Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh ban hành kế hoạch khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem: 330

Ngày 25/9/2018, tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung trọng tâm sau

Mục đích: phân công trách nhiệm các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc phối hợp, tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhằm hoàn thành các mục tiêu, định hướng, chương trình dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư, giải pháp quy hoạch từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời gắn với công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện quy hoạch. Tập trung lồng gép mọi nguồn lực để thực hiện quy hoạch đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. 

Nội dung triển khai thực hiện bao gồm: Phổ biến, tuyên truyền nội dung quy hoạch; Phối hợp và tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; Triển khai các giải pháp quy hoạch; Giám sát, kiểm tra thực hiện quy hoạch.

              Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến, tập huấn; xử lý các nội dung chuyển tiếp; công tác xây dựng quy hoạch thời kỳ 2020-2030 theo chỉ đạo tại Công văn số 3045/UBND-KTTH ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021- 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm phù hợp với nguồn lực của tỉnh; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ và hằng năm của tỉnh, nhằm cụ thể hóa mục tiêu của quy hoạch. Phối hợp với Sở Tài chính để nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực tài chính để tạo các nguồn vốn đầu tư. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và địa phương xây dựng, thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình, kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý quy hoạch.

             UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, các tổ chức chính trị - xã hội  chỉ đạo các tổ chức trực thuộc thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp, các đoàn viên, hội viên và nhân dân tạo sự đồng thuận, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI