Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021"

Lượt xem: 464

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 6614/KH-UBND ngày 05/11/2019 triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mục đích: Thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là PCTN) và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực vào công tác PCTN.

2. Yêu cầu: Tập trung việc tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức thích hợp các quy định của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên; Quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tuyên truyền; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức pháp luật đồng thời nâng cao ý thức pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. Hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm Luật PCTN.

3. Các nhiệm vụ thực hiện:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN với các hình thức đa dạng thích hợp, căn cứ điều kiện tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng địa bàn dân cư, trong đó chú trọng các hình thức sau: Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình; trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; báo, tạp chí; Cổng thông tin điện tử của Sở, ban, ngành; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng. Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị; Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: Cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư…

            Xây dựng lực lượng nòng cốt để thực hiện kế hoạch: Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng làm lực lượng nòng cốt để triển khai thực hiện kế hoạch. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên, giảng viên là những người tình nguyện giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này; Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho các đối tượng làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ở các cơ quan: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra tỉnh; Thanh tra sở, ban, ngành; Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; Tiếp tục đẩy mạnh quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và UBND tỉnh; tích cực tiếp thu thông tin, ý kiến phản ánh của HĐND và đại biểu HĐND, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của UBMTTQ Việt Nam, Hội Nông dân. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhất là các lĩnh vực quy hoạch, sử dụng đất, các công trình dân sinh, các dự án đầu tư, vấn đề an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

          Chọn đơn vị triển khai thí điểm để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng: Căn cứ vào tình hình tại các địa phương trong tỉnh, có cân nhắc đến yếu tố đặc thù giữa các miền (miền núi, trung du, đồng bằng), UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh triển khai thí điểm tại huyện  Duy Xuyên để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tiêu chí trên, chọn mỗi huyện, thị xã, thành phố 01 xã để triển khai thí điểm.

4. Tổ chức thực hiện:

Giám đốc các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1780/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai tổ chức tuyên truyền Luật PCTN năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động hoàn thành việc ban hành kế hoạch cả giai đoạn 2019 - 2021 trong quý IV năm 2019 và kế hoạch hằng năm từ tháng 12 năm trước để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của sở, ban, ngành, địa phương; Định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra, thanh tra, sơ kết, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm thành lập bộ phận giúp việc để phục vụ việc chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; có biện pháp động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ của Kế hoạch có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và Sở Tài chính để tiếp nhận sự chỉ đạo hướng dẫn, rà soát, điều phối hoạt động phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong toàn tỉnh; sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu tư.

          Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch từ năm 2019 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí này theo đúng quy định hiện hành và phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra Tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai thực hiện Kế hoạch.

 Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai thực hiện Kế hoạch trong tổ chức của mình.

Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức và chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong toàn ngành, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật về PCTN trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thanh tra Sở, ban, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch của sở, ban, ngành, địa phương…

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh đến UBND tỉnh (qua Phòng Nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh, số điện thoại 0235.3.830.890) để được hướng dẫn./.

             

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI