Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Công tác kiểm soát TTHC 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt nhiều kết quả tích cực.

Lượt xem: 332

- Về công bố, công khai TTHC:

Trong 06 tháng đầu năm 2018, việc thống kê, soạn thảo nội dung công bố TTHC của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh đã có nhiều tiến bộ, đáp ứng tương đối về mặt thời gian và chất lượng trình công bố. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 10 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết, cụ thể: Sở Tư pháp (02); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02); Sở Giao thông vận tải (01); Sở Công thương (01); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (02); Sở Tài chính (02); Ban Dân tộc (01); đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực rà soát và hoàn thành việc xóa bỏ đối với 3.520 dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp thuộc thẩm quyền của tỉnh Quảng Nam trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và thực hiện nhập, đăng tải công khai đối với các TTHC đã được UBND tỉnh công bố. Hiện tại, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát tổng thể TTHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý ở 03 cấp: tỉnh, huyện, xã và tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết.

- Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong 06 tháng đầu năm 2018 từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã  là 170.987 hồ sơ với 166.369 hồ sơ đã giải quyết (trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 164.979 hồ sơ, chiếm tỷ lệ khoảng 99%; số hồ sơ giải quyết quá hạn là 1.390 hồ sơ, chiếm tỷ lệ khoảng 1%) và 4.618 hồ sơ đang giải quyết.

- Về rà soát, đơn giản hóa TTHC:

Ngày 27/3/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1067/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018; theo đó, tập trung tháo gỡ các cơ chế, chính sách, thủ tục liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai; nông nghiệp nông thôn; người có công; hộ tịch từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. Thời gian bắt đầu thực hiện rà soát, đánh giá TTHC là tháng 3 năm 2018 và hoàn thành trước ngày 01/8/2018.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; bảo đảm áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp, ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết TTHC; ngày 15/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6308/KH-UBND về rà soát TTHC, thực hiện phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh với các mục tiêu cụ thể: Đến ngày 31/12/2018, có tối thiểu 70% tổng số TTHC thuộc thẩm quyền của các Sở, Ban, ngành được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4;  tổ chức thử nghiệm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, sau đó, tổng hợp kết quả thử nghiệm, đề xuất phương án triển khai trên diện rộng đối với các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh... Tính đến nay, đã có 365/1.234 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, đạt tỷ lệ 29%. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành giải quyết đối với 20 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2018 đã đạt được các mục tiêu đề ra theo Kế hoạch, tạo được sự chủ động và tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước trên toàn tỉnh. Việc công bố TTHC được triển khai kịp thời và có chất lượng. Các Sở, Ban, ngành đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát TTHC tiếp tục được củng cố, kiện toàn từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác kiểm soát TTHC vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, cụ thể như: cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên thay đổi, chưa có kinh nghiệm; bên cạnh đó, do làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên chất lượng, hiệu quả chưa cao; hiện nay, nhiều TTHC đã có sự thay đổi, bổ sung, cần thống kê, công bố lại để đảm bảo chính xác nhưng các Bộ, ngành Trung ương vẫn chưa ban hành quyết định công bố hoặc công bố chưa kịp thời. Một số TTHC được Bộ, ngành công bố không đầy đủ các bộ phận cấu thành theo quy định, cụ thể như: không quy định thời hạn giải quyết TTHC hoặc thời hạn giải quyết đối với từng cơ quan khi thực hiện TTHC liên thông...; công tác kiểm soát việc thực hiện giải quyết TTHC trong một số trường hợp chưa triệt để, vẫn còn xảy ra tình trạng chưa kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quy trình, thời hạn giải quyết TTHC, chưa kịp thời thực hiện việc niêm yết các TTHC…; chưa huy động được đông đảo sự tham gia của người dân vào công tác kiểm soát TTHC thông qua kênh phản ánh, kiến nghị; vai trò của người dân trong việc góp ý, hiến kế và giám sát các quy định hành chính và thực hiện quy định hành chính chưa được phát huy cao...

Do đó, để hoạt động kiểm soát TTHC tiếp tục đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Rà soát tổng thể TTHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý ở 03 cấp: Tỉnh, huyện, xã; đảm bảo công bố đầy đủ danh mục TTHC thuộc phạm vi và thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh theo đúng quy định.

- Hoàn thành rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp; thực hiện đăng tải công khai, tích hợp dữ liệu TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC đảm bảo đúng tiến độ đề ra của Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 (được ban hành kèm theo Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam); tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC.

- Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018 (Kế hoạch số 2371/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh).

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc niêm yết công khai TTHC đã được công bố và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, website của các Sở, Ban, ngành và tại trụ sở các cơ quan,  đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC.

- Đảm bảo tiếp nhận đầy đủ và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định.

- Triển khai những quy định mới về công tác một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách TTHC; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định./.

Tác giả: Kim Phượng - KSTTHC

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI