Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh vè lĩnh vực Tài chính

Lượt xem: 2685

DANH MỤC

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 459 /QĐ-UBND

 ngày 01/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
TT
Tên hồ sơ trình
Thủ tục kèm theo hồ sơ trình
Văn bản
(BC, BS)
Ghi chú
1

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị, thuốc chữa bệnh.

1. Tờ trình của chủ đầu tư, kèm danh mục tài sản mua sắm và chứng thư thẩm định giá (nếu có).

2. Chủ trương mua sắm, kế hoạch bố trí vốn.
3. Tờ trình của cơ quan chủ quản (nếu có).

4. Nội dung, danh mục tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Tờ trình và báo cáo thẩm định của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.

6. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.

BC
 
 
BS
BC
BC
 
BC
 
2

Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị, thuốc chữa bệnh.

1. Tờ trình của chủ đầu tư và tờ trình của cơ quan chủ quản (nếu có).

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

3. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh (kèm toàn bộ hồ sơ mời thầu).

4. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.

BC
 
BS
BC
 
3

Phê duyệt chỉ định thầu mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị, thuốc chữa bệnh.

1. Tờ trình của chủ đầu tư.

2. Chủ trương mua sắm, kế hoạch bố trí vốn.

3. Tờ trình của cơ quan chủ quản (nếu có).

4. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.

5. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.

BC
BS
BC
BC
 
4

Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị, thuốc chữa bệnh.

1. Tờ trình của chủ đầu tư và tờ trình của cơ quan chủ quản (nếu có), kèm theo biên bản mở thầu và xét thầu.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu được phê duyệt.

3. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh (kèm theo danh mục và giá trúng thầu).

4. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.

BC
 
 
BS
 
BC
 
5

Phê duyệt kết quả mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị, thuốc chữa bệnh theo hình thức mua sắm trực tiếp.

1. Chủ trương mua sắm, kế hoạch bố trí vốn.

2. Tờ trình của chủ đầu tư.

3. Các quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu trước đó có liên quan.

4. Tờ trình của cơ quan chủ quản (nếu có).

5. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.

6. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.

BS
BC
BS
 
BC
BC
 
6

Phê duyệt kết quả mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị, thuốc chữa bệnh theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

1. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

2. Tờ trình của chủ đầu tư.

3. Tờ trình của cơ quan chủ quản (nếu có).

4. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.

5. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.

BS
BC
BC
BC
 
7

Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

1. Thông báo thỏa thuận địa điểm còn hiệu lực (hoặc văn bản gia hạn) của UBND tỉnh.

2. Hồ sơ kiểm kê, áp giá và tờ trình của hội đồng (ban) bồi thường, GPMB huyện, thị, thành phố.

3. Biên bản thẩm định của Tổ công tác kèm các phụ lục.

4. Tờ trình của Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB tỉnh (Sở Tài chính là cơ quan thường trực).

5. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BS
 
BS
 
 
BS
 
BC
 
 
 
8

Phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (kể cả trường hợp bổ sung, điều chỉnh).

1. Quyết định phê duyệt phương án tổng thể.
2. Quyết định thu hồi đất tổng thể.

3. Quyết định phê duyệt về phân lô chi tiết, giá đất tái định cư (nếu có bố trí tái định cư).

4. Nguồn kinh phí thực hiện.

5. Tờ trình của Hội đồng (Ban) bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện, thị, thành phố thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB tỉnh.

6. Biên bản thẩm định của Tổ công tác kèm theo các phụ lục thuyết minh, giải trình (nếu có).

7. Tờ trình của Hội đồng thẩm định và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư tỉnh (kèm theo bảng tổng hợp giá trị dự toán về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

8. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BS
BS
BS
 
BS
BC
 
 
 
BC
 
 
BC
 
9
Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành.
1. Tờ trình của chủ đầu tư.

2. Tờ trình và báo cáo thẩm định của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.

3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh .
BC
BC
 
10
Phê duyệt giá đất để bố trí tái định cư.
1. Chủ trương đầu tư xây dựng dự án, công trình.

2. Quy hoạch phân lô được duyệt.

3. Tờ trình của chủ đầu tư.

4. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.

5. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.

BS
 
BS
BC
BC
 
11

Phê duyệt giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất (kể cả tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất) hoặc phê duyệt phương án và giá khởi điểm để đấu giá đất giao công trình.

1. Chủ trương đầu tư xây dựng dự án, công trình.
2. Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
3. Quy hoạch phân lô được duyệt.

4. Tờ trình của chủ đầu tư về phê duyệt giá đất để đấu giá (kèm chứng thư thẩm định giá nếu có).

5. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
6. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BS
 
BS
 
BS
BC
 
 
BC
 
 
12

Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất (kể cả tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất) hoặc phê duyệt phương án và giá khởi điểm để đấu giá đất giao công trình.

1. Quyết định phê duyệt giá khởi điểm.

2. Tờ trình của chủ đầu tư về phê duyệt kế hoạch đấu giá đất.

3. Tờ trình của chủ đầu tư về phê duyệt kết quả trúng đấu giá (kèm theo biên bản mở thầu, xét thầu).

4. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
5. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
 
BC
BC
 
BC
 
 
BC
 
 
 
13
Phê duyệt đấu giá trần về chi phí khai thác gỗ.
1. Chủ trương cho phép khai thác, tận thu.

2. Thông báo của cơ quan chuyên ngành về sản lượng khai quang, khai thác tận dụng trên diện tích quy hoạch.

3. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
4. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BS
BS
 
 
BC
 
14
Phê duyệt về mua sắm tài sản.
1. Chủ trương mua sắm, kế hoạch bố trí vốn.
2. Tờ trình của chủ đầu tư kèm thẩm định giá (nếu có).
3. Tờ trình của cơ quan chủ quản (nếu có).

4. Tờ trình và kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.

5. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BS
BC
 
BC
BC
 
15
Phê duyệt về điều chuyển, chuyển giao tài sản.

1. Tờ trình của cơ quan nhận tài sản và văn bản của cơ

Tác giả: Nguyễn Văn Thảo

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
9
 • Ông Lê Văn Thanh
  22/09/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Trương Hồng Hải
  26/09/1983 ( 38 tuổi )
 • Ông Nguyễn Tiến Đông
  02/09/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI