Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 106

Ngày 13/5/2020, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã đánh giá và kết luận một số nội dung như sau:

Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi là dự án trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017, với mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác trước ngày 30/6/2020 để tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn từ năm 2020, tối ưu hóa sản xuất - truyền tải điện trong vận hành hệ thống điện quốc gia.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTGPMB) dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam. UBND các huyện: Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành đã chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ BTGPMB và UBND các xã trong vùng dự án tập trung thực hiện, phối hợp kiểm tra, giải quyết một số trường hợp vướng mắc để bàn giao mặt bằng thi công dự án. Tuy nhiên, đến nay nhiều vị trí móng trụ và hành lang tuyến chưa bàn giao được mặt bằng (mới vận động bàn giao mặt bằng khoảng 193/269 vị trí móng trụ và hành lang tuyến).

Để kịp bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành công trình trước ngày 30/6/2020 theo Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My và Núi Thành ưu tiên bố trí công việc cho đồng chí Phó Chủ tịch thành viên Ban Chỉ đạo tập trung phối hợp và chỉ đạo các cơ quan thực hiện nhiệm vụ BTGPMB, UBND cấp xã phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung khẩn trương tập trung triển khai công tác kiểm đếm, xét nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng nhà cửa, công trình, vật kiến trúc làm cơ sở lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời báo cáo Bí thư Huyện ủy chỉ đạo cả hệ thống chính trị tại địa phương tích cực tham gia phối hợp tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án được hiểu và đồng thuận ủng hộ chủ trương của dự án, sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thi công công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1681/UBND-KTTH ngày 26/3/2020 và Công văn số 2329/UBND-KTTH ngày 27/4/2020; thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã chỉ đạo một số nội dung tập trung giải quyết gồm:

- Về liên quan đến phương án BT, HT&TĐC: Yêu cầu UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ BTGPMB của dự án phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung phương án giá đất cụ thể để áp dụng bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với Sở Tài chính thẩm định, thông báo kết quả cho UBND huyện để làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt phương án BT, HT&TĐC theo quy định.

- Về bồi thường cây dầu rái là cây mọc tự nhiên: Đối với cây dầu rái là cây mọc tự nhiên, được người dân chăm sóc và khai thác dầu, yêu cầu UBND các huyện thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2280/STNMT-QLĐĐ ngày 19/12/2019 và Công văn số 881/STNMT-QLĐĐ ngày 06/5/2020.

Về đầu tư xây dựng các khu tái định cư: UBND huyện Đại Lộc và UBND huyện Tiên Phước chịu trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các đơn vị làm chủ đầu tư khu tái định cư phục vụ công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn các huyện, từ nguồn kinh phí của dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi. UBND các huyện chỉ đạo các phòng, Ban liên quan phối hợp với UBND cấp xã và Tổ chức làm nhiệm vụ BTGPB của dự án khẩn trương lựa chọn địa điểm phù hợp với quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất, đồng thời phối hợp với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục và triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo đúng quy định.

- Liên quan đến mật độ cây trồng và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng bị ảnh hưởng dự án:UBND các huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ BTGPMB kiểm kê, áp giá theo đúng quy định tại Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh. Trường hợp cây trồng bị ảnh hưởng dự án có giá trị kinh tế lớn, có mật độ vượt quy định tại Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh thì báo cáo chi tiết từng trường hợp, nêu rõ nguyên nhân gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

- Về tiến độ giải phóng mặt bằng các vị trí móng trụ và hành lang tuyến: Yêu cầu UBND các huyện: Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My và Núi Thành chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ BTGPMB tăng cường lực lượng phối hợp với UBND cấp xã khẩn trương kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng trên toàn tuyến của dự án (vị trí móng trụ và hành lang tuyến), khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt phương án BT, HT&TĐC trên toàn tuyến trước ngày 25/5/2020; chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan kiểm tra, tham mưu hoặc phối hợp với các Sở, ngành có liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác BTGPMB; chỉ đạo UBND các xã quản lý tốt hiện trạng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà, công trình trái phép; đồng thời, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương tăng cường vận động nhân dân trong vùng dự án sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30/5/2020Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý theo thẩm quyền.

- Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung cử cán bộ có thẩm quyền thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện và các Tổ chức làm nhiệm vụ BTGPMB theo dõi tiến độ BTGPMB của dự án, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ BTGPMB dự án.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện chỉ đạo thực hiện việc bồi thường đối với mật độ cây trồng theo hành lang tuyến bị ảnh hưởng dự án; hướng dẫn về đơn giá bồi thường đối với cây rừng tự nhiên (cây dầu rái) cho người chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính kiểm tra các nội dung phản ánh của UBND các huyện vướng mắc về bối thường đối với các trường hợp cây trồng vượt mật độ quy định, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Ban Chỉ đạo chủ trì cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và các ngành liên quan theo dõi hỗ trợ, hướng dẫn, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác BTGPMB theo đề nghị của UBND các huyện, Chủ đầu tư hoặc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết để sớm bàn giao mặt bằng, triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đề nghị Bí thư Huyện ủy chỉ đạo và yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My và Núi Thành xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cấp bách, ưu tiên thời gian, có giải pháp quyết liệt để giải quyết tồn tại, vướng mắc. Yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, tồn tại theo thẩm quyền. Đề nghị Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung chỉ đạo các đơn vị thi công khắc phục các tồn tại theo phản ánh của các địa phương và phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với UBND các huyện, xã trong vùng dự án để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nguồn tin: Thông báo số 187/TB-UBND ngày 22/5/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI