Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

Lượt xem: 128

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2899/KH-UBND ngày 29/5/2020 về triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021, với các nội dung như sau:

Mục đích: Nhằm triển khai thực hiện thống nhất quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 (viết tắt là công tác tuyển quân) bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, chất lượng tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đúng, đủ quy trình tuyển quân; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo. Công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quy trình tuyển quân.

Nội dung: Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp để giúp cấp ủy, UBND cùng cấp xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi để làm cơ sở xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển quân. Xây dựng kế hoạch tổ chức xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển quân; tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở cấp xã. Xây dựng kế hoạch tổ chức xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển quân; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở cấp huyện. Xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm tra, bình cử, công khai, hoàn chỉnh hồ sơ tuyển quân, chuẩn bị công dân nhập ngũ. Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệp đồng giữa địa phương và đơn vị nhận quân thống nhất về chỉ tiêu, thời gian nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số giao, nhận quân. Xây dựng kế hoạch tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đến cấp xã, phường, thị trấn và công dân nhập ngũ. Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân. Tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2021.

Thành phần: Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện:

- Tháng 6/2020: Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phúc tra, đăng ký, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi để làm cơ sở xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển quân.

- Tháng 8/2020: Các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển quân ở cấp thôn, khối phố.

- Tháng 9/2020: Xây dựng kế hoạch tổ chức xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển quân ở cấp xã, phường, thị trấn.

- Tháng 10/2020: Xây dựng kế hoạch tổ chức xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển quân ở cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Tháng 11, 12/2020: Xây dựng kế hoạch; tổ chức khám sức khỏe, xét nghiệm HIV, ma túy; tổ chức bình cử, công khai, hoàn chỉnh hồ sơ, chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ.

- Tháng 01/2021: Tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; tổ chức phúc tra sức khỏe.

- Xây dựng kế hoạch; Tổ chức Lễ giao, nhận quân(dự kiến giao quân từ 16-21/02/2021).

- Tháng 3/2021: Tổ chức rút kinh nghiệm công tác giao, nhận quân năm 2021.

- Tháng 12/2021: Tổng kết công tác tuyển quân năm 2021.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quânđúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển quân cho các địa phương; phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị gắn với địa bàn xây dựng lực lượng dự bị động viên. Hiệp đồng với các địa phương, đơn vị nhận quân về chỉ tiêu, tiêu chuẩn công dân nhập ngũ và phương pháp, thời gian giao, nhận quân. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ quy trình công tác tuyển quântừ khâu xét duyệt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt chính trị đến tổ chức Lễ giao, nhận quân bảo đảm chặt chẽ, thống nhất đạt kết quả cao. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các ngành, địa phương; tổng hợp kết quả công tác tuyển quânbáo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đúng quy định. Tham mưu, chỉ đạo, tổ chức rút kinh nghiệm; tổng kết công tác tuyển quân ở các cấp.

Công an tỉnh: Phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tổ chức thẩm tra, xác minh, xét duyệt chính trị của công dân nhập ngũ theo đúng quy định. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Hiệp đồng chặt chẽ với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về đảm bảo tiêu chuẩn chính trị trong tuyển quân; chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố hiệp đồng với cơ quan Quân sự cùng cấp thống nhất danh sách gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND cấp huyện trong việc tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đảm bảo chất lượng.

Sở Y tế: Chỉ đạo thành lập Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện đúng, đủ thành phần bảo đảm các trang thiết bị, vật tư cho khám sức khỏe, xét nghiệm ma túy, HIV; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các địa phương. Chỉ đạo ngành Y tế địa phương thực hiện tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các địa phương để kịp thời giúp các địa phương phát hiện, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong công tác chuẩn bị và tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh: thực hiện theo Thông báo số 157/TB-HĐNVQS ngày 31/12/2019 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.Theo dõi, chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyển quânbảo đảm đủ số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ; thường xuyên kiểm tra cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Động viên tạo điều kiện cho công chức, viên chức, đảng viên trong độ tuổi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh: phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, hướng dẫn cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân.

Sở Tài chính: tham mưu UBND tỉnh đảm bảo ngân sách cho công tác tuyển quânnăm 2021, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Hướng dẫn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt “Lễ giao, nhận quân”.

Sở Tư pháp: chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, rà soát, thẩm định, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự; phối hợp thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý thực lực; cung cấp, kết luận chính xác ngày, tháng, năm sinh của công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân để bảo đảm về độ tuổi. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện trong xét tuyển và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam: Phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân; tăng thời lượng phát sóng, đăng tin, bài về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, kết quả công tác tuyển quân của tỉnh và các địa phương, biểu dương các đơn vị, cá nhân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân để Nhân dân và công dân trong độ tuổi tự giác thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai đúng, đủ quy trình tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, hạn chế bù đổi, loại trả. Làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội. Tổ chức đón, nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ về địa phương, quan tâm giải quyết, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Chỉ đạo UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã thực hiện tốt công tác phúc tra, đăng ký, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, thống nhất về chỉ tiêu giao quân, thời gian nghiên cứu hồ sơ và chốt quân số trước 15 ngày kể từ ngày phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an cùng cấpphối hợp với các ngành có liên quan của địa phương xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm qui định về thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc cố ý cản trở đến việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chỉ tiêu, chất lượng giao quân ở địa phương./.

Nguồn tin: Kế hoạch số 2899/KH-UBND ngày 29/5/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI