Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2016-2020

Lượt xem: 290

Ngày 14/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chính như sau:

        Mục tiêu chương trình là xây dựng NTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Tổng nhu cầu vốn dự kiến huy động thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 là 17.950 tỷ đồng.

        Cụ thể, phấn đấu giai đoạn 2016-2020, có trên 55% số xã đạt chuẩn NTM, cụ thể: Năm 2016 có 30% số xã đạt chuẩn, năm 2017 có 36% số xã đạt chuẩn, năm 2018 có 43% số xã đạt chuẩn, năm 2019 có 48% số xã đạt chuẩn và năm 2020 có 55% số xã đạt chuẩn; có thêm 01 huyện đạt chuẩn huyện NTM gắn với thực hiện Đề án xây dựng NTM trong quá trình Đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 và 02 thành phố: Tam Kỳ, Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; thị xã Điện Bàn và huyện Phú Ninh được công nhận lại đạt chuẩn NTM. Có trên 133 xã/204 xã có ít nhất 01 thôn được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 tăng ít nhất 02 lần so với năm 2015 (năm 2015 là 21,108 triệu đồng/người/năm); Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2%/năm (trong đó khu vực miền núi giảm ít nhất 5%/năm; các huyện nghèo, xã nghèo giảm mỗi năm ít nhất 7%).         Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh là cơ quan Thường trực; chủ trì, phối hợp các Sở, ngành tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM thuộc lĩnh vực ngành, gắn với việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án “mỗi xã một sản phẩm” bảo đảm có hiệu quả. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và hướng dẫn tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Chủ trì hướng dẫn thẩm định tiêu chí xây dựng NTM và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

        Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các Sở, ngành liên quan đề xuất phương án cân đối, lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn lực khác để bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020.

         Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hằng năm, tổng hợp, tham mưu phân bổ kinh phí sự nghiệp để bảo đảm hoạt động, nội dung thực hiện của Chương trình NTM; cân đối, bố trí vốn cho Chương trình NTM theo tiến độ và kế hoạch đầu tư trung hạn, hằng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện; hướng dẫn về cơ chế tài chính, thanh quyết toán các nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình NTM.

         Các đơn vị liên quan tham gia thực hiện Chương trình NTM thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; có trách nhiệm lồng ghép các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gắn với nhiệm vụ xây dựng NTM.

         Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn phù hợp với các giải pháp, mục tiêu đã đề ra tại kế hoạch này; chỉ đạo và phân công các Phòng, ban cấp huyện trực tiếp hỗ trợ các xã để triển khai thực hiện Chương trình NTM; tập trung nguồn lực từ ngân sách cấp huyện, lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên hỗ trợ, đối ứng cho các xã để phấn đấu đạt chuẩn NTM theo thời gian, lộ trình đã đề ra tại Kế hoạch này.

Nguyễn Văn Viên (TH)

Tác giả: Nguyễn Văn Viên

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI