Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Lượt xem: 429

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc ở cơ sở theo như kiến nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) và các địa phương tại Hội nghị toàn tỉnh hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2019, nhằm tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và giai đoạn 2016-2020 đã đề ra trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM); ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2589/UBND-KTN yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh theo Quyết định số 18/QĐ-BCĐ ngày 22/02/2019, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình NTM, triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2020 tại Thông báo số 74/TB-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh và thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2019 thực hiện các tiêu chí NTM theo đúng quy định và gửi hồ sơ đề nghị, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM về tỉnh trước ngày 20/11/2019. Lưu ý chỉ xét thi đua trong năm 2019 đối với xã gửi hồ sơ theo đúng thời gian quy định. Khuyến khích các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM trước lộ trình đề ra.

Khẩn trương chỉ đạo phê duyệt chủ trương đầu tư, phân bổ vốn năm 2019 (đối với các địa phương chưa phân bổ), đến ngày 30/5/2019, nếu địa phương nào chưa phân bổ vốn Chương trình NTM năm 2019 (bao gồm vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp) cho xã và các đơn vị liên quan hoặc tỷ lệ giải ngân 0%, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chuyển vốn năm 2019 cho các địa phương khác có nhu cầu; giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo dõi, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn đối với địa phương chậm trễ. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp số liệu giải ngân đến ngày 30/5/2019 cho Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để làm cơ sở xem xét tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn đối với địa phương chậm trễ.

Khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; chú ý nợ cấp xã, nhất là xã đã đạt chuẩn NTM và các xã nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM đến năm 2020; xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Đề nghị UBND các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ thanh toán nợ cấp xã (thay cho phần chưa ưu tiên từ nguồn cải cách tiền lương năm 2018 ngân sách tỉnh đã hỗ trợ để thanh toán nợ cho cấp xã).

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao; tổng hợp những địa phương, đơn vị chậm thực hiện những nội dung UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo để báo cáo UBND tỉnh vào đầu tháng 12/2019 để xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi đánh giá cán bộ, công chức năm 2019 đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Chương trình NTM, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 trước tháng 6/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo dõi ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về phương án phân bổ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi 2018 để chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Sở Tài chính tham mưu phân bổ 100 tỷ đồng dự kiến bổ sung cho Chương trình NTM; tham mưu phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1925/UBND-KTTH ngày 10/4/2019; tạm ứng phần còn lại trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018-2020 (bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương) để các xã có điều kiện thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 trước tháng 6/2020 và hạn chế việc phải dồn khối lượng công việc quá nhiều vào năm 2020, gây quá tải cho địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu các quy định để ban hành hướng dẫn đơn giản thủ tục trong việc khai thác cát, sỏi, đất san lấp phù hợp với quy định của pháp luật nhằm thuận lợi trong thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP đối với các công trình thuộc Chương trình MTQG, kể cả công trình thuộc Chương trình giao thông nông thôn, Chương trình kiên cố hóa kênh mương (hoàn thành trong tháng 6/2019). Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn các địa phương lập phương án thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho địa phương có đất để xây dựng NTM.

Sở Xây dựng: Có văn bản hướng dẫn công tác rà soát quy hoạch xây dựng NTM để các địa phương căn cứ thực hiện; trong đó chú trọng hướng dẫn các xã nằm trong quy hoạch Khu Kinh tế mở Chu Lai để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch NTM cho phù hợp; đôn đốc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai bố trí đất nghĩa trang nhân dân cho xã Tam Quang theo quy hoạch.

Sở Công Thương: Phối hợp Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty Viễn thông Quảng Nam đầu tư các vùng lõm điện, nâng cấp hệ thống điện đối với các khu vực đã xuống cấp; xây dựng và triển khai kế hoạch di dời các trụ điện, các đường dây viễn thông cho hợp lý ở các tuyến đường được mở rộng mặt đường trong xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, nhằm tạo cảnh quan và bảo đảm an toàn giao thông. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tham mưu báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI