Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch Thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

Lượt xem: 137

Thực hiện Chương trình số 1411/CTr-BCĐ(PV05) ngày 05/5/2020 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và Xây dựng phong trào bảo vệ toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2020; căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

 

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân (ANND) cơ sở nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thiết thực phục vụ yêu cầu công tác trong tình hình mới. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, chỉ đạo của Văn phòng và sự phối hợp của Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban CHQS Văn phòng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lãnh đạo các Phòng, Ban, cán bộ, công chức và người lao động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh, cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tịch cực tham gia phòng chống các loại tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tư tưởng.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động tự giác giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn cơ quan góp phần giữ vững trật tự xã hội trong tình hình hiện nay. Luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan.

Theo Kế hoạch các nội dung thực hiện gồm: Công tác chỉ đạo thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và người lao động cảnh giác phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch, nâng cao ý thức bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản cơ quan thông qua các đợt sinh hoạt chuyên đề, hội nghị cơ quan;  Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các Phòng, Ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai tổ chức học tập và thực hiện các nội dung các văn bản của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban Tiếp Công dân: Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phục vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh; nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Phòng Hành chính - Tổ chức: Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban có liên quan thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Phòng, Ban triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; tham mưu Lãnh đạo Văn phòng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) theo quy định.

Các Tổ chức Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban CHQS Văn phòng UBND tỉnh phối hợp trong quá trình thực hiện các nội dung liên quan./.

 

 

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI