Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chỉ thị phát động phong trào: “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020”.

Lượt xem: 183

Nhằm phát động phong trào: “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020”, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2020 với những nội dung trọng tâm như sau:

Chỉ thị nêu rõ: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020 đã đề ra, là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII. Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020” với các nội dung cụ thể sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển.

2. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; từng cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thiết thực và có giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, trong đó phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2020 tăng từ 7-7,3 % so với năm 2019. 

3. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn diện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí; rà soát các xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục củng cố, bảo đảm tính bền vững của các tiêu chí. Xây dựng mô hình Khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thông mới kiểu mẫu; phấn đấu năm 2020 có thêm 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 25-KL/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy, xây dựng vùng Đông Nam thật sự trở thành động lực phát triển của tỉnh, Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 theo Kết luận số 37-KL/TU, ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy. Trong đó, triển khai tổ chức lập, thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt. Chú trọng kết cấu hạ tầng đồng bộ, khớp nối hạ tầng giao thông thông suốt. Kêu gọi đầu tư nước ngoài, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển. Triển khai thực hiện tốt hơn nữa Kế hoạch số 6505/KH-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh triển khai phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

5. Tập trung thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, các chính sách an sinh xã hội, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 5201/KH-UBND, ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh tổ chức phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; thực hiện chương trình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn, người nghèo và lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội.

6. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, các công trình hồ, đập, thủy điện; ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, chú trọng cao điểm trong dịp Tết Nguyên Đán và các ngày lễ lớn trong năm.

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định số 1224-QĐ/TU ngày 06/5/2019 của Tỉnh ủy quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy Nhà nước.

8. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận; đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 và Nghị Quyết số 13-NQ/TU, ngày 09/11/2018 của Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và Kết luận số 50-KL/TU, ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy về tinh giản biên chế; các Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được phê duyệt; thực hiện tốt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong cơ quan hành chính; tập trung nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân…/.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI