Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Quy định mới của UBND tỉnh Quảng Nam về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội

Lượt xem: 463

Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND quy định quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng Quyết định bao gồm người đứng đầu Sở, Ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục và tương đương; Chủ tịch các Hội cấp tỉnh có giao biên chế viên chức theo quy định của pháp luật. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Về tuyển dụng viên chức

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thi tuyển, xét tuyển viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển, xét tuyển viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển, xét tuyển viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức đối với trường hợp phân cấp cho Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp tổ chức tuyển dụng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển, xét tuyển viên chức; Ban Giám sát kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoặc phân cấp cho Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp tổ chức tuyển dụng; quyết định hủy kết quả trúng tuyển đối với các trường hợp không đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật; thống nhất bằng văn bản những trường hợp đủ điều kiện tiếp nhận vào làm viên chức để bổ nhiệm viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Cử công chức tham gia giám sát quá trình thi tuyển, xét tuyển viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức khi phân cấp cho Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp tổ chức.

Người đứng đầu Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh xây dựng kế hoạch thi tuyển, xét tuyển viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận kết quả kết quả trúng tuyển của kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức đối với trường hợp phân cấp cho Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh tổ chức tuyển dụng; Chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với viên chức trúng tuyển. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Sở Nội vụ) hủy kết quả tuyển dụng; Quyết định tuyển dụng viên chức sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định hủy quyết định tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật; Quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển, xét tuyển viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý; Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển và tuyển dụng vào viên chức đối với các trường hợp trúng tuyển ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý; Chịu trách nhiệm hướng dẫn đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký hợp đồng làm việc và thực hiện chế độ tập sự theo đúng quy định.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trình cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện khi được phân cấp.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên xây dựng kế hoạch thi tuyển, xét tuyển viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức trình cơ quan có thẩm quyền phân cấp quản lý trực tiếp phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Về Hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, thôi việc

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, thôi việc với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến khu vực.

Người đứng đầu Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, thôi việc với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh ký hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, thôi việc với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc và viên chức thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý.

Chủ tịch các Hội cấp tỉnh ký hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, thôi việc với viên chức thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ký hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, thôi việc đối với viên chức thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý.

Về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm (Kể cả cử phụ trách), bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ quản lý đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến khu vực; Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm kế toán trưởng theo quy định; Quyết định phê duyệt quy hoạch Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến khu vực; Cho phép viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tham gia và giữ chức vụ chủ chốt tại các tổ chức Hội cấp tỉnh.

Người đứng đầu Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, hằng năm trên cơ sở thống nhất với cấp ủy cùng cấp, quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền phân cấp quản lý. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ quản lý đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc và viên chức quản lý khác trong đơn vị theo thẩm quyền phân cấp quản lý.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hằng năm trên cơ sở thống nhất với cấp ủy cùng cấp phê duyệt quy hoạch đội ngũ viên chức quản lý báo cáo cơ quan theo thẩm quyền phân cấp quản lý trực tiếp. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định chi tiết nội dung quản lý về chuyển công tác, tiếp nhận, biệt phái, đánh giá xếp loại chất lượng, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc đối với viên chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và các chế độ phụ cấp, ưu đãi khác; báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ viên chức, mã số viên chức; trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2021.

Tác giả: Tấn Tân

Nguồn tin: Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI