Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 201

Thực hiện Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và để việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu, làm cơ sở nhân rộng và vinh danh những thôn nổi bật, tiêu biểu; Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 4844/KH-UBND Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), với các nội dung như sau:

1. Mục đích: Phát hiện, vinh danh các thôn có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM) trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh việc xây dựng KDCNTMKM trở thành một phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các KDCNTMKM trở thành những “Làng quê đáng sống”. Tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã, bảo đảm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) đạt hiệu quả cao và bền vững hơn; Lựa chọn được các thôn tiêu biểu, điển hình nhất trong thực hiện xây dựng KDCNTMKM trên địa bàn tỉnh để làm điểm và tiếp tục nhân rộng trong thời gian đến. Các KDCNTMKM đạt chuẩn là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng thành công “Xã NTM nâng cao” và “Xã NTM kiểu mẫu”.

2. Yêu cầu: Tất cả các thôn được UBND cấp huyện phê duyệt phương án xây dựng KDCNTMKM phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu KDCNTMKM, trên cơ sở đó chọn ra các thôn tiêu biểu để tham gia dự thi; Tất cả các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) và các xã trên địa bàn tỉnh phải tổ chức thực hiện các nội dung của Cuộc thi một cách bài bản, thiết thực, phát động phong trào xây dựng KDCNTMKM thành một phong trào thi đua sâu rộng tại địa phương để thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng và tích cực tham gia của các tập thể, cá nhân và người dân trên địa bàn; UBND cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các thôn thực hiện và đăng ký tham gia Cuộc thi các cấp; Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thôn triển khai thực hiện xuyên suốt trong quá trình tổ chức Cuộc thi và tổ chức đánh giá, chấm điểm các thôn đăng ký tham gia Cuộc thi một cách khách quan, chính xác và trung thực; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả thiết thực.

3. Đối tượng tham gia dự thi: Tất cả các thôn đang triển khai Phương án xây dựng KDCNTMKM đã được UBND cấp huyện phê duyệt được tham gia đăng ký dự thi (bao gồm: Thôn đã đạt chuẩn và thôn chưa đạt chuẩn nhưng có nhiều thành tích nổi bật, vượt trội trong thực hiện các tiêu chí KDCNTMKM) và các thôn ở các xã bãi ngang ven biển thuộc phạm vi Đề án thôn khó khăn theo Kế hoạch số 7627/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh.

4. Hình thức, nội dung cuộc thi:

Hình thức, số lượng: Cấp xã: Khảo sát thực trạng, chọn từ 01 đến 02 thôn nổi bật nhất đăng ký với UBND cấp huyện để tham gia cuộc thi KDCNTMKM. Trong đó, yêu cầu các xã đã đạt chuẩn NTM phải đăng ký ít nhất 01 thôn để tham gia dự thi cấp huyện.

Cấp huyện: Trên cơ sở đề xuất của UBND xã, tổ chức Cuộc thi cấp huyện, trên cơ sở đó rà soát, chọn tối đa 02 thôn tiêu biểu nhất, có thành tích cao nhất trong Cuộc thi cấp huyện để đăng ký dự thi cấp tỉnh, trường hợp huyện chưa có nhiều KDCNTMKM, thì cần tập trung chỉ đạo thôn tiêu biểu nhất để bảo đảm mỗi huyện có ít nhất 01 thôn đăng ký tham gia dự thi cấp tỉnh. Riêng thị xã Điện Bàn, phong trào xây dựng KDCNTMKM đang được đẩy mạnh nên được chọn tối đa 05 thôn để dự thi cấp tỉnh.

Cấp tỉnh: Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện, UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức cuộc thi để tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, gồm các phần: Kiểm tra hồ sơ, chấm điểm các tiêu chí KDCNTMKM theo thang điểm tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Kế hoạch này; Chiếu phóng sự video clip, hình ảnh về kết quả thực hiện của thôn (không quá 15 phút) để tổ chức đánh giá; trong đó yêu cầu video clip cần thể hiện cho được cảnh quan môi trường, những nét nổi bật, sáng tạo trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của thôn; Thuyết trình của thôn (không quá 10 phút); Kiểm tra thực tế (nếu cần).

Nội dung thi: Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí KDCNTMKM (tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016, số 2832/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 và số 3180/QĐ-UBND ngày 23/10/2018); Có nhiều ý tưởng sáng tạo trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; chỉ đạo có hiệu quả trong công tác nâng cao thu nhập và giảm nghèo của thôn; Có cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; có nhiều đường hoa, cây xanh, bóng mát, vườn mẫu; Những kết quả nổi bật, vượt trội khác.

5. Thời gian thi :

UBND xã rà soát các KDCNTMKM trên địa bàn, chọn 1-2 thôn tốt nhất để có văn bản đăng ký dự thi cấp huyện, gửi về UBND cấp huyện (qua Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện).

UBND cấp huyện: Trên cơ sở đăng ký của UBND xã, UBND cấp huyện tổ chức cuộc thi cấp huyện (gồm các phần thi: Kiểm tra hồ sơ, chấm điểm các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu theo thang điểm tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Kế hoạch này; thuyết trình của thôn; kiểm tra thực tế (nếu cần); đối với thi cấp huyện không thi phóng sự), trên cơ sở đó xếp hạng các thôn tham gia dự thi cấp huyện từ cao xuống thấp; chọn các thôn tiêu biểu nhất theo số lượng nêu trên để tham gia dự thi cấp tỉnh. UBND cấp huyện xem xét tặng Giấy khen và tiền thưởng cho các thôn đạt giải cao ở Cuộc thi cấp huyện.

Thời gian UBND cấp huyện tổ chức Cuộc thi cấp huyện từ khi Kế hoạch này được ban hành đến trước thời gian UBND cấp huyện nộp hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh. Chỉ đạo UBND xã có thôn được chọn tham gia dự thi cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục có liên quan để đăng ký dự thi cấp tỉnh. Chỉ đạo các Phòng, ban liên quan hỗ trợ, giúp đỡ các xã trong việc lập hồ sơ, thủ tục có liên quan. Thời gian UBND cấp huyện đăng ký và nộp hồ sơ tham gia dự thi về UBND tỉnh (nộp qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh): Trước ngày 30/6/2020.

Cấp tỉnh: Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trong quý III năm 2020. Chi tiết Kế hoạch, thời gian thi giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi ban hành để tổ chức thực hiện. Hoàn thành cuộc thi trước tháng 9/2020 để tổ chức đánh giá, nhân rộng sau năm 2020.

 6. Thành phần hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh (01 bản): Tờ trình đăng ký tham gia dự thi của UBND cấp huyện, kèm theo danh sách các thôn đăng ký dự thi (bản chính); Bảng chấm điểm theo thang điểm ban hành kèm theo Kế hoạch này của UBND cấp huyện đối với từng thôn tham gia dự thi (bản chính); Bản sao Quyết định phê duyệt Phương án xây dựng KDCNTMKM của UBND cấp huyện (kể cả Quyết định điều chỉnh, bổ sung phương án) hoặc bản sao Kế hoạch xây dựng thôn NTM của UBND xã (đối với các thôn ở xã bãi ngang ven biển thuộc phạm vi Đề án thôn khó khăn) và bản sao hồ sơ minh chứng đạt chuẩn các tiêu chí KDCNTMKM đối với các thôn tham gia dự thi; Báo cáo thuyết trình về các nội dung liên quan và quá trình xây dựng KDCNTMKM của thôn tham gia dự thi (nêu rõ những kết quả nổi bật của thôn trong xây dựng KDCNTMKM), có chữ ký của trưởng thôn và xác nhận của UBND xã (bản chính); Phóng sự video clip của thôn tham gia dự thi (bằng đĩa hoặc USB).

7. Cánh thức chấm thi: Các thành viên Hội đồng chấm thi đánh giá, chấm điểm tất cả các nội dung, tiêu chí trong thang điểm một cách độc lập. Việc đánh giá kết quả sẽ căn cứ điểm bình quân của các thành viên Hội đồng chấm thi. Thôn đạt giải lấy theo số điểm cao nhất xếp từ trên xuống, có nhiều nổi bật trong xây dựng KDCNTMKM. Trường hợp các thôn bằng điểm thì sẽ xét chọn thôn nào có quyết định công nhận đạt chuẩn KDCNTMKM sớm hơn để xét trao giải (tính theo năm được công nhận đạt chuẩn). Trường hợp thôn cùng năm công nhận đạt chuẩn KDCNTMKM thì sẽ xem xét chỉ tiêu tỷ lệ hộ đã thực hiện chỉnh trang vườn nhà (trong chỉ tiêu 3.1.Vườn hộ gia đình của tiêu chí 3 về Vườn và nhà ở hộ gia đình) để so sánh, thôn nào có tỷ lệ cao hơn sẽ làm cơ sở xét chọn trao giải.

8. Quy trình chấm thi: Tổng hợp, kiểm tra hồ sơ: Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ tham gia dự thi theo quy định của các địa phương, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ sao gửi các hồ sơ có liên quan đến các thành viên Hội đồng chấm thi để nghiên cứu trước. Quy trình chấm thi: Hội đồng chấm thi tổ chức họp để chấm thi, mở đầu cuộc họp, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh báo cáo tổng hợp sơ bộ các nội dung có liên quan đến Cuộc thi, sau đó tổ chức cho các thôn thi phóng sự và thi thuyết trình (chiếu phóng sự video clip và mỗi thôn chuẩn bị báo cáo về kết quả thực hiện xây dựng KDCNTMKM của địa phương để thuyết trình, thời lượng không quá 10 phút). Trên cơ sở đó, Hội đồng chấm thi chấm điểm theo thang điểm và kết quả xây dựng KDCNTMKM của từng thôn. Căn cứ kết quả chấm điểm của từng thành viên Hội đồng chấm thi và đánh giá nét đẹp đặc trưng nổi trội trong quá trình xây dựng KDCNTMKM của thôn qua video clip hoặc đi thực tế, Hội đồng chấm thi sẽ cho điểm, Tổ thư ký sẽ tổng hợp và công bố kết quả. Hội đồng chấm thi sẽ tổ chức đi thực tế ở các thôn có điểm cao, dự kiến đạt các giải ở Mục VI, trước khi trình Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định khen thưởng.

9. Cơ cấu giải thưởng cấp tỉnh: Tổng giải thưởng thi cấp tỉnh: 11 giải, gồm:

- 01 giải Nhất: Cúp, giấy công nhận đạt giải nhất của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 200 triệu đồng.

- 02 giải Nhì: Giấy công nhận đạt giải nhì của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 140 triệu đồng (70% so với giải Nhất).

- 03 giải Ba: Giấy công nhận đạt giải ba của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 100 triệu đồng (50% so với giải Nhất).

- 05 giải Khuyến khích: Giấy công nhận đạt giải khuyến khích của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 60 triệu đồng (30% so với giải Nhất): Thôn có đường giao thông, đường hoa đẹp nhất; Thôn có nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ/vườn mẫu hiệu quả nhất; Thôn có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp nhất; Thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm nghèo nhanh nhất (tỉ lệ hộ nghèo lúc lập hồ sơ tham gia dự thi so với tỉ lệ hộ nghèo lúc mới triển khai xây dựng KDCNTMKM); Thôn có mức độ tăng thu nhập cao nhất (thu nhập bình quân/người/năm lúc lập hồ sơ tham gia dự thi so với thu nhập bình quân/người/năm lúc mới triển khai xây dựng KDCNTMKM).

10. Tổ chức thực hiện:

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi để điều hành, tổ chức Cuộc thi (do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng Ban và các Sở, ngành liên quan làm thành viên);  Chủ trì, tham mưu các nội dung liên quan để tổ chức Cuộc thi đạt hiệu quả; xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh; Tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Hội đồng chấm thi (do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Uỷ viên thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh là Chủ tịch Hội đồng) và Tổ thư ký; Hội đồng chấm thi có trách nhiệm ban hành quy chế thi và tổ chức chấm thi bảo đảm theo quy chế đã đề ra; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền các nội dung của Cuộc thi để các địa phương và người dân biết, tích cực hưởng ứng tham gia; Chuẩn bị các nội dung liên quan để Hội đồng chấm thi tổ chức chấm thi, đi kiểm tra thực tế; tổng hợp kết quả chấm thi và đề nghị Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải thưởng cho các thôn đoạt giải trong Cuộc thi; Tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi về nội dung và các điều kiện cần thiết để tổng kết và trao giải Cuộc thi, bảo đảm tính trang trọng và tiết kiệm.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các Hội, đoàn thể tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong toàn thể nhân dân, để nhân dân phải là chủ thể thật sự trong xây dựng KDCNTMKM. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền các nội dung của Cuộc thi để địa phương và nhân dân được biết và tích cực tham gia; Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Hội, đoàn thể các cấp hỗ trợ, giúp đỡ các thôn đăng ký tham gia Cuộc thi bằng các việc làm thiết thực.

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam: Có kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này để các địa phương và người dân biết, đồng thuận tham gia xây dựng quê hương, xây dựng KDCNTMKM xanh, sạch, đẹp; thường xuyên thông tin tuyên truyền những thôn làm tốt để nhân rộng.../.

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI