Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2018

Lượt xem: 1456

Ngày 19/10/2018, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2018 và kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:

          Thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt và toàn diện. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Sở Nội vụ và các Sở, ngành đã kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch trọng tâm, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, làm cơ sở để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số công việc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa được chấp hành nghiêm; số lượng thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế; Công tác thẩm định, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn sai sót, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra...

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời, nâng cao kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh (Par index) trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có và vượt thẩm quyền giải quyết) trong quá trình thực hiện, tuyệt đối tránh tình trạng không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan của từng cơ quan, đơn vị.

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, gửi Sở Nội vụ thẩm định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng tinh thần Thông báo số 300/TB-UBND ngày 17/8/2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về những nổ lực vượt bậc và kết quả cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua là rất lớn để cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp thực hiện đánh giá chính xác, khách quan khi các Bộ, ngành Trung ương tổ chức điều tra xã hội học.

- Có giải pháp cụ thể, khả thi để nâng cao số lượng, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo chỉ tiêu được giao theo Công văn số 4038/UBND-KSTTHC ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn; công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPVP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến việc đánh giá, xác định kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4174/UBND-KSTTHC ngày 31/7/2018 và Công văn 4293/UBND-KSTTHC ngày 03/8/2018.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời cập nhật và khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; khắc phục dứt điểm tình trạng chậm trễ trong việc trình công bố thủ tục hành chính khi Bộ, ngành Trung ương ban hành mới, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính và bộ phận cấu thành thủ tục hành chính để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải lên Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; lao động, thương binh và xã hội.

2. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 đề ra.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật được phát hiện qua công tác kiểm tra văn bản năm 2018 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% số văn bản được xử lý hoặc kiến nghị xử lý đúng quy định.

- Tăng cường hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản nhằm hạn chế tối đa việc ban hành văn bản trái pháp luật; nâng cao năng lực cán bộ, công chức của Sở để phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các nội dung trái pháp luật của văn bản; báo cáo kết quả rà soát, xử lý văn bản trái pháp luật gửi Bộ Tư pháp đảm bảo thời gian quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức, cá nhân tham mưu, thẩm định, ban hành văn bản trái pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Nghiên cứu, triển khai các ứng dụng công nghệ, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm nâng cao số lượng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai cài đặt phần mềm một cửa điện tử, hoàn thành trước ngày 31/12/2018;  chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai liên thông dữ liệu hồ sơ điện tử trên phần mềm đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

- Cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh; đồng thời, thực hiện liên thông dữ liệu đến Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xây dựng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; bảo đảm đến cuối năm 2018 có 100% các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố công bố theo quy định.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc khoán biên chế, kinh phí tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp cụ thể để tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh và việc thành lập mới doanh nghiệp, đảm bảo kết quả thực hiện năm 2018 cao hơn năm 2017.

7. Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm;  theo dõi, báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức được cử đến làm việc tại Trung tâm và kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.


8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đôn đốc các Sở, ngành rà soát, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo hoàn thành trong tháng 11 năm 2018.

- Theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu đề ra.

9. Sở Nội vụ

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai đảm bảo 100% cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo 100% số người được phê duyệt theo kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị hiệu quả, chất lượng các nội dung xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2018 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của tỉnh; tăng cường việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; qua đó, kịp thời tham mưu, đề xuất các hình thức phù hợp nhằm khen thưởng, động viên hoặc phê bình, kiểm điểm các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.Tác giả: Kim Phượng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI