Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội.

Lượt xem: 187

Thực hiện quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện và Công điện số 920/CĐ-TTg, ngày 19/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm; tại văn bản số 4307/UBND-NC ngày 06/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thuộc tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thể hiện rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ mặc cảm đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, quan tâm giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Công an tỉnh tăng cường tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự, cơ quan, đơn vị có liên quan và Công an cấp xã để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ và kỹ năng trong việc tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện, theo dõi công tác quản lý giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; hướng dẫn, kiểm tra công tác xét rút ngắn thời gian thử thách của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức tốt công tác tiếp nhận hồ sơ phạm nhân, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; vào sổ theo dõi, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện chuyển giao cho UBND cấp xã để tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn UBND cấp xã về nghiệp vụ quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã tổ chức việc xét rút ngắn thời gian thử thách của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định pháp luật. Định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức đào tạo, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sở Tài chính phối hợp Công an tỉnh và các địa phương đảm bảo kinh phí cho công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện. Hàng năm, cân đối ngân sách, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ cấp kinh phí theo quy định, đảm bảo phục vụ triển khai công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành, tổ chức đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các biện pháp tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các cấp, lực lượng Công an thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, lồng ghép trong các chương trình, cuộc vận động, phong trào đang tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện tốt chức năng giám sát thực thi pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện; chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện kiểm sát việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương.

Đề nghị Tòa án nhân tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện tốt việc xem xét, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho những phạm nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định; xem xét quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tiến bộ hoặc hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đến các đơn vị cơ sở trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để nâng cao nhận thức trách nhiệm, vị trí, vai trò của mình trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp định kỳ hàng quý kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu, danh sách người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, để kịp thời giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và thống nhất biện pháp giải quyết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương. Thống nhất số liệu và tập hợp báo cáo UBND cấp huyện. Đồng thời, chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu giúp UBND cấp xã theo dõi, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương. Nhận xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật theo định kỳ; khi có đủ điều kiện để xem xét rút ngắn thời gian thử thách, có trách nhiệm giúp UBND cấp xã tổ chức cuộc họp để lập hồ sơ và đề nghị xem xét chuyển cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét đề nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội, vi phạm pháp luật và làm tốt công tác phòng ngừa khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thường xuyên phối hợp với gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để giáo dục họ nhận thức được hành vi phạm tội của mình, từ đó thực hiện đúng nghĩa vụ chấp hành án theo quy định của Pháp luật. Đối với những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI