Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với UBND thị xã Điện Bàn về phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính trên địa bàn thị xã.

Lượt xem: 1309

Ngày 21/6/2018, tại trụ sở UBND thị xã Điện Bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì buổi làm việc với UBND thị xã Điện Bàn về hoạt động phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính trên địa bàn thị xã trong thời gian qua và đã kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

* Đối với phát triển du lịch:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27-12-2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27-12-2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Công văn số 3120/UBND-KGVX ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, thu hút và liên kết vùng trong đầu tư phát triển du lịch; nhất là tam giác vàng phát triển du lịch sinh thái, làng quê, nghề truyền thống: Khu Kim Bồng (Cẩm Kim, Hội An) - Triêm Tây (Điện Phương, Điện Bàn) - Trà Nhiêu (Duy Vinh, Duy Xuyên).

- Lồng ghép tốt các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; nghiên cứu xây dựng các sản phẩm và hoạt động du lịch đặc trưng của địa phương như: Du lịch sinh thái làng quê, du lịch văn hóa lịch sử cách mạng, du lịch biển, du lịch làng nghề truyền thống...; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; hướng đến xây dựng một thương hiệu du lịch xứng tầm mang bản sắc riêng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.

- Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ đầu tư cấp thiết hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; lưu ý tập trung hoàn thành việc nâng cấp, chỉnh trang các nhà vệ sinh hiện có nhưng chưa đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08/5/2012 của Tổng cục Du lịch và hướng đến năm 2020, hoàn chỉnh việc sửa chữa, nâng cấp, xây mới cầu tàu, bãi đỗ xe, nhà đón tiếp, nhà vệ sinh công cộng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thị xã.

* Đối với hoạt động xúc tiến đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện tốt quy định hiện hành của UBND tỉnh về hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng thời, chú trọng thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-12-2016 của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-12-2016 của Tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các ngành nghề sản xuất kinh doanh ở các cụm công nghiệp theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

- Kịp thời cập nhật, bổ sung các dự án đầu tư đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư hoặc cấp quyết định chủ trương đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã.

- Công bố công khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và các loại quy hoạch khác để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất.

- Có kế hoạch cụ thể kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, bảo đảm mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra 01 lần/năm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, hạn chế tối đa việc đề nghị doanh nghiệp báo cáo nhiều lần, gây phiền hà, tạo môi trường phát sinh tiêu cực.

* Đối với công tác cải cách hành chính:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27-02-2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28-02-2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27-02-2018 của Tỉnh ủy; Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XXI về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28-02-2018 của Tỉnh ủy.

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và có giải pháp cụ thể nhằm giữ vững, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của thị xã trong năm 2018 và những năm tiếp theo; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 4995/KH-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh về việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh; Kế hoạch số 2752/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Nâng cao chất lượng, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; có giải pháp cụ thể, quyết liệt giải quyết tình trạng hồ sơ trễ hạn, đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai; đồng thời, phải có thư xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn.

2. Về đề xuất, kiến nghị của UBND thị xã Điện Bàn:

- Về cơ chế ưu tiên cho đầu tư và phát triển du lịch ở địa phương: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng và tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản quy định về cơ chế, chính sách trên lĩnh vực này để triển khai thực hiện chung trên toàn tỉnh.

- Về bố trí vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng du lịch: Thống nhất về chủ trương; giao UBND thị xã Điện Bàn chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đối với việc đầu tư tu bổ di tích và đầu tư cấp thiết hạ tầng du lịch, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ đầu tư cấp thiết hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Về những vướng mắc đối với các dự án đề xuất thỏa thuận nghiên cứu đầu tư tại xã Điện Phương: Giao UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư, các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3131/UBND-KTN ngày 13/6/2018.

- Về hướng dẫn mô hình tổ chức Trung tâm Hành chính công cấp huyện: Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và nội dung Thông báo ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang tại phiên họp thứ chín của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh (Thông báo số 973/TB-SNV ngày 31/5/2018 của Sở Nội vụ)./.


Tác giả: Kim Phượng - KSTTHC

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI