Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 30/7/2018

Lượt xem: 801

Ngày 30/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo kết luận một số nội dung trọng tâm sau:

          Chỉ đạo Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:) Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu UBND tỉnh chủ trì họp thông qua đúng thời gian và hoàn chỉnh nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề thứ 8 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2018. Tăng cường công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở đảm bảo chất lượng, nội dung, đúng thẩm quyền. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, tập trung các chỉ số thành phần, có các giải pháp cụ thể, quyết liệt để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hành chính, văn bản Quy phạm pháp luật hoặc trực tiếp ký ban hành phải bảo đảm không phát sinh thêm thủ tục hành chính. 

          Chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 2275/KH-UBND, Kế hoạch số 2276/UBND-KH ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII báo cáo kết quả về UBND tỉnh để chủ trì thông qua. Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, tham mưu bố trí lịch, mời đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực chỉ đạo thông qua các nội dung liên quan.

          Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Chủ các công trình hồ đập, các địa phương chủ động phương án phòng chống thiên tai, nhất là an toàn hồ, đập; phương án phòng chống hạn, nhiễm mặn đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu năm 2018. Chủ trì, phối phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát sớm hoàn thành việc sắp xếp dân cư theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; tham mưu UBND tỉnh sơ kết 01 năm triển khai thực hiện, đề ra giải pháp trong những năm tiếp theo.

          Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh quy trình cho phép khai thác tận thu khoáng sản, đất dôi dư trong quá trình cải tạo đồng ruộng, ao, vườn, trang trại để phục vụ sản xuất, phục vụ công tác dồn điền, đổi thửa, thực hiện các dự án, thời gian báo cáo trước ngày 30/8/2018. Lưu ý nghiêm cấm việc lợi dụng chủ trương cho phép cải tạo đồng ruộng, ao vườn, trang trại để tận thu khoáng sản; phải làm rõ quy mô (khối lượng, diện tích) các trường hợp tận thu khoáng sản trong quá trình cải tạo (quy mô nào phải lập quy hoạch, khai thác khoáng sản theo đúng quy định).

           Chỉ đạo Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện buổi tiếp doanh nghiệp hàng tháng để xem xét, giải quyết các phản ánh về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 (Định kỳ ngày 05 hằng tháng, từ 8h00 - 11h30; trường hợp trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc đầu tuần hoặc ngày làm việc tiếp theo).

           

Tác giả: Nguyễn Thị Lý- TH

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI