Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng; phương án hỗ trợ người dân có đất trong qui hoạch rừng phòng hộ; tiến độ thực hiện dự án cắm mốc ranh giới rừng tự nhiên và xây dựng quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh.

Lượt xem: 445

Ngày 07/4/2020, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng; phương án giải quyết quyền lợi cho người dân đối với đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; tiến độ thực hiện dự án cắm mốc ranh giới rừng tự nhiên và xây dựng quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Về thực hiện Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND

          - Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát hồ sơ phương án của các Ban quản lý rừng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 và Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2020 cho các đơn vị (Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi,…) triển khai thực hiện đảm bảo quy định.

          - Đối với những lưu vực thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 có đơn giá thấp (<400.000 đồng/ha) và đã phê duyệt phương án thì cho phép phê duyệt điều chỉnh phương án và cấp bổ sung kinh phí để đạt 400.000 đồng/ha/năm theo quy định.

- Thống nhất hỗ trợ từ ngân sách cho các Ban quản lý rừng xây dựng một số Chốt bảo vệ rừng theo hình thức nhà lắp ghép để lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng làm nơi sinh hoạt, trú nghỉ khi chốt chặn tại các khu vực rừng trọng điểm.

          - Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách:

          + Các Ban quản lý rừng thực hiện mua sắm trang phục, phù hiệu, cấp hiệu cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo đúng quy định. Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm hướng dẫn để đảm bảo đồng nhất trong toàn tỉnh.

+ Mô hình hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách cần linh hoạt, không cứng nhắc, tùy theo từng điều kiện thực tế tại mỗi địa phương để bố trí phù hợp (Tổ cơ động, Trạm bảo vệ rừng, Chốt bảo vệ rừng, Phân công đứng điểm phụ trách từng xã, quản lý theo địa giới hành chính, quản lý theo khu vực...).

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành, địa phương tổ chức đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND và xây dựng cơ chế hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020 để xem xét báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.

          2. Về phương án giải quyết quyền lợi cho người dân đối với đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tế đã thực hiện ở 2 địa phương (rừng phòng hộ Duy Xuyên và rừng phòng hộ Phú Ninh) xây dựng phương án khung về giải quyết quyền lợi cho người dân đối với đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đảm bảo theo hướng hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ khi thực hiện quản lý đất rừng, rừng theo đúng quy hoạch, các địa phương xem xét bố trí hoán đổi diện tích đất tương đương để người dân tái định cư và ổn định sản xuất; vận dụng các cơ chế, chính sách về lâm nghiệp để tổ chức giao đất, giao khoán rừng phòng hộ cho người dân canh tác, sản xuất nhằm khuyến khích người dân tham gia và vẫn đảm bảo thực hiện theo đúng các quy chế quản lý rừng; trình UBND tỉnh trong tháng 5/2020 để xem xét, ban hành.

- Căn cứ phương án khung của tỉnh, UBND cấp huyện chủ động làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT để được hướng dẫn xây dựng và phê duyệt phương án cụ thể ở địa phương (trước 30/7/2020) để triển khai thực hiện.

- Các Ban quản lý rừng chịu trách nhiệm phối hợp với địa phương trong điều tra, cập nhật thông tin, xác định cụ thể diện tích phân theo chức năng quy hoạch, hiện trạng trên đất,… phục vụ cho việc xây dựng phương án. Ưu tiên triển khai trước tại các khu rừng đặc dụng.

- Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ và khả thi; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

3. Kinh phí thực hiện dự án cắm mốc ranh giới rừng tự nhiên và xây dựng quy định khung giá rừng, giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Về dự án cắm mốc ranh giới rừng tự nhiên: Theo báo cáo, Sở Nông nghiệp và PTNT đang hoàn chỉnh hồ sơ theo chủ trương của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai dự án cắm mốc liên quan đến rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách tỉnh, để đảm bảo triển khai thực hiện không trùng lắp, triển khai trước ở các địa bàn bức xúc, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để rà soát lại phương án đề xuất giao nhiệm vụ cho 01 đơn vị thực hiện cắm mốc ranh giới rừng tự nhiên tại các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ,… tránh trùng lắp, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

- Về xây dựng quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, khi xây dựng cần điều tra, đánh giá giá trị quyền sử dụng rừng, môi trường rừng,… yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT lựa chọn những khu vực có quy mô diện tích phù hợp, có các tiêu chí đại diện và cần thiết phải xây dựng ban hành khung giá rừng, giá cho thuê rừng và hệ số điều chỉnh theo các tiêu chí so với khu vực đại diện để xác định giá đối với các khu vực khác; không thực hiện trên toàn bộ diện tích rừng. Giao Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Thông báo số 137/TB-UBND ngày 14/4/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI