Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Lượt xem: 994

Trọng tâm cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của tỉnh Quảng Nam là tiếp tục triển khai xây dựng nền hành chính hiện đại; kiện toàn, sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, thu hút đầu tư phát triển; phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) đứng thứ 15 - 20 trên bảng xếp hạng cả nước. Trong 06 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng, triển khai đầy đủ các nội dung theo kế hoạch CCHC năm 2018 đề ra. Kết quả thực hiện đã có những chuyển biến tích cực và thu được những kết quả khả quan.


(Cá nhân, tổ chức giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC và XTĐT tỉnh)

Về công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL, UBND tỉnh ban hành 04 văn bản QPPL, gồm: quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; bãi bỏ các quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27-02-2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH TW Đảng, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28-02-2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH TW Đảng, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trên cơ sở đó, ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4612/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 4613/QĐ-UBND tổ chức lại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Quyết định số 4614/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Mắt trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Mắt Quảng Nam trực thuộc Sở Y tế Quảng Nam; tham mưu chuyển giao 12 chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất từ Sở Tài nguyên và Môi trường về UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý...

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước. Trong 06 tháng đầu năm 2018, Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh đã tiếp nhận 27.300 hồ sơ tại Trung tâm và đã giải quyết 25.225 hồ sơ giao xuống Bộ phận trả kết quả tập trung tại Trung tâm. Ngoài ra, thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn đã đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Hành chính công theo đúng Đề án được UBND tỉnh phê duyệt. Một số mô hình, sáng kiến CCHC tiếp tục được duy trì, phát huy như: mô hình “3 trong 1”  khi giải quyết đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện tại bưu cục trung tâm huyện, thị xã, thành phố nơi người dân đang cư trú (chỉ mất 15 phút khai hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được chuyển đến tay người dân); việc triển khai chuyển phát nhanh kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tiếp tục đem lại hiệu quả tích cực, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân, đồng thời giảm áp lực cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị có số lượng hồ sơ giao dịch lớn.

Về cải cách tài chính công, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Quyết định số 4311/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc cổ phần hoá, thời điểm khoá sổ xây dựng giá trị đơn vị và thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Trung tâm tư vấn Xây dựng thị xã Điện Bàn; Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 về việc cổ phần hoá, thời điểm khoá sổ xác định giá trị đơn vị, thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Đoạn quản lý đường thuỷ nội địa Quảng Nam. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh cũng đã đẩy mạnh việc triển khai xã hội hóa theo Nghị quyết số 93/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế.

Về hiện đại hoá nền hành chính nhà nước, đã có 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 18/18 huyện, thị xã, thành phố có Trang/cổng thông tin điện tử. Các Sở, Ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đều đã có mạng Lan và kết nối internet, tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức ở cấp tỉnh đạt 98%, cấp huyện đạt 100%. Toàn tỉnh có 34 cơ quan hành chính triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, trong đó có 20 sở, ngành, 14 huyện, thị xã, thành phố và đã được đánh giá cấp giấy chứng nhận trong đó 21 cơ quan đang thực hiện, 07 cơ quan đang mở rộng HTQLCL, 05 cơ quan hết hiệu lực. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính của tỉnh trong thời gian qua đã giúp các cơ quan hành chính chuẩn hóa, cải tiến quy trình giải quyết công việc ngày càng khoa học, cụ thể, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý, sát với yêu cầu, phù hợp với thực tế đồng thời tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Nhìn chung, ngay từ đầu năm, hầu hết cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự vào cuộc quyết liệt đối với công tác CCHC, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, điển hình là: thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành, Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc, Phước Sơn.... Chất lượng giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị có nhiều tiến bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. ..Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn tồn tại một số hạn chế, chưa đảm bảo tiến độ như: Các sở, ngành chưa kịp thời xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực đầu tư, đất đai, lao động, thương binh và xã hội; việc ban hành Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh còn chậm, ảnh hướng đến việc triển khai, kết nối các hệ thống phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh...

Do đó, để hoàn thành tốt Kế hoạch CCHC năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Đề án tinh giản biên chế các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố; Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng hệ thống CNTT dùng chung, đồng bộ, thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra CCHC tại các Sở, ngành, địa phương, chú trọng kiểm tra việc giải quyết TTHC ở các ngành, lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hạn chế, thiếu sót để nâng cao hiệu quả thực hiện./.
Tác giả: Kim Phượng - KSTTHC

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI