Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kế hoạch Nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2025.

Lượt xem: 261

Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Ngày 07/10/2019, UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch số 5970/KH-UBND nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 như sau:

1. Mục tiêu: Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh có môi trường du lịch thân thiện, an ninh, an toàn cho khách du lịch; Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, cộng đồng dân cư địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.  Huy động sự phối hợp thực hiện đồng bộ của các cơ quan, địa phương liên quan; Đảm bảo giải quyết triệt để tình trạng đeo bám, chèo kéo, ăn xin, ăn xin trá hình, cò giá làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Nâng cao chất lượng môi trường du lịch góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; Đến năm 2025: 100% các khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch có công trình nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách và công trình xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 100% đội ngũ cán bộ, quản lý nhà nước, nhân viên phục vụ tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch được tập huấn nghiệp vụ du lịch; 100% khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, bãi tắm có nội quy, quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn cho du khách.         

          2. Yêu cầu: Huy động và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia nâng cao chất lượng môi trường du lịch; đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, đạt mục tiêu đề ra; Cụ thể hóa cam kết của toàn ngành Du lịch về nâng cao chất lượng môi trường du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tạo ra bước chuyển biến tích cực và có các kết quả cụ thể về nâng cao chât lượng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

          3. Các nhiệm vụ triển khai thực hiện:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về môi trường du lịch:

Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động về bảo vệ môi trường, chống đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; tờ rơi, tập gấp… nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh; Lồng ghép công tác tuyên truyền giáo dục vào Phong trào Toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện văn hóa - văn minh thương mại tạo điểm đến an toàn cho du khách; Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường du lịch cho du khách thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến những quy tắc ứng xử khi tham gia du lịch; Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân các văn bản pháp luật về môi trường. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch theo Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Bộ Tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch tỉnh Quảng Nam được ban hành theo Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 1/11/2018 của UBND tỉnh bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn...Phát triển lực lượng tuyên truyền viên nguồn cho ngành du lịch.

- Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch:

Rà soát lại toàn bộ các khu, điểm du lịch để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ khách du lịch; Hướng dẫn thực hiện công nhận khu, điểm du lịch theo quy định; Tham mưu ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; Đề án quản lý và khai thác các bãi biển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025; Xây dựng phần mềm hệ thống du lịch thông minh cho ngành du lịch tỉnh Quảng Nam; Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng các hạ tầng du lịch như giao thông, bãi đỗ xe, nhà đón tiếp, cầu tàu du lịch…Tổ chức phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cộng cộng cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng mới nhà vệ sinh đạt chuẩn. Đầu tư nâng cấp các nhà vệ sinh chưa đạt tiêu chuẩn; Lắp đặt các biển báo, biển cấm đỗ xe, bán hàng rong, bảng nội quy, quy định tham quan, vui chơi, giải trí tại các khu, điểm du lịch;

Hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh; Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ đầu tư cấp thiết hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014  của UBND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.      

          Tổ chức triển khai công nhận dịch vụ du lịch đạt chuẩn đối với các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy chế xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch của đơn vị mình; Đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường du lịch, liên kết phát triển sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch phục vụ du khách.

-        Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng công tác môi trường du lịch

Tổ chức các lớp nghiệp vụ về quản lý môi trường du lịch cho các cán bộ làm công tác quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường du lịch, tập huấn văn minh thương mại, nâng cao nhận thức về uy tín, giá trị thương hiệu trong kinh doanh, tập huấn nụ cười thân thiện, giao tiếp ứng xử... cho các lao động tại các khu, điểm du lịch, cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp du lịch.

          Tăng cường hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người dân tại các khu, điểm du lịch. Đẩy mạnh gắn kết giữa các doanh nghiệp hoạt động tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh với các cơ sở dạy nghề trong việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; Lồng ghép nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, kỹ năng giao tiếp, bán hàng... cho người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong các khóa tập huấn về du lịch, du lịch cộng đồng.

-        Bảo vệ môi trường để phát triển du lịch bền vững  

Tập huấn chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho cán bộ, nhân viên toàn ngành; gửi thông điệp đến với du khách; thực hiện sử dụng tiết kiệm điện, nước.

Định kỳ 05 năm, 10 năm xây dựng báo cáo chuyên đề về đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường nhằm đưa ra các giải pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đến môi trường du lịch, hướng đến phát triển du lịch bền vững.

Tổ chức, cá nhân quản lý các khu, điểm, cơ sở du lịch khi lập dự án đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa, mở rộng phải căn cứ vào các nội dung, quy mô của dự án để lập hồ sơ về môi trường trình cấp có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt theo đúng quy định pháp luật hiện hành; triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở theo đúng hồ sơ được phê duyệt. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn như lễ phát động du lịch không rác thải nhựa, phát động trồng cây xanh, phong trào làm cho môi trường sạch hơn… . Xây dựng thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường, thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu sử dụng bao bì nilon, sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện đạt tiêu chuẩn về môi trường.

 Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, nguồn tài nguyên sinh vật biển phục vụ cho du lịch; không khai thác, kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng, vận chuyển trái phép các loài thực vật, động vật hoang dã quý hiếm và hàng hóa có nguồn gốc từ thực vật, động vật hoang giả quý hiếm thuộc danh mục cấm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; đồng thời xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm. Triển khai các chương trình, đề tài về bảo vệ môi trường để phát triển du lịch bền vững, khai thác hợp lý tài nguyên du lịch, phát triển một số khu, điểm du lịch điển hình để khuyến cáo cho các đơn vị trong toàn ngành. Tổ chức các cuộc thi “Bảo vệ môi trường du lịch”; tôn vinh, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường du lịch, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, có sáng kiến cải tiến chất lượng, cung cấp các dịch vụ chất lượng tốt được dư luận, báo chí và khách du lịch đánh giá cao.

Đảm bảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thức ăn, hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ phục vụ khách du lịch; các cơ sở kinh doanh mua sắm niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đối với xe vận chuyển khách du lịch phải đảm bảo đủ, đúng tiêu chuẩn phục vụ khách, lái xe và người phục vụ trên xe có chứng chỉ nghiệp vụ du lịch. Ưu tiên, khuyến khích các dự án, mô hình du lịch có trách nhiệm với môi trường. Huy động sự hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức quốc tế... trong công tác bảo vệ môi trường du lịch.

-        Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Nâng cao vai trò của Trung tâm Hỗ trợ du khách; Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc hỗ trợ khách du lịch. Giới thiệu số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Hỗ trợ du khách 02353.666333 đến du khách thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi tập gấp...Phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng chuyên trách an ninh, trật tự tại địa phương, thường xuyên bố trí lực lượng để đi tuần tra, theo dõi tình hình hoạt động tại các khu vực trọng điểm, tập trung đông khách du lịch. Hướng dẫn quy định chế tài để xử lý đối với các đối tượng cò mồi, đeo bám, chèo kéo và tranh giành khách du lịch theo quy định.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để các hành vi ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch, an ninh trật tự, an toàn của khách du lịch. Tăng cường công tác phối hợp trong việc theo dõi, kiểm tra, xử lý các vấn đề về đảm bảo môi trường du lịch trên địa bàn, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực du lịch; có kế hoạch thanh, kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh du lịch, thực hiện kiểm tra đột xuất tại các khu, điểm du lịch về các hoạt động có liên quan đến công tác về bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho du khách. Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại những điểm tập trung đông khách du lịch, những khung giờ và các tuyến đường có nguy cơ xảy ra cướp giật tài sản của khách du lịch để tạo thuận lợi trong điều tra, xử lý các trường hợp du khách báo bị cướp giật, trộm cắp tài sản hoặc bị cò mồi, chèo kéo.

          4. Tổ chức thực hiện:

          - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch…

          - UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tăng cường quản lý điểm đến, quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia, thực hiện các quy định của nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, văn hóa, văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn. Chủ động huy động thêm nguồn lực và lồng ghép với các dự án liên quan đến du lịch trên địa bàn trong thực hiện Kế hoạch, đạt mục tiêu đề ra. Định kỳ hằng năm báo cáo công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh an toàn cho khách du lịch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thực hiện báo cáo đột xuất trong trường hợp xảy ra sự cố về môi trường du lịch trên địa bàn.

          - Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan liên quan định kỳ báo cáo đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường nhằm đưa ra các giải pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đến môi trường du lịch, hướng đến phát triển du lịch bền vững.

          - Công an tỉnh: Hướng dẫn quy định chế tài để xử lý đối với các đối tượng cò mồi, đeo bám, chèo kéo và tranh giành khách du lịch. Chỉ đạo, hướng dẫn Công an huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các khu, điểm du lịch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, ưu tiên bố trí các chiến sĩ công an có trình độ ngoại ngữ, tác phong thân thiện làm nhiệm vụ tại các khu, điểm tập trung đông khách du lịch, có nguy cơ xảy ra mất an toàn đối với du khách, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xâm hại đến tài sản, tính mạng của khách du lịch. Xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài lợi dụng du lịch nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động trái pháp luật, lừa đảo, gây mất an ninh trật tự; kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa trộm cắp, bảo vệ tài sản du khách. Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Yêu cầu các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng nội quy, đăng ký thực hiện và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

          - Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam: Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của xã hội về trách nhiệm bảo vệ môi trường du lịch thông qua các bản tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề và lồng ghép các thể loại, chương trình khác. Công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của du lịch Quảng Nam; thường xuyên đưa tin, nêu gương điển hình các cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện tốt công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.       

          - Cục Hải quan tỉnh: Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa.

          - Hiệp hội Du lịch tỉnh: Tăng cường vai trò của Hiệp hội Du lịch, các Hội thành viên trong trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn; phát động phong trào các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch; xây dựng thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường, thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu sử dụng bao bì nilon, sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện đạt tiêu chuẩn về môi trường. Hỗ trợ giúp đỡ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc xây dựng và phát triển kinh doanh, dịch vụ; liên kết, hợp tác và hỗ trợ nhau trong bình ổn thị trường, giảm cạnh tranh không lành mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch. Tổ chức hội nghị, tập huấn... cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch giao lưu, hợp tác phát triển, chia sẽ và trao đổi kinh nghiệm kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Vận động các doanh nghiệp tham gia vào các sự kiện, chương trình lớn của tỉnh và cả nước…

          - Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch: Nghiên cứu và nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch để thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nghiêm túc thực hiện các quy định về đăng ký giá, niêm yết công khai giá bán các sản phẩm, dịch vụ của đơn vị và bán đúng giá niêm yết; nghiêm cấm tùy tiện tăng giá, ép khách, tranh giành khách. Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Có phương án để bảo đảm an ninh, an toàn cho  khách du lịch khi đến sử dụng dịch vụ tại cơ sở. Tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường đối với nhân viên làm việc tại các cơ sở, du khách và cộng đồng. Xây dựng và thông báo công khai các nội quy, quy định của cơ sở cho nhân viên, du khách được biết và thực hiện….Thực hiện công khai và niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Hỗ trợ du khách (02353.666333) tại vị trí dễ thấy của cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; tích cực phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ du khách trong việc cung cấp thông tin, chương trình của cơ sở cho khách du lịch thông qua các tờ rơi, tập gấp...Phối hợp phổ biến, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch của tỉnh cho toàn thể cán bộ nhân viên và du khách được biết, thực hiện…./.

         

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI