Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chăn nuôi tái đàn lợn sau dịch đạt hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch trong thời gian đến và tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh.

Lượt xem: 218

Để thực hiện chăn nuôi tái đàn lợn sau dịch đạt hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch trong thời gian đến và tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh; tại Công văn số 96/UBND-KTN ngày 08/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai các nội dung sau:


1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo quy định, hạn chế tối đa dịch tái phát ở những xã đã qua 30 ngày, ngăn chặn không để vi rút DTLCP xâm nhiễm vào địa bàn các xã chưa có dịch và các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh; trong đó, lưu ý:

- Tiếp tục thực hiện xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Công văn số 5107/UBND-KTN ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn bổ sung và chấn chỉnh công tác phòng, chống bệnh DTLCP.

- Trước khi tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP thực hiện lập hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh để làm cơ sở hỗ trợ sau này.

- Sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện để chi trả công lao động phổ thông thực hiện tiêu hủy lợn do mắc bệnh DTLCP theo mức chi quy định tại khoản 5 Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP và công tác phòng chống dịch (hỗ trợ cán bộ thú y, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh DTLCP, công lao động phổ thông để thực hiện phun hóa chất khử trùng, tiêu độc) thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp: (i) bán chạy lợn mắc bệnh, vứt xác lợn mắc bệnh chết ra môi trường và yêu cầu người dân tự tiêu hủy lợn bệnh, thuê lao động tiêu hủy lợn bệnh… trong giai đoạn tình hình dịch bệnh DTLCP đã giảm mạnh (bình quân mỗi ngày chỉ có 1-2 con lợn mắc bệnh DTLCP buộc tiêu hủy/một xã) và thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý.

- Tổ chức kiểm tra, phát hiện, tham mưu xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm thịt lợn trái quy định.

- Thực hiện tốt việc quản lý giết mổ trên địa bàn theo quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 623/UBND-KTN ngày 30/01/2019 về việc quản lý giết mổ động vật trên cạn và sử dụng dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y, Công văn số 5107/UBND-KTN ngày 29/8/2019 hướng dẫn bổ sung và chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP) và Hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT (số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 về một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh DTLCP).

  Song song với việc phòng, chống dịch bệnh DTLCP, cần triển khai chăn nuôi tái đàn lợn sau dịch. Việc nuôi tái đàn lợn thực hiện theo Công văn số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP về việc tái đàn trong chăn nuôi lợn; hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 2364/HD-SNN&PTNT ngày 26/12/2019 về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh DTLCP.

- Rà soát toàn bộ hộ/cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn chưa bị bệnh DTLCP để có giải pháp hướng dẫn tái đàn theo quy định.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi tái đàn lợn và các nội dung liên quan đến văn bản này đến tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn biết, thực hiện.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp hướng dẫn nhân dân, các cơ sở chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn. Tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn theo quy định.

- Tăng cường công tác giám sát chủ động trên đàn lợn, nhất là tại địa bàn các xã chưa có dịch, các xã hết dịch (qua 30 ngày), các cơ sở chăn nuôi tái đàn lợn đã được chính quyền và ngành chuyên môn địa phương xác nhận, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời, dứt điểm trong phạm vi hẹp. Xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo trước khi tái đàn, giấu dịch, dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng làm thiệt hại cho người chăn nuôi và ngân sách Nhà nước.

 Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp xã khẩn trương tổ chức xây dựng, trình phê duyệt và bố trí kinh phí ngân sách cấp huyện để chủ động triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn tại địa phương trong năm 2020.

2. Các doanh nghiệp chăn nuôi lợn đóng trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện chăn nuôi tái đàn lợn, phòng chống bệnh DTLCP theo đúng quy định của pháp luật về Thú y, các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 9524/BNN-TY ngày 19/12/2019 về việc chăn nuôi tái đàn lợn.

- Cung cấp thông tin đầy đủ về số lượng cơ sở liên kết chăn nuôi, trang trại chăn nuôi của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tình hình chăn nuôi lợn hàng tháng (tổng đàn lợn có mặt tại thời điểm, số lượng lợn thịt, lợn giống xuất chuồng, số lượng lợn nhập vào để nuôi) và báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh trên đàn lợn của doanh nghiệp về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để quản lý dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và tham mưu kịp thời UBND tỉnh đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi phù hợp nhằm đảm bảo cân bằng cung cầu.  

3. Sở Nông nghiệp và PTNT

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xác nhận điều kiện nuôi tái đàn ở địa phương theo đúng quy định. Thực hiện kiểm tra, kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn theo đúng quy định của pháp luật về Thú y và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh DTLCP tại Công văn số 14/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 về việc kiểm soát vận chuyển lợn giống và sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến sâu để phòng, chống bệnh DTLCP. Phối hợp các địa phương hướng dẫn chủ cơ sở chăn nuôi lợn xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh để công nhận an toàn dịch bệnh đối với một số bệnh ở lợn. Khẩn trương xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020, trong đó lưu ý định kỳ lấy mẫu xét nghiệm vi rút DTLCP theo quy định.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc chọn địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh.

4. Giao Sở Nội vụ

- Khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành liên quan và địa phương tham mưu UBND tỉnh kiện toàn hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y và Nghị quyết số 100/2019/QH14; củng cố lại đội ngũ nhân viên Thú y cấp xã và chế độ, chính sách đối với nhân viên Thú y xã theo quy định của Luật Thú y, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng biên chế viên chức chuyên ngành thú y/chăn nuôi - thú y trong tổng chỉ tiêu biên chế được giao của các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ theo đúng quy định.

5. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020; kinh phí dự trữ hóa chất, vật tư để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật nhằm tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế phát tán, lây lan ra diện rộng.

6. Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về nguồn cung, giá thịt lợn trên địa bàn tỉnh để người dân biết, không để thương lái, những tổ chức, cá nhân chăn nuôi lợn lợi dụng đầu cơ tăng giá.

7. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương có đường biên giới đi qua, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép lợn, sản phẩm lợn ra, vào địa bàn tỉnh.

8. Các Sở, Ban, ngành có liên quan:

- Tháo gỡ nhanh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các trình tự thủ tục nghiên cứu đầu tư dự án phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ cơ chế, chính sách của tỉnh (Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam), tăng cường công tác kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh, nhất là lĩnh vực giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh) để hướng dẫn, giải quyết./.


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI