Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lượt xem: 317

Ngày 10/8/2021, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (sau đây viết tắt là Quy hoạch); tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận:

Yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh căn cứ nội dung Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 để tổ chức lập Quy hoạch tỉnh đảm bảo đúng quy định của Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và các quy định hiện hành, tiến độ được phê duyệt, phù hợp với tình hình, định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, trong đó cần quán triệt các nội dung sau:

1. Quan điểm, định hướng lập Quy hoạch

- Đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quy hoạch và văn bản liên quan; trước mắt đơn vị tư vấn phải phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, địa phương trong công tác thu thập dữ liệu cơ bản, cập nhật phù hợp thực tế của các ngành, địa phương.  

- Quá trình lập Quy hoạch phải gắn với thực hiện các chương trình hành động thực hiện mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII là “đến năm 2030, Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”; đồng thời có tính khả thi, thích ứng trong triển khai, phù hợp với nguồn lực thực hiện của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và khả năng huy động nguồn lực trong tầm nhìn đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển cao của cả nước; định vị được vị trí xứng đáng của Quảng Nam so với cả nước.

- Định hướng quy hoạch phát triển tỉnh Quảng Nam phải lấy Quy hoạch không gian làm nòng cốt, căn bản trên cơ sở đó xây dựng các Quy hoạch ngành kinh tế, kỹ thuật, mang tính riêng có, không trùng lắp với các địa phương khác, trong đó cần đảm bảo 04 yếu tố sau:

+ Đột phá: Khung định hướng cần đề xuất những tư tưởng và ý tưởng phát triển mới, có tính đột phá trên nền tảng phát huy tối đa các thế mạnh của tỉnh, tạo nền tảng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

+ Khác biệt: Yêu cầu định hướng Quy hoạch tỉnh phải thể hiện sự khác biệt với các địa phương khác, xuất phát từ thực tế, phù hợp với điều kiện đặc điểm, lợi thế riêng của Quảng Nam.

+ Toàn diện: Nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện, khoa học, trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức, những tác động bên trong, bên ngoài để đề xuất phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam từ đồng bằng đến miền núi.

+ Bền vững: Phải tạo lập được tính bền vững trong công tác lập và triển khai quy hoạch, thể hiện qua tầm nhìn chiến lược, hạn chế tối đa việc bổ sung, điều chỉnh sau khi được duyệt; bền vững trong định hướng phát triển tất cả các ngành, lĩnh vực trên cơ sở bền vững về xã hội, về tự nhiên, về kỹ thuật và về tài chính.

- Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam phải có tính mở, không cứng nhắc, ràng buộc đối với một chủ thể hay đối tượng cụ thể, dẫn đến khó điều chỉnh, bổ sung sau này. Đối với những đặc điểm mang tính tất yếu phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, cần xây dựng định hướng chiến lược chắc chắn, làm nền tảng cho sự phát triển; đối với những điều kiện phát triển theo xu thế cần phải xây dựng theo định hướng mở, không bị bó buộc, trong quá trình thực tiễn, phát sinh nhiều vấn đề thì có thể linh hoạt điều chỉnh một cách thích hợp.

- Định hướng quy hoạch tỉnh Quảng Nam với sự tích hợp của 14 ngành, lĩnh vực chủ yếu, kết hợp với 18 lãnh thổ cấp huyện là một khối lượng công việc tương đối lớn, đòi hỏi cần có sự phân công, phân nhiệm công việc các thành viên liên danh của tư vấn thực hiện theo chuyên môn; đồng thời phải có sự phối hợp xuyên suốt của các đơn vị liên danh trong quá trình lập quy hoạch, trong đó thành viên đứng đầu liên danh phải là đầu mối quan trọng, có trách nhiệm tổng hợp, cân đối hài hòa định hướng phát triển, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, xung đột trong quy hoạch; đặc biệt không để bản quy hoạch là những phép cộng đơn thuần, sự chồng lớp của các ngành, lĩnh vực hay là mảnh ghép của các lãnh thổ. Theo đó, quy hoạch tỉnh Quảng Nam phải đảm bảo là một định hướng tổng thể nhất quán, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đặt ra yêu cầu và mục tiêu phát triển rõ ràng, đảm bảo sự cân đối hài hòa giữa Quy hoạch không gian và Quy hoạch ngành, có sự hỗ trợ tác động qua lại giữa các ngành, lĩnh vực và lãnh thổ; gắn liền với định hướng quy hoạch yêu cầu phải đánh giá sự tác động của môi trường, từ đó có những ứng xử hợp lý với môi trường, lấy sự bền vững của môi trường làm nền tảng cho sự phát triển chiến lược nền kinh tế

2. Tiến độ, phương pháp xây dựng Quy hoạch

- Thống nhất phương pháp tiếp cận, phương pháp nghiên cứu kế hoạch, tiến độ lập quy hoạch tỉnh theo báo cáo đề xuất của đơn vị tư vấn; yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến (tuỳ tình hình dịch bệnh Covid – 19) với các ngành, địa phương để hoàn thành sản phẩm các kỳ báo cáo theo nội dung quy định. Trong đó thời gian hoàn thành nội dung báo cáo đầu kỳ trước ngày 30/11/2021, báo cáo giữa kỳ trước ngày 30/01/2022 và báo cáo cuối kỳ trước ngày 30/4/2022. Yêu cầu đơn vị tư vấn phải phải có phương pháp làm việc khoa học, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, đồng thời đảm bảo chất lượng hồ sơ quy hoạch.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tham mưu UBND tỉnh tổ chức các Hội thảo khoa học theo từng giai đoạn để tổng kết đánh giá chất lượng sản phẩm tại các kỳ báo cáo và để tranh thủ sự đóng góp tham vấn rộng rãi các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà đầu tư.

3. Thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng Quy hoạch

- Cơ sở dữ liệu phải phản ánh đúng thực trạng phát triển của tỉnh; là căn cứ quan trọng để phân tích, đánh giá, luận chứng, nhận định tổng thể về phát triển kinh tế xã hội, từ đó đưa ra những dự báo sát với thực tế. Trước mắt đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kế thừa các số liệu theo ngành kinh tế, các Quy hoạch vùng, liên vùng đã và đang được triển khai và khẩn trương xây dựng khung dữ liệu đầu vào cần thu thập, gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để phối hợp cung cấp. Yêu cầu khung dữ liệu phải chi tiết đến từng danh mục, nội dung, số liệu cần cung cấp để các đơn vị có cơ sở tổng hợp cung cấp thông tin có hệ thống, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng khung dữ liệu và tổ chức thu thập dữ liệu đầu vào cụ thể cho từng đơn vị, địa phương để phục vụ tốt nhất cho công tác tổng hợp, phân tích, lập quy hoạch. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm  rà soát phối hợp cung cấp tất cả các tài liệu thông tin liên quan cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn theo yêu cầu. Trong quá trình thu thập số liệu ban đầu, trước mắt liên danh tư vấn cử các đơn vị đại diện tại miền Trung tác nghiệp thu thập số liệu đầu vào để phục vụ cho công tác nội nghiệp; đối với công tác khảo sát thực địa, yêu cầu liên danh tư vấn phải cử đúng thành phần chuyên gia khảo sát thực tế điều kiện tại địa phương, làm việc cụ thể với các cơ quan liên quan.

4. Thành lập Hội đồng phản biện: khi triển khai giai đoạn 2 của đồ án Quy hoạch (Báo cáo giữa kỳ), Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng phản biện, trong đó thành phần là những cá nhân, đơn vị am hiểu thực tiễn về Quảng Nam như các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia đã từng nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực, làm việc tại Quảng Nam, các tổ chức quốc tế đã tham gia hoạt động lâu năm tại Quảng Nam và các doanh nghiệp lớn đã, đang và dự kiến sẽ đầu tư tại Quảng Nam; việc phản biện theo nguyên tắc Quy hoạch phải được hiện thực hoá một cách tốt nhất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối khớp nối công việc giữa đơn vị tư vấn với các Sở, Ban, ngành, địa phương và trong quá trình làm việc với các Bộ, ngành Trung ương. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc đơn vị vấn và các ngành, địa phương trong quá trình triển khai lập Quy hoạch; định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện và đề xuất UBND tỉnh xử lý các phát sinh, vướng mắc (nếu có)

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung làm việc (Theo đề cương Khung dữ liệu được gửi), nhất là các thông tin phục vụ đánh giá về các yếu tố kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan; những khó khăn, hạn chế, thách thức trong phát triển; cử lãnh đạo và cán bộ làm đầu mối cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để cập nhật theo dõi, liên hệ làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu bổ sung và tham gia phối hợp đoàn khảo sát thực tế trên địa bàn; thảo luận và đề xuất với đơn vị tư vấn về thực trạng và nguyên nhân, đề xuất với cơ quan tư vấn nghiên cứu làm rõ các quan điểm, định hướng của Sở, ngành và địa phương về phát triển ngành, lĩnh vực (bao gồm bố trí không gian phát triển) và địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh.

- Liên danh tư vấn: khẩn trương triển khai thực hiện công việc theo tiến độ đã được thống nhất, đảm bảo hoàn thành hồ sơ Quy hoạch theo hợp đồng được ký; đồng thời thành lập Tổ công tác gồm các chuyên gia trực tiếp khảo sát, làm việc tại Quảng Nam trong quá trình xây dựng Quy hoạch, đảm bảo hồ sơ Quy hoạch sát, đúng với thực tiễn phát triển của tỉnh. 

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Thông báo số 344/TB-UBND ngày 17/8/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI