Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

KẾ HOẠCH 1484 /KH-UBND Xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam năm 2018

Lượt xem: 7109

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Tuyển dụng viên chức các chuyên ngành y tế hạng III nhằm bổ sung đội ngũ viên chức sự nghiệp y tế cho các đơn vị, địa phương đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 2. Yêu cầu a) Tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp cần tuyển. b) Việc tổ chức tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật. c) Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm trong bảng phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo kế hoạch này.

II. CHỈ TIÊU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

TT

Chức danh nghề nghiệp

Mã số

Số lượng

1

Bác sĩ (hạng III)

 V.08.01.03

129

2

Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)

V.08.02.06

15

3

Dược sĩ (hạng III)

V.08.08.22

27

4

Điều dưỡng hạng III

V.08.05.12

08

5

Hộ sinh hạng III

V.08.06.15

01

6

Kỹ thuật Y hạng III

V.08.07.18

16

7

Y tế công cộng (hạng III)

V.08.04.10

01

Tổng cộng

197

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

2. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm. Cụ thể:

- Về trình độ chuyên môn:

+ Dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng III): Tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng) các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm trong bảng phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng.

+ Dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng (hạng III): Tốt nghiệp bác sĩ trở lên chuyên ngành y đa khoa hoặc y học dự phòng.

+ Dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Dược sĩ (hạng III): có bằng tốt nghiệp đại học dược trở lên.

+ Dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng.

+ Dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng III: Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành hộ sinh.

+ Dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí việc làm trong bảng phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

+ Dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng (hạng III): Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành y tế công cộng hoặc bác sĩ trở lên chuyên ngành y học dự phòng.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng chuyên môn do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì văn bằng phải được dịch sang tiếng Việt (có công chứng) và phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Về trình độ tin học: Người dự tuyển vào viên chức hạng III trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng nêu tại khoản 1, mục II phải có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Chứng chỉ tin học A, B, C được cấp theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/12/2016 có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Về trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển vào viên chức các chức danh nghề nghiệp hạng III trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng nêu tại khoản 1, mục II phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

Các chứng chỉ tiếng Anh sau đây được thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT: chứng chỉ Anh văn trình độ B trở lên cấp theo Quyết định số 177/QĐ.TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C; TOEFL 450 trở lên; IELTS 3.5 trở lên, TOEIC 350 trở lên; Cambridge Exam KET/PET.

2. Điều kiện bổ sung: Người dự tuyển vào Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ phải có chứng chỉ nghiệp vụ báo chí hoặc phát thanh - truyền hình.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.  

IV. NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung xét tuyển

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Giao Giám đốc Sở Y tế ban hành tài liệu và hướng dẫn cho thí sinh nội dung kiểm tra, sát hạch phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2. Cách tính điểm

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

 b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c) Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm kiểm tra, sát hạch được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm kiểm tra, sát hạch tính theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản này.

Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại điểm c và điểm d khoản này.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm kiểm tra, sát hạch, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm kiểm tra, sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau thì giao Giám đốc Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

- Thương binh.

- Người hưởng chính sách như thương binh.

- Con liệt sĩ.

- Con thương binh.

- Con của người hưởng chính sách như thương binh.

- Người dân tộc ít người.

- Đội viên thanh niên xung phong.

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

- Người dự tuyển là nữ.

c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản b, mục này thì giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh quyết định người trúng tuyển.

d) Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

Giao Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2018 thông báo theo kế hoạch tổ chức xét tuyển của Hội đồng.

VI. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: 400.000 đồng/01 thí sinh.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế theo kế hoạch với các nội dung quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. Đăng thông báo tuyển dụng ít nhất 1 lần trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Đăng tải Thông báo tuyển dụng trên Website của Sở Y tế  (địa chỉ www.soyte.quangnam.gov.vn) và của Sở Nội vụ (địa chỉ www.noivuqnam.gov.vn).

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ trong thông báo tuyển dụng, tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế để thực hiện việc xét tuyển.

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng thu nhận, nộp hồ sơ, lệ phí thi của thí sinh đăng ký dự tuyển.

- Kiểm tra hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trình UBND tỉnh quyết định danh sách người đủ điều kiện tham dự xét tuyển.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác xét tuyển.

2. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Giám sát xét tuyển.

- Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng.

- Quyết định tuyển dụng vào viên chức đối với thí sinh trúng tuyển sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của UBND tỉnh.

3. Công an tỉnh

Xây dựng và triển khai thực hiện phương án bảo vệ để công tác xét tuyển diễn ra an toàn, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam năm 2018, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Y tế, số Điện thoại: 0235.3852394) để xem xét, giải quyết./.

Chỉ tiêu cụ thể đính kèm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI