Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 183

Tại Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 06/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chính như sau:

Mục tiêu phối hợp: nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, quy định trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đảm bảo tính chặt chẽ và tuân thủ theo quy định pháp luật; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp và trao đổi về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình thực hiện.

Nguyên tắc phối hợp: bảo đảm sự quản lý thống nhất, liên ngành, liên vùng; tính đồng bộ, hiệu quả, có phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn; việc phối hợp thực hiện phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, đơn vị bảo đảm triển khai đầy đủ, chặt chẽ; tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan; việc phối hợp, trao đổi thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực khí tượng thủy văn phải thực hiện thường xuyên, nhằm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn theo quy định pháp luật; bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, chất lượng và thời gian phối hợp; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung phối hợp gồm 10 vấn đề chính như: Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn và tổ chức thực hiện. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; quan trắc, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Xác định nguồn gốc thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn có hiệu quả. Nâng cao chất lượng trong việc phát báo, dự báo, thu nhận các bản tin khí tượng thủy văn giữa Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh. Bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong lĩnh vực khí tượng thủy văn cho cán bộ quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Quy chế. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phổ biến Quy chế này đến UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa phương mình.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện; định kỳ gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Tác giả: Kiều Trâm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI