Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng Quy định và Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh.

Lượt xem: 1535

Ngày 07/3/2019 tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì cuộc họp nghe các ngành báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng Quy định và Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng kết luận:

Để triển khai xây dựng, hoàn chỉnh nội dung, trình ban hành Quyết định Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh áp dụng kể từ ngày 01/01/2020 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, nội dung, thẩm quyền theo quy định; UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương rút kinh ngiệm và khắc phục các tồn tại trong triển khai xây dựng giá đất, điều chỉnh giá đất trong thời gian qua và tập trung triển khai thực hiện một số nội dung chính sau:

- Giao Sở Tài chính căn cứ các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 về thẩm định bảng giá đất, giá đất cụ thể và chủ trì phối hợp với các ngành liên quan rà soát lại danh sách các thành viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc để tham mưu ban hành các Quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh và Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh (trong đó có quy định việc thẩm định giá và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên) và giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định của Nhà nước về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất để chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 cấp tỉnh và hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện; trình UBND tỉnh xem xét ban hành trước ngày 30/3/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Sở Tài chính, các ngành, địa phương xây dựng Quy định và bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 theo đúng quy định (trình tự, thủ tục, nội dung, thời gian) của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014; theo đó:

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập dự án xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 lấy ý kiến góp ý của Sở Tài chính, trình UBND tỉnh trước ngày 01/4/2019 để xem xét phê duyệt (trước ngày 15/4/2019); đồng thời tổ chức lấy ý kiến góp ý của các địa phương về dự thảo Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất thời gian qua trên địa bàn, hoàn chỉnh, dự thảo văn bản của UBND tỉnh trước ngày 10/4/2019 để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước ngày 20/4/2019) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1200/UBND-KTTH ngày 08/3/2019.

Việc lập dự án xây dựng bảng giá đất phải đảm bảo số lượng xã, phường điều tra; số lượng thửa đất cần điều tra, số lượng phiếu cần thu thập, số lượng công việc phải làm,..., đơn giá từng công việc theo tỷ lệ phù hợp so với quy định, thời gian thực hiện từng công việc để xây dựng dự toán kinh phí từ ngân sách tỉnh chi phục vụ cho Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất tỉnh và cấp về cho các địa phương tổ chức thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương làm việc với Sở Tài chính rà soát nguồn kinh phí (kinh phí đã giao trong dự toán cho Sở, % tiền sử dụng đất để lại, số tiền vượt thu, tiết kiệm chi) để thống nhất nguồn kinh phí khi trình duyệt dự án.

Căn cứ vào dự án và phương án kế hoạch được duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thông báo cụ thể về tiến độ xây dựng Quy định giá đất và Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 để các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 805/UBND-KTTH ngày 15/02/2019 (lưu ý: chi tiết mốc thời gian hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh trước ngày 01/11/2019 để báo cáo HĐND tỉnh trước ngày 25/11/2019); đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương thực hiện.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc lập dự toán kinh phí xây dựng bảng giá đất và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; đồng thời phối hợp trong việc xây dựng, thẩm định, xử lý các phát sinh biến động trong xây dựng bảng giá đất. Thống nhất năm 2020 hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng kể từ ngày 01/01/2020 (năm đầu thời kỳ 2020-2024) với hệ số k = 1.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và giao phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, Ban liên quan, UBND cấp xã tổ chức triển khai (hoặc thuê đơn vị tư vấn) xây dựng bảng giá đất trên địa bàn đảm bảo hồ sơ, độ tin cậy của các thông tin điều tra phải cao; trình tự, nội dung và thời gian phải theo đúng quy định và đặc biệt xây dựng giá đất lần này phải sát với tình hình thị trường./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

Nguồn tin: Thông báo số 79/TB-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI