Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua và kế hoạch triển khai thời gian đến

Lượt xem: 619

Ngày 26/8/2021, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua và kế hoạch triển khai thời gian đến. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kết luận:

UBND tỉnh đánh giá cao Sở Xây dựng, Sở Tài chính đã có sự chuẩn bị tốt về thông tin, tài liệu báo cáo tại cuộc họp. Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030; trong đó có các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội. Đến nay, các căn cứ pháp lý liên quan đến việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã cơ bản đầy đủ, đảm bảo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục tích cực chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để đẩy mạnh việc triển khai phát triển nhà ở xã hội.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian đến UBND tỉnh yêu cầu

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, kết quả đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế,... đề xuất các giải pháp, cơ chế, nguồn lực,...; đánh giá làm rõ các nguyên nhân, thực trạng phát triển để đề xuất giải quyết trong thời gian đến đảm bảo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho từng nhóm đối tượng thuộc diện; đồng thời, phải đúng định hướng quản lý đầu tư, tránh dàn trải, từ đó rút kinh nghiệm để phát triển, mở rộng.

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan đôn đốc các địa phương tích cực triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đảm bảo đúng đối tượng, số lượng và tiến độ theo mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành đôn đốc các địa phương phối hợp, triển khai thực hiện các đề án, cơ chế, chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn thường xuyên bị thiên tai bão lũ và nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo mục tiêu, tiến độ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để tự cải thiện nhà ở.

Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đến quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội, trách nhiệm đầu tư phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại (chủ đầu tư trực tiếp đầu tư, bàn giao quỹ đất hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định cho Nhà nước thực hiện đầu tư); thống kê, nắm chắc cụ thể quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án để có cơ sở xây dựng kế hoạch, dự kiến nguồn lực, hình thức đầu tư (kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước đầu tư) thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong thời gian đến. Chủ trì, cùng với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng tiến hành tổ chức khảo sát, thống kê nắm chắc đầy đủ nhu cầu được bố trí nhà ở của từng nhóm đối tượng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật tại từng địa bàn đến thời điểm hiện tại và gắn với dự báo nhu cầu trong thời gian tới (từng năm của giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030) để có cơ sở đề xuất hình thức, quy mô, loại hình đầu tư phát triển nhà ở xã hội phù hợp các chỉ tiêu, quy mô phát triển đối với từng loại nhà ở xã hội vào Kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm và giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng định hướng của Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cả trước mắt và lâu dài.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bản tỉnh sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ theo nội dung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Xây dựng chương trình, kế hoạch kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để đề xuất, giao nhiệm vụ cho các địa phương triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội theo hình thức đầu tư công từ nguồn ngân sách, nguồn thu tiền sử dụng đất dành để đầu tư nhà ở xã hội của các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại nộp theo quy định của pháp luật về nhà ở. Trước mắt, tham mưu triển khai thực hiện trước tại thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan rà soát các dự án, kiểm tra việc xác định, trích nộp tiền sử dụng đất để phát triển nhà ở xã hội đảm bảo tính đúng, tính đủ; chuyển thông tin các chủ đầu tư nhà ở thương mại có nghĩa vụ nộp tiền quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định cho Sở Tài chính biết, đôn đốc thu kịp thời. Trên cơ sở nguồn thu để có đề xuất quản lý, sử dụng nguồn kinh phí do các chủ đầu tư để lại vào mục đích phát triển nhà ở xã hội đảm bảo phát huy hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Khẩn trương tham mưu xây dựng Cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội thay thế Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của HĐND tỉnh về quy định cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh xem xét, thông qua trước khi trình HĐND tỉnh.

Giao Sở Tài chính chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan đôn đốc các chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất, trích nộp quỹ phát triển nhà ở xã hội theo quy định; chuyển thông tin, số liệu nguồn thu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các địa phương triển khai đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành xây dựng phương án sử dụng số tiền tương ứng Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh chưa phân bổ năm 2020 chuyển sang năm 2021 tại Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh và dự kiến nguồn phát sinh trong thời gian đến để tham mưu UBND tỉnh sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí; trước mắt, phối hợp hướng dẫn UBND thành phố Tam Kỳ, UBND thành phố Hội An, UBND các huyện, thị xã thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan trình UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, các cơ quan liên quan công khai quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, Danh mục các dự án phát triển nhà ở xã hội kêu gọi đầu tư để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết, nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án.

Đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở, Ban, ngành liên quan tiến hành tổ chức khảo sát, nắm chắc số đối tượng thuộc diện có nhu cầu bố trí nhà ở xã hội theo quy định ở địa phương mình để có cơ sở triển khai, thực hiện hiệu quả./.

Tác giả: Đoàn Thị Mười

Nguồn tin: Thông báo số 377/TB-UBND ngày 27/8/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI