Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

Lượt xem: 359

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2535/UBND-NC chỉ đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019; cụ thể như sau:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan căn cứ nội dung được giao tại Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh), hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 555/BNV-CTTN ngày 01/02/2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1052/UBND-NC ngày 14/3/2019 tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Đài Phát thành – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam đẩy mạnh định hướng, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên; tình hình và kết quả thực hiện công tác thanh niên; giáo dục lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống cho thanh niên và giới thiệu những gương điển hình tiên tiến trong thanh niên, thực hiện công tác thanh niên để nhân rộng mô hình.

Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên cho đồng bào dân tộc thiểu số vào việc Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lồng ghép các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình, dự án của Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh) vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ma túy, tội phạm trong thanh, thiếu niên. Triển khai thực hiện Chương trình tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến.

Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ khi triển khai thực hiện các Đề án, Dự án phát triển thanh niên của tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; tổ chức thực hiện các chương trình để phát triển thanh niên và giám sát đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh) và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 555/BNV-CTTN ngày 01/02/2019 để chủ trì tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/11 hằng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định./.

Tác giả: Ngọc Anh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI