thức canh tác khoa học, áp dụng tưới tiên tiến, tiết tiệm nước cho lúa và cây trồng cạn chủ lực; Hằng năm, chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ, công nhân khai thác công trình thủy lợi, người của các tổ chức thủy lợi cơ sở, đặc biệt là văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy trình kỹ thuật mới trong công tác thủy lợi. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức người dân trong quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất, trình UBND tỉnh lựa chọn một số công trình thủy lợi có quy mô phù hợp, xây dựng phương án, lộ trình, kế hoạch cụ thể để áp dụng phương thức đấu thầu, trên cơ sở đó, tổng kết rút kinh nghiệm; Cân đối, tham mưu nguồn kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết (tại Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND tỉnh) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2167/UBND-KTN ngày 20/4/2020 và kinh phí thực hiện các quy định khác của pháp luật về thủy lợi trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi phụ trách; Chỉ đạo thực hiện xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác theo quy định của Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Rà soát, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; Tổ chức kiểm định an toàn các đập, hồ chứa nước thủy lợi: Định kỳ 5 năm để phát hiện ẩn họa, khuyết tật công trình; kiểm định đột xuất các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, làm cơ sở đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn; Kiện toàn, đổi mới các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng năng lực theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi (đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố hiện nay nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi đang giao cho UBND các xã cần sớm kiện toàn các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn, bảo đảm các công trình thủy lợi đều có đơn vị khai thác đủ năng lực và phù hợp với quy định); thực hiện chuyển dịch, mở rộng đối tượng phục vụ của công trình thủy lợi, tăng cường khai thác đa mục tiêu để nâng cao hiệu quả công trình; Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng; bảo đảm an toàn công trình, phục vụ sản xuất, dân sinh an toàn, hiệu quả, tiết kiệm nước; thực hiện các biện pháp kỹ thuật tưới, tiêu khoa học.

Đồng thời yêu cầu đối với các chủ thể khai thác công trình thuỷ lợi: Rà soát, xác định các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi do đơn vị cung cấp, hoàn thiện phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, trong đó đẩy mạnh việc tăng nguồn thu từ các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác để bù phần thiếu hụt do cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho đơn vị; Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đánh giá thực trạng công trình, tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ nhằm phát hiện kịp thời các ẩn họa, hư hỏng, sự cố ngay từ đầu, giảm thiểu thiệt hại do sự cố gây ra; đối với cửa van các tràn xả lũ vận hành bằng điện phải có ít nhất hai nguồn điện, trong đó có một nguồn điện bằng máy phát điện dự phòng; kiểm tra, vận hành thử các cửa van và các thiết bị cơ khí; báo cáo tình hình đập, hồ chứa nước thủy lợi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh: hằng tuần trong điều kiện bình thường và hằng ngày trong các đợt mưa, lũ hoặc đột xuất khi xảy ra sự cố; Rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và bố trí các điều kiện cần thiết để thực hiện phương án nhằm ứng phó kịp thời các tình huống mưa, lũ (trong cả mùa lũ và mùa kiệt) đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định của Luật Thủy lợi, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi và văn bản pháp luật có liên quan; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện trước ngày 10/12 hằng năm; Thực hiện rà soát, đánh giá lại năng lực, hiệu quả khai thác thực tế của công trình thủy lợi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ khi có thay đổi. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, bản đồ trực tuyến các công trình, trước mắt đối với các công trình thủy lợi vừa và lớn, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đặc biệt trong các tình huống thiên tai; Rà soát, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; Rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ của vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi để ngăn chặn, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; điều tra, nắm rõ các nguồn thải vào công trình thủy lợi, kiên quyết ngăn chặn, báo cáo cấp có thẩm quyền xử phạt việc xả nước thải trái phép vào công trình thủy lợi; Rà soát năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi của đơn vị; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ để đáp ứng với thời hạn yêu cầu quy định năng lực mới.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI