Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2023.

Lượt xem: 223

Ngày 29/10/2018, tại Quyết định số 3243/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2023, với những nội dung chính như sau:

* Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2023 (Quy chế phối hợp) quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh là quan hệ chỉ đạo, phối hợp hoạt động, tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và nâng cao hiệu quả hoạt động.

* Nguyên tắc phối hợp: chủ động, sáng tạo, tích cực, phát huy hiệu quả, vai trò gương mẫu của Hội Cựu chiến binh; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; phối hợp giải quyết công việc kịp thời, chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

4 nội dung chính được triển khai thực hiện trong Quy chế phối hợp, như sau:

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh và tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin vào công cuộc đổi mới của đất nước, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển.

Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức cho các cấp Hội và cán bộ, hội viên tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII.

Chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để cựu chiến binh được ưu tiên giao đất, giao rừng, giao mặt nước để sản xuất kinh doanh và tham gia các chương trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình giảm nghèo bền vững; được ưu tiên vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững, làm giàu hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cựu chiến binh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành chức năng phối hợp với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh trong việc định hướng, phối hợp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho cựu chiến binh, cựu quân nhân, con cựu chiến binh và con cựu quân nhân nhằm từng bước giải quyết việc làm và ổn định cuộc sống.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh và tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh và hội viên phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động khác do Trung ương và tỉnh phát động.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tạo điều kiện tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các cấp Hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh; tuyên truyền về hoạt động và các phong trào của Hội Cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở, giới thiệu, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong các cấp Hội Cựu chiến binh.

Chỉ đạo các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sê Koong – Lào; chương trình phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa (kết nghĩa) và đón tiếp, làm việc với các đoàn cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong nước về thăm chiến trường xưa, các đoàn cựu chiến binh nước ngoài đến thăm, làm việc tại Quảng Nam (nếu có); tạo điều kiện để Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đi  học tập kinh nghiệm của Hội Cựu chiến binh một số tỉnh, thành phố về thành lập các câu lạc bộ doanh nghiệp cựu chiến binh và cách làm mới trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh tham gia giải quyết, xử lý tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chỉ đạo các ngành chức năng tạo điều kiện và phối hợp với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông; nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh và các nội dung khác cho cán bộ, hội viên hàng năm.

Phát huy vai trò, vị trí của cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh các cấp

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, giáo dục, vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh, cơ quan quân sự, các huyện, thị, thành Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp cựu quân nhân vào sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân nhằm phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh về kiến thức sản xuất, kinh doanh và vận động hội viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp và tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và kịp thời phản ảnh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của cựu chiến binh đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh huyện, thị xã, thành phố và Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và các phong trào, các cuộc vận động khác.

Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh huyện, thị xã, thành phố và các Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước tạo điều kiện và giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến để phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp, tuyên truyền.

Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên, cựu chiến binh và tăng cường vận động hội viên cựu chiến binh tích cực tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ và phối hợp cất bốc hài cốt liệt sỹ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và hướng dẫn của cơ quan Quân sự cùng cấp.

Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại với Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sê Koong - Lào.

Phối hợp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các chương trình công tác trọng tâm để Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh biết, chủ động chỉ đạo Hội Cựu chiến binh huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong việc tham gia thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh tích cực tham gia các Ban Chỉ đạo liên ngành, các cuộc họp, hội nghị khi được Ủy ban nhân dân tỉnh mời; có trách nhiệm chỉ đạo các cấp hội quán triệt, tuyên truyền, vận động cựu chiến binh và nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện chế độ trao đổi thông tin và hội họp

Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên thông báo tình hình kinh tế - xã hội, các quy định, chương trình, đề án, chủ trương lớn của tỉnh, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến cựu chiến binh để Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh biết, phối hợp thực hiện.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh trong hoạt động của Hội và cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến cựu chiến binh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình cựu chiến binh, kết quả công tác hội, đề xuất, kiến nghị những nội dung liên quan đến cựu chiến binh và công tác hội.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh mời dự các phiên họp, hội nghị chuyên đề và hội nghị có liên quan đến cựu chiến binh và hoạt động của Hội.

Hội Cựu chiến binh tỉnh mời lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan tham dự các kỳ họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh để nắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia về quản lý Nhà nước đối với công tác hội và cựu chiến binh.

Về tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp:

Các Sở, Ban, ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chủ trì, ký ban hành Quy chế phối hợp công tác với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cùng cấp.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Quy chế này và chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện, thị xã, thành phố phối hợp ký ban hành Quy chế phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân cùng cấp.

 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế, định kỳ báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉn.

Hội Cựu chiến binh tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiển tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế vào năm 2020 và tổng kết vào năm 2023.

Trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc thì Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm Quy chế được thực hiện thông suốt và hiệu quả./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI