Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ về phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Lượt xem: 1578

Ngày 28/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ và các Sở, Ban, ngành liên quan về hoạt động phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính và đã kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu UBND Thành phố thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Đối với phát triển du lịch: Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27-12-2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27-12-2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Công văn số 3120/UBND-KGVX ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch, kết nối hiệu quả tuyến du lịch Hội An-Tam Kỳ với các huyện phía Nam của tỉnh; Nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng, chú trọng phát triển loại hình du lịch lịch sử truyền thồng, sông nước, biển, sinh thái... nhằm  phát huy được thế mạnh của địa phương nằm ở vùng trọng điểm phía Nam của tỉnh, đồng thời thể hiện được tầm vóc là đô thị tỉnh lỵ Quảng Nam; Tiếp tục thực hiện Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ đầu tư cấp thiết hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm tốt công tác chuẩn bị, hưởng ứng các sự kiện văn hóa lớn của tỉnh trong thời gian đến như: Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số miền Trung lần thứ III, năm 2018; các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới...

Đối với hoạt động xúc tiến đầu tư: thực hiện  Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-12-2016 của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-12-2016 của Tỉnh ủy;  thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025”; Công văn số 3355/UBND-KTTH ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở các huyện, thị xã, thành phố;  Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố;  Công bố công khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và các loại quy hoạch khác để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất. Tích cực, chủ động phối hợp với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quảng bá, thu hút, xúc tiến đầu tư...

Đối với công tác cải cách hành chính:  Tiếp tục thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27-02-2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28-02-2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số  139-KH/TU ngày 28-02-2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27-02-2018 của Tỉnh ủy; Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XXI về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Có giải pháp cụ thể để tiếp tục giữ vững vị trí xếp hạng của Chỉ số Cải cách hành chính của thành phố trong năm 2018 và những năm tiếp theo; tích cực triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch số 4995/KH-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh về việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (Chỉ số DDCI); Kế hoạch số 2752/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên Trang thông tin điện tử của UBND thành phố và tại Trung tâm Hành chính công thành phố nhằm phục vụ cá nhân, tổ chức thuận tiện tra cứu thông tin khi có yêu cầu.

- Nâng cao chất lượng, số lượng triển khai và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; có giải pháp cụ thể, quyết liệt giải quyết tình trạng hồ sơ trễ hạn, nhất là lĩnh vực đất đai; đồng thời, có thư xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn.

 Đối với các đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố Tam Kỳ:

-  Đối với việc đầu tư tu bổ di tích và đầu tư cấp thiết hạ tầng du lịch, thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ đầu tư cấp thiết hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Thành phố Tam Kỳ chủ động cập nhật tiến độ, khó khăn, vướng mắc, phối hợp với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh để giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Về hướng dẫn việc triển khai xây dựng mô hình Chính quyền điện tử: Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai, kết nối các hệ thống phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên toàn tỉnh; đồng thời, có hướng dẫn cụ thể để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất.

- Về quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và tình trạng hồ sơ trễ hạn, đặc biệt ở lĩnh vực đất đai: Yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ở 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; lao động, thương binh và xã hội.

- Về hướng dẫn mô hình tổ chức Trung tâm Hành chính công cấp huyện: Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông báo ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang tại phiên họp thứ Chín của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh (Thông báo số 973/TB-SNV ngày 31/5/2018 của Sở Nội vụ).

Tác giả: Kim Phượng - KSTTHC

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI