Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Lượt xem: 175

Thực hiện Kế hoạch số 1266/KH-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tại Văn phòng năm 2020 với những nội dung như sau:

1. Mục đích: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của cải cách hành chính; các kết quả nổi bật trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ cải cách hành chính, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nâng cao nhận thức đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để cùng chung tay xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa bàn tỉnh.  


2. Yêu cầu:
Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành năm 2020 của Văn phòng; - Kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính với việc lồng ghép các nội dung quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


3. Nội dung tuyên truyền:

 
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội;

         
- Tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về CCHC, cụ thể: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016 - 2020”; Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính có liên quan đến tổ chức, cá nhân…;  

- Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ trong giải quyết các công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân…; 

- Các mô hình, sáng kiến hay, hiệu quả; các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; 

- Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng”, các phương thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. 


4. Các hình thức tuyên truyền:

 
 - Thông qua Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh;

         
 - Quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện, nhiệm vụ cải cách hành chính của Văn phòng cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại Văn phòng thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết và các buổi sinh hoạt của các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể tại Văn phòng; thông qua mục trao đổi nội bộ trên trang quản lý văn bản và hồ sơ công việc Qoffice của Văn phòng;

 
- Cử cán bộ, công chức, người lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác cải cách hành chính do UBND tỉnh và Sở Nội vụ triển khai;

- Thông qua việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan;

 
- Thông qua tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích…/.

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI