Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 176

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của xã hội về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tác hại của tham nhũng và pháp luật phòng, chống tham nhũng; giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ nói riêng. Khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1780/KH-UBND ngày 04/4/2019 triển khai tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018, với những nội dung chính như sau:

* Mục đích: Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Kế thừa những nội dung còn phù hợp, bổ sung, khắc phục những điểm hạn chế, bất cập của Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012 để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay; Nâng cao nhận thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức về pháp luật về pháp luật về phòng, chống  tham nhũng,  Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; Góp phần tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng đã được xác định trong Luật phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; Quán triệt tinh thần và những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

          * Yêu cầu: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ làm cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; gắn triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch với triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm. Phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp; để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh hiện nay.

* Nội dung triển khai thực hiện theo kế hoạch:

Triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức: Tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho các đối tượng cán bộ chủ chốt của tỉnh bao gồm Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng các Ban thuộc HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Báo cáo viên cấp tỉnh; Chánh thanh tra các sở, ban, ngành; Chánh thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức chính trị xã hội;  Trên cơ sở Kế hoạch này, giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, địa phương mình quản lý dưới nhiều hình thức tuyên truyền phong phú.

 Triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến nhân dân trên địa bàn quản lý của mình, khuyến khích các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức như phát tờ rơi, pano, sân khấu hóa… nhằm tuyên truyền hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến nhân dân trên địa bàn tỉnh; Chánh thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên Báo Quảng Nam, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Nam để tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn tỉnh.

* Tổ chức thực hiện:

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; Biên soạn, tổng hợp, in ấn tài liệu tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 phục vụ Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ cấp tỉnh; Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên Báo Quảng Nam, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Nam; Dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí biên soạn, in ấn tài liệu, tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ cấp tỉnh; kinh phí tuyên truyền trên Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam; Phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh hỗ trợ báo cáo viên tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính: thẩm định dự trù kinh phí của Thanh tra tỉnh trình UBND tỉnh quyết định.

Thời gian thực hiện tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018:  Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và tuyên truyền trên Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam thực hiện trong quý II năm 2019;

Đối với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã, thành phố việc tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phải thực hiện xong trong năm 2019. Kinh phí thực hiện được chi từ ngân sách địa phương (đối với UBND cấp huyện); kinh phí được cấp hằng năm của đơn vị (đối với Sở, ban, ngành). Kết quả thực hiện, các đơn vị, địa phương báo cáo về UBND tỉnh thông qua Thanh tra tỉnh theo chế độ báo cáo kết quả công tác Thanh tra hằng quý, 6 tháng, năm;

Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh./.

Tác giả: Ngọc Anh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI