Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Tiên Phước về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Lượt xem: 744

Ngày 01/9/2021, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Tiên Phước về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện trong 8 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp quí IV năm 2021; các đề xuất, kiến nghị có liên quan và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

UBND tỉnh đánh giá: Trong 08 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tốt, tăng trưởng khá qua các năm; các thiệt hại qua thiên tai, nhất là thiệt hại về sản xuất, kinh tế vườn, kinh tế trang trại, cơ sở hạ tầng đã được tập trung khắc phục kịp thời, hiệu quả; nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Các Chương trình mục tiêu Quốc gia (Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Đặc biệt, địa phương đã nỗ lực, tập trung khai thác, phát huy tối đa các thế mạnh, tiềm năng về đất đai, truyền thống làm vườn trong nhân dân thông qua việc đề xuất hỗ trợ triển khai các cơ chế, chính sách thực hiện cụ thể như Đề án 548 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái; chủ động đăng ký làm việc và đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương để huyện Tiên Phước xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 và triển khai nhiều nội dung quan trọng khác theo Thông báo số 186-TB/TU ngày 16/6/2021; Đến nay, toàn huyện đã có 11/15 xã giữ vững và duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; tổng số tiêu chí đạt 249 tiêu chí, bình quân 17,79 tiêu chí/xã. Trong đó, 03 xã đạt chuẩn năm 2015 đã lập hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận lại sau 05 năm và đang thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; có 08 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019-2020 đang thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; 03 xã phấn đấu về đích năm 2022 đã đạt từ 11 – 15 tiêu chí/xã và có 12 thôn đã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới đã đạt 4/9 tiêu chí, huyện đang tập trung lập Đề án xây dựng huyện Tiên Phước đạt chuẩn huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025. Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn – Tường – Đường đẹp” được phát động rộng khắp và nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực với nhiều sản phẩm phong phú từ cơ sở. Năm 2021, có 04 chủ thể/05 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; số lượng, chất lượng các Hợp tác xã từng bước được nâng lên, hầu hết hoạt động theo mô hình liên kết sản xuất và tham gia vào Chương trình OCOP, toàn huyện đã có 52 hợp tác xã với 46 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được tổ chức sản xuất một cách chặt chẽ, bền vững. Phong trào cải tạo vườn, xây dựng mô hình kinh tế vườn xanh, sạch, hiệu quả phát triển mạnh mẽ, cho thu nhập kinh tế cao. Các giải pháp, chính sách về giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội địa phương được huyện triển khai đồng bộ, kịp thời, lồng ghép vận dụng linh hoạt; tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm nhanh, bền vững. Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề được triển khai tốt; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều thay đổi, khởi sắc; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống người dân từng bước được nâng cao; UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Tiên Phước đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững như: việc giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp, nợ xây dựng cơ bản chương trình nông thôn mới còn cao, Chương trình OCOP được tập trung triển khai tốt nhưng một số sản phẩm còn chưa mang tính đặc sắc.

          Trong thời gian đến, đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Phải tổ chức đánh giá, rà soát lại những mặt đã làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, các mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được trong quá trình thực hiện các hợp phần của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, qua đó xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể để tổ chức thực hiện một cách cụ thể. Phải xác định nhóm nhiệm vụ đặt ra trong mỗi chương trình, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để từ đó xây dựng lộ trình thời gian thực hiện và có sự điều chỉnh phù hợp với thực tế của địa phương; Tận dụng, khai thác triệt để các thế mạnh của địa phương như: nguồn lao động dồi dào, các lợi thế về thổ nhưỡng, truyền thống canh tác, sản xuất của Nhân dân, lợi thế về phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, các mô hình sản xuất kinh doanh, mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại hiện có. Cần huy động, lồng ghép một cách hợp lý, hài hòa các nguồn vốn giữa các chương trình; tập trung hình thành các mô hình phát triển kinh tế xã hội gắn với lợi thế đặc trưng của huyện, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế vườn, kinh tế trạng trại, du lịch sinh thái làng quê; Tập trung rà soát công tác giải ngân vốn của các chương trình, lên kế hoạch và lộ trình cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là các nguồn vốn giải ngân chậm có nguy cơ bị thu hồi vốn, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Đối với các chương trình cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch nông thôn mới đảm bảo phù hợp thực tế và phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng vùng huyện.

Quán triệt, nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính
trị trong việc thực hiện các mục tiêu Chương trình nông thôn mới đã đề ra. Xây dựng nông thôn mới của huyện theo định hướng kết hợp khai thác, phát huy thế mạnh, đặc thù địa phương; ưu tiên đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình hiệu quả cao để tạo ra sự lan tỏa, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung hoàn chỉnh Đề cương và xây dựng Đề án xây dựng huyện Tiên Phước trở thành huyện trung du miền núi khu vực duyên hải miền trung đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025 để có kế hoạch huy động, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo duy trì, nâng chuẩn đối với 03 xã đã đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2015 (Tiên Sơn, Tiên Cảnh, Tiên Phong), 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019-2020 ( Tiên Châu, Tiên Cẩm, Tiên Thọ, Tiên Mỹ, Tiên Lộc, Tiên Hà, Tiên Hiệp, Tiên An); đồng thời, tích cực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo quy định. Đối với 03 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022, tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực, theo dõi, đánh giá sát chất lượng, tiến độ thưc hiện các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục chỉ đạo các thôn xây dựng hoàn thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo đăng ký (9 thôn). Về thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, cần có kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng tiêu chí chưa đạt (05 tiêu chí), đồng thời, chủ động liên hệ trực tiếp với các Sở, ngành để được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tham mưu bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Tập trung các giải pháp nhằm nâng cao mức sống của người dân, lấy thu
nhập, chất lượng cuộc sống người dân làm thước đo trong việc thực hiện chương
trình mục tiêu về nông thôn mới.

Có kế hoạch đánh giá hiệu quả các sản phẩm OCOP đã đạt được
trong thời gian qua, đề ra giải pháp để phát triển các sản phẩm OCOP mang tính đặc trưng, có thương hiệu, hàm lượng sản phẩm có giá trị sử dụng cao và có thị trường tiêu thụ rộng. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án liên kết sản xuất đã định hướng.

Chú trọng thực hiện liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu của sản phẩm OCOP và phát huy các
lợi thế về những sản phẩm truyền thống vốn có trên địa bàn.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo theo quy định gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng điểm của địa phương và lồng ghép các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện để thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo đề ra.

Tập trung khảo sát, điều tra, phân loại hộ nghèo, xác định nguyên nhân
nghèo: do thiếu đất, thiếu kinh nghiệm sản xuất thiếu thông tin, thiếu vốn, thiếu lao động, thiếu tư liệu sản xuất hay là còn thụ động trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước để đề ra giải pháp hỗ trợ hợp lý, cụ thể trong việc xóa nghèo của 106 hộ nghèo còn lại, phấn đấu vượt chỉ tiêu giảm nghèo đề ra.

Từ lợi thế địa bàn để tạo ra các mô hình sản xuất mới, qua đó thu hút
giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương; đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân về công tác
giảm nghèo và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, nắm bắt các chương trình giảm nghèo bền vững thông qua các kênh tín dụng.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các nguồn vốn vay từ kênh tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo ra các mô hình sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, xóa nghèo bền vững

Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển
sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã triển khai thời gian qua để rút kinh nghiệm, nhân rộng trong thời gian đến.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giới thiệu đào tạo nghề, liên kết giới thiệu việc làm cho người lao động ở địa phương được tiếp cận với thị trường lao động của tỉnh, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh có nhu cầu lớn lao động có tay nghề.

Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng kinh tế còn khó khăn trên địa
bàn huyện để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tập trung điều tra, khảo sát hộ nghèo năm 2021 theo hai tiêu chí: giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2022-2025 để chuẩn bị cho kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Về giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương:

Về đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021 để huyện triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đăng ký thoát nghèo và tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho cán bộ phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi công tác giảm nghèo và cộng tác viên giảm nghèo giai đoạn 2022-2025: đề nghị huyện Tiên Phước làm việc với Văn phòng Giảm nghèo tỉnh, Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xem xét, phân bổ theo quy định.

Về đề nghị xem xét tiếp tục phân bổ vốn năm 2021 (111,5 tỷ đồng) để địa phương có nguồn lực thực hiện nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng xây dựng huyện nông thôn mới theo Thông báo số 186-TB/TU ngày 16/6/2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 130-CV/BCSĐ ngày 18/6/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: giao Sở Kế hoạch – Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp bổ sung kinh phí để huyện Tiên Phước xây dựng huyện nông thôn mới theo lộ trình đề ra; đề nghị huyện Tiên Phước có phương án, kế hoạch giải ngân vốn xây dựng huyện nông thôn mới cụ thể, đúng quy định để khi được cấp vốn bổ sung thì tổ chức triển khai thực hiện kịp thời.

 Về đề nghị xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí cho 03 xã vùng núi cao của huyện có điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn (Tiên Ngọc 04 tỷ đồng, Tiên Lãnh 05 tỷ dồng, Tiên Lập 04 tỷ đồng) để có điều kiện xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới vào năm 2022: đề nghị UBND huyện Tiên Phước báo cáo, giải trình cụ thể, chi tiết các nội dung xây dựng xã nông thôn mới cần hỗ trợ kinh phí (kèm theo dự toán) đối với từng xã; gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh); giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ phù hợp.

Về kiến nghị ban hành quy định hỗ trợ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới rà soát, đánh giá về quy mô, khối lượng công việc và những bất cập trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Về đề nghị cho chủ trương sử dụng biên chế viên chức làm việc tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện (trong tổng biên chế viên chức của huyện) để tăng cường thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: giao Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương; đồng thời, nghiên cứu hướng dẫn địa phương bố trí, trưng dụng biên chế viên chức linh hoạt để thực hiện tốt các nhiệm vụ có tính chất đặc thù nhưng thiếu cán bộ công chức thực hiện.

Giao Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ huyện Tiên Phước trong quá trình xây dựng Đề án và lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan về Đề án xây dựng huyện Tiên Phước đạt chuẩn huyện nông thôn kiểu mẫu vào năm 2025 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 186-TB/TU ngày 16/6/2021 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 343/TB-UBND ngày 17/8/2021; trước mắt tích cực hỗ trợ huyện hoàn chỉnh, lấy ý kiến góp ý về Đề cương, đi sâu vào từng hạng mục, nội dung, nhiệm vụ của Đề cương để đảm bảo xây dựng Đề án đạt chất lượng.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí trong điều kiện ngân sách tỉnh để hỗ trợ huyện phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái theo Đề án 548 kế hoạch năm 2021 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 186-TB/TU ngày 16/6/2021 và Công văn số 130-CV/BCSĐ ngày 18/6/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh./.


Tác giả: Đoàn Thị Mười

Nguồn tin: Thông báo số 393/TB-UBND ngày 02/9/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI