Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phê duyệt Đề án hành lang bảo tồn đa dạng sinh học kết nối Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi tỉnh Quảng Nam,

Lượt xem: 158

Ngày 08/11/2018, tại Quyết định số 3370/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án hành lang bảo tồn đa dạng sinh học kết nối Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi tỉnh Quảng Nam, với những nội dung sau:

* Tên Đề án

- Tên tiếng Việt: Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học kết nối Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi;

- Tên tiếng Anh: Sao La - Song Thanh - Voi Biodiversity Conservation Corridor.

* Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích và phân vùng quản lý

- Ví trí địa lý: Phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và xã Tà Bhing huyện Nam Giang; phía Nam giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và xã Phước Xuân, xã Phước Hòa huyện Phước Sơn; phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang; phía Đông giáp huyện Đông Giang, xã Dang của huyện Tây Giang và xã ZuôiH, xã Chà Vàl, xã Đắc Tôi của huyện Nam Giang, xã Phước Ninh và xã Quế Lâm của huyện Nông Sơn;

- Tọa độ địa lý: Từ 107012’ 30” đến 107053’06” kinh độ Đông; 15029’ 26” đến 16003’57” vĩ độ Bắc;

- Phạm vi ranh giới: Phạm vi hành lang bảo tồn đa dạng sinh học theo ranh giới hành chính 13 xã của Dự án BCC, gồm 09 xã của huyện Tây Giang (A Vương, A Tiêng, A Nông, A Xan, Bhalee, Ch'ơm, Gari, Lăng, Tr'Hy) và 04 xã của huyện Nam Giang (Chơ Chun, Cà Dy, La Êê, La Dêê);

- Diện tích: 122.938,3 ha (không tính diện tích rừng đặc dụng trong phạm vi 13 xã nêu trên).

- Phân vùng quản lý:

+ Vùng bảo vệ: 93.196,19 ha; trong đó, diện tích đất rừng phòng hộ là 69.637,73 ha, diện tích đất rừng sản xuất là 23.558,46 ha;

+ Vùng phát triển: 29.742,11 ha.

* Mục tiêu: Kết nối sinh cảnh, tăng cường chất lượng các hệ sinh thái trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; góp phần duy trì độ che phủ rừng (69%) tại khu vực hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; Đảm bảo, góp phần duy trì, bảo vệ sinh cảnh cho một số loài mục tiêu trong khu vực hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, gồm: Sao La (Pseudoryx nghetinhensis); Vọoc Chà Vá chân nâu (Pygathrix nemaeus); Vọoc Chà Vá chân xám (Pygathrix cinerea); Phát huy trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt là các chủ rừng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng;Thí điểm thành công việc lồng ghép quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học vào các chính sách hiện có; tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm, đề xuất cơ chế chính sách mới về hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; Cải thiện sinh kế cộng đồng để tăng thu nhập người dân thông qua các hoạt động lồng ghép triển khai các chính sách bảo vệ và phát triển rừng, xóa đói giảm nghèo, dân tộc, nông nghiệp nông thôn.

* Nguyên tắc quản lý: Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học được quản lý theo vùng bảo vệ và vùng phát triển gắn với các chủ rừng, tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, quy chế quản lý rừng phòng hộ, chủ trương, pháp luật về quản lý rừng tự nhiên (đối với vùng bảo vệ); về đất đai, quy chế quản lý rừng sản xuất là rừng trồng (đối với vùng phát triển); Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của huyện Tây Giang, huyện Nam Giang; Tăng thêm chức năng, nhiệm vụ cho các đơn vị hành chính ở cấp tỉnh, huyện, xã, các chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ, Ủy ban nhân dân các xã) để quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, không thành lập đơn vị, tổ chức hành chính mới. Thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng cấp thôn để quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; Đối tượng hưởng lợi chính trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học là các chủ rừng, các đối tượng khác được khuyến khích, tạo điều kiện tham gia; Lồng ghép quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học vào các chính sách có liên quan để tăng hiệu quả thực thi, trách nhiệm và lợi ích cộng đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Trên cơ sở Đề án được duyệt và kế hoạch quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kinh phí thực hiện. Nguồn kinh phí cho các hoạt động này gồm: Bảo vệ và phát triển rừng; sự nghiệp môi trường; sự nghiệp đầu tư; nông nghiệp, nông thôn; các dự án hợp tác quốc tế.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, tham gia Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp tỉnh với vai trò là Phó Trưởng ban; Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (đầu mối là Tổng cục Môi trường) về quản lý, huy động nguồn lực cho hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng cơ chế chính sách mới, lồng ghép với các chính sách hiện có để đầu tư, khuyến khích các thành phần tham gia quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; Hướng dẫn triển khai kế hoạch quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về các hoạt động trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc giao đất, giao rừng trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; Xây dựng báo cáo kết quả thí điểm quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị đầu mối quản lý các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học. Chủ trì tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp tỉnh có thành viên Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban và bổ sung nội dung quản lý hành lang đa dạng sinh học; Chỉ đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc Sở (Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Vương, Bắc Sông Bung, Nam Sông Bung) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý các chủ rừng, các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học. Chủ trì phê duyệt hoặc trình phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ về quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học cho Ban Quản lý Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Vương, Bắc Sông Bung, Nam Sông Bung; Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị lồng ghép hoạt động quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học vào các cơ chế, chính sách về bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn lực, bố trí nguồn kinh phí cho các hoạt động trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học theo kế hoạch hàng năm.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong các hoạt động bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, đấu tranh chống chặt phá rừng, buôn bán lâm sản và động vật hoang dã trái phép trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học.

Uỷ ban nhân dân huyện Tây Giang và Nam Giang chỉ đạo, giám sát các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn huyện; Phối hợp với các cơ quan đơn vị tuyên truyền, phố biến, tập huấn các hoạt động quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý các chủ rừng tham gia vào hành lang bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn huyện; Phê duyệt thành lập các Ban quản lý rừng cộng đồng thôn.

Uỷ ban nhân dân 13 xã: A Vương, A Tiêng, A Nông, A Xan, Bhalee, Ch'ơm, Gari, Lăng, Tr'Hy huyện Tây Giang; Chơ Chun, Cà Dy, La Êê, La Dêê huyện Nam Giang có trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn xã; phối hợp với các cơ quan đơn vị quản lý các chủ rừng trên địa bàn xã thống kê, giám sát biến động diện tích đất rừng trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học.

Ban quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ, các Công ty lâm nghiệp chịu trách nhiệm quản lý diện tích rừng trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; phối hợp với chính quyền địa phương bảo tồn và phát triển bền vững hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; chủ trì hoặc phối hợp với các bên có liên quan xây dựng, triển khai chương trình bảo tồn loài mục tiêu trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI