Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Ban hành Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lượt xem: 308

Thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 05/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; với những nội dung chính sau:

Quan điểm: Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, quy định hiện hành của Nhà nước về thích ứng với BĐKH, tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính. Nội dung thích ứng với BĐKH phải được lồng ghép trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng Kế hoạch phải phù hợp với nội dung Quyết định số 1055/ QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của tỉnh. Thích ứng với BĐKH phải gắn với phát triển bền vững, tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội, đồng thời tận dụng các cơ hội do BĐKH mang lại. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với BĐKH, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kế thừa các kết quả nghiên cứu Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu: Việc triển khai thực hiện Kế hoạch thích ứng với BĐKH của tỉnh nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của BĐKH gây ra, thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; thích ứng với BĐKH phải được lồng ghép vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thích ứng với BĐKH tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như:  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐKH và lồng ghép thích ứng với BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, tổ chức theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời tham mưu UBND tỉnh những bất cập, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giải quyết. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ xây dựng nội dung chi tiết, dự toán kinh phí thực hiện từng nhiệm vụ, rà soát, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở bố trí kinh phí thực hiện theo quy định. Triển khai thực hiện Kế hoạch thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân về nội dung Kế hoạch; khuyến khích tham gia vào việc giám sát, đánh giá độc lập việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao các nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện./.

Nguồn tin: Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 05/10/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
1
 • Ông Ngô Quốc Vương
  20/01/1980 ( 41 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
  09/01/1981 ( 40 tuổi )
 • Ông Huỳnh Khánh Toàn
  04/01/1962 ( 59 tuổi )
 • Bà Trần Thành Mỹ Lệ
  02/01/1974 ( 47 tuổi )
 • Bà La Thị Thanh Nga
  01/01/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thảo
  01/01/1979 ( 42 tuổi )
 • Ông Phó Ban điều hành (Võ Văn Viên)
  01/01/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Lê Giao Quỳnh
  01/01/1993 ( 28 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thuận
  01/01/1987 ( 34 tuổi )
 • Ông Trương Văn Hoài
  01/01/1966 ( 55 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI