Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 353

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND với những nội dung chính như sau:

Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn,  tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được ban hành gồm có 6 chương và 26 điều.

Nội dung cơ bản của Quy chế gồm có: Những quy định chung về đối tượng, phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố; Phân loại thôn, tổ dân phố; Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố; Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Về tổ chức thực hiện Quy chế, UBND tỉnh giao:

Sở Nội vụ thẩm định việc thành lập thôn mới, tổ dân phố mới trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại thôn, tổ dân phố; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc thực hiện Quy chế này; Định kỳ tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ.

Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối ngân sách, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ kinh phí để chi trả chế độ phụ cấp hàng tháng, mức bồi dưỡng đối với nguời hoạt động không chuyên trách và người tham gia công tác ở thôn, tổ dân phố theo quy định hiện hành.

Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp huyện thông qua; Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; định kỳ sáu tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý, chỉ đạo hoạt động của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn theo quy định tại Quy chế này; Báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn với Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo định kỳ sáu tháng, năm (qua phòng Nội vụ).

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan phối hợp tổ chức thực hiện Quy định này.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra về quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố theo Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI