Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hội nghị sơ kết 03 năm (2016-2018) đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Lượt xem: 245

Sáng ngày 06/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm (2016-2018) đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình đến năm 2020. Đồng chí Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Giai đoạn 2016-2018, với sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ tỉnh đến cơ sở, Chương trình NTM đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến ngày 31/12/2018, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh (204 xã) là 14,16 tiêu chí/xã (tăng 2,66 tiêu chí/xã so với năm 2015, tăng 1,05 tiêu chí so với năm 2017); có thêm 31 xã được công nhận đạt chuẩn NTM so với năm 2015, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2018 là 85 xã (kể cả xã Tân Hiệp đang hoàn chỉnh hồ sơ trình công nhận xã đạt chuẩn NTM), đạt tỷ lệ 41,67%; không còn xã dưới 5 tiêu chí, còn 26 xã dưới 8 tiêu chí (giảm 35 xã so với năm 2015 và giảm 11 xã so với năm 2017); đã có 57 thôn được công nhận đạt chuẩn KDCNTMKM (năm 2017: 20 thôn và năm 2018: 37 thôn);


Quang cảnh Hội nghị

Các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; xây dựng Kế hoạch thực hiện huyện NTM vào năm 2020 đối với 02 huyện Phú Ninh và huyện Duy Xuyên; thành phố Tam Kỳ đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan để trình tỉnh thẩm tra và trình Trung ương thẩm định xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018; hình thành mới và duy trì trên 350 mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, kết cấu hạ tầng thiết yếu đang tiếp tục được đầu tư; lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững.

Từ năm 2016 đến năm 2018, ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình xây dựng NTM hơn 4 ngàn 627 tỷ đồng, chiếm gần 53%, vốn tín dụng chiếm 38,5%, huy động doanh nghiệp, HTX chiếm 2,7% và nhân dân đóng góp quy ra giá trị chiếm 6%. Tính đến hết tháng 1/2019, các địa phương đã thực hiện giải ngân, đạt 87,6%. Cùng với đâu tư hạ tầng nông thôn, các địa phương chú trọng phát triển hình thành hơn 350 mô hình sản xuất kinh doanh mới có hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 31,6 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo còn 7,6%.

Thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016-2020; trong 3 năm 2016-2018, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 30 xã đạt chuẩn NTM, Bằng khen của UBND tỉnh cho 38 tập thể và 61 cá nhân, tặng thưởng công trình phúc lợi cho 12 xã. Đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.PCT Lê Trí Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị


Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Chương trình NTM vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương; Kết quả xây dựng nông thôn mới không đồng đều giữa các xã có điều kiện tương đồng, chỉ chuyển biến mạnh ở các xã phía Bắc của tỉnh. Vẫn còn 03 huyện chưa có xã đạt chuẩn NTM (Nam Trà My, Nam Giang, Phước Sơn), trong đó có 02 huyện không có xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2016-2020 (Phước Sơn, Nam Giang); nhiều địa phương chưa quan tâm công tác chỉ đạo đối với các xã dưới 8 tiêu chí (còn đến 26 xã dưới 8 tiêu chí), một số xã còn tư tưởng được xã nghèo để hưởng chính sách; Một số huyện đánh giá thực trạng, mức độ đạt chuẩn và cân đối nguồn lực, xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí chưa sát thực tế; kết quả đạt được nhiều tiêu chí còn thiếu tính bền vững, chất lượng chưa cao. Ở một số địa phương, việc triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu kết quả chưa đồng đều, chủ yếu mới tập trung cao ở các thôn điểm, thôn trên diện rộng chuyển biến chưa rõ nét. Việc quản lý, sử dụng vốn khi được phân cấp vẫn còn một số thiếu sót. Việc báo cáo, phản ánh thông tin ở một số Sở, ngành và địa phương còn chậm, thiếu chính xác; công tác phối hợp một số ngành, địa phương với Ban Chỉ đạo tỉnh chưa đồng bộ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ghi nhận và đánh giá sự vào cuộc, cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chung tay xây dựng nông thôn mới, những kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã cho thấy sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị của tỉnh.

Với mục tiêu đặt ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo, yêu cầu các ngành và địa phương cần chủ động rà soát, xây dựng khung kế hoạch và lộ trình thực hiện theo từng tiêu chí, phù hợp với thực tiễn của từng xã, thôn; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân, tổ chức phụ trách ngay từ đầu năm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và định kỳ hằng tuần, tháng đánh giá kết quả thực hiện. Quán triệt rõ quan điểm chỉ đạo: Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; nâng cao mức độ đạt chuẩn tất cả các tiêu chí, dừng lại là rớt chuẩn; tỉnh định hướng, kiểm tra; huyện chỉ đạo, hướng dẫn; xã chủ động trong tổ chức thực hiện, phát huy cao nhất vai trò của cộng đồng, sự chủ động, tính sáng tạo của người dân. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp cả nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực, kể cả sự trợ giúp lẫn nhau giữa các nhóm hộ gia đình, các thôn, các địa phương sẽ vừa tạo ra được nguồn lực lớn hơn vừa gắn kết hơn tình đoàn kết, đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và thực hiện tiêu chí NTM cấp thôn chính là đưa người dân vào cuộc sâu hơn, gắn quyền lợi, trách nhiệm trong thực hiện Chương trình NTM, sẽ khơi dậy được sức mạnh nội sinh to lớn trong nhân dân, góp phần xây dựng xã NTM đạt kết quả thuyết phục, bền vững, hướng đến xây dựng “Làng quê đáng sống”.

Phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có vai trò quan trọng. Duy trì và tăng cường công tác truyền thông, thông tin, khơi dậy được lòng dân, tạo sự chủ động, tự giác cho người dân, cộng đồng; tham quan thực tế giữa các địa phương sẽ rút ra nhanh các bài học và tạo động lực lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành. Lấy kết quả thực hiện Chương trình NTM là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại thi đua; lấy kết quả đầu ra làm thước đo đánh giá, cần ghi nhận xứng đáng đối với những cán bộ có kết quả tốt trong chỉ đạo, tham mưu thực hiện Chương trình NTM...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 – 2018./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI