Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Công văn số 108/VPUBND-HC ngày 14 tháng 02 năm 2008 về việc hướng dẫn thực hiện trình trực tiếp và phát hành văn bản

Lượt xem: 2445

 Kính gửi: Các sở, ban, ngành.               

 Thực hiện Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc trình trực tiếp các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện trình trực tiếp và phát hành văn bản, cụ thể như sau:
 1. Tất cả các hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh: về thủ tục kèm theo phải đầy đủ được quy định theo danh mục hồ sơ trình trực tiếp tại quyết định nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi quá trình xử lý công việc.
 2. Tờ trình của đơn vị trình do Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng khi cấp trưởng vắng mặt) ký theo nội dung trình; nội dung cần phải nêu rõ: hồ sơ, thủ tục trình bảo đảm đầy đủ và đúng theo quy định; khẳng định đủ các điều kiện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt ký. Tờ trình chỉ gửi một địa chỉ duy nhất đến Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề nêu trong tờ trình (nếu muốn gửi các địa chỉ khác để biết thì ghi vào mục “Nơi nhận” ở cuối tờ trình).
 3. Văn bản dự thảo trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt ký đúng theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ; phải in một mặt; có chữ ký tắt của Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng) cơ quan trình ký ở ngay sau phần kết thúc nội dung văn bản; chữ ký tắt phải nhỏ hơn 0,5 cm2.

4. Việc ghi chức vụ, người có thẩm quyền ký ở phần ký tên: đối với văn bản dự thảo thuộc thẩm quyền chung chỉ đề “TM. ỦY BAN NHÂN DÂN”; đối với văn bản thuộc thẩm quyền riêng thì đề “CHỦ TỊCH”.

5. Phiếu trình: ghi đầy đủ nội dung theo mẫu thống nhất (có mẫu Phiếu trình kèm theo) để kẹp trước hồ sơ trình do Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng) ký trình. 

6. Văn bản điện tử: gửi kèm theo hồ sơ trình trực tiếp bằng cổng USP, đĩa mềm hoặc mail theo địa chỉ: hosottt@quangnam.gov.vn hay là vuongnq@quangnam.gov.vn.

 7. Những hồ sơ trình không đúng thủ tục hành chính như: ký và đóng dấu không đúng thẩm quyền, sai về hình thức, thể thức văn bản; dấu đen (trừ văn bản sao được quy định theo danh mục)..; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm văn bản trả lại cơ quan trình. Trường hợp hồ sơ trình trực tiếp mà Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không ký trả lại, yêu cầu phải điều chỉnh, bổ sung; Văn phòng thông báo đến đơn vị để tiếp tục hoàn chỉnh kịp thời, trình lại để được duyệt ký. 
 8. Phát hành văn bản trình trực tiếp được Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt ký, Văn phòng không giao trả trực tiếp cho đơn vị, cá nhân trình hồ sơ mà chuyển phát văn bản đi đúng theo nơi nhận (trừ một số văn bản được giao các đơn vị gửi do Chánh Văn phòng thống nhất với Thủ trưởng đơn vị bằng văn bản).
  9. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Hành chính -Tổ chức) thực hiện:
 - Tổ chức bộ phận tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình trực tiếp đảm bảo theo quy định của hướng dẫn. Đóng dấu ĐẾN, nhập máy, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt ký. Sau khi nhận lại, vào số, nhập máy, nhân bản, đóng dấu và phát hành theo đúng nơi nhận.
 - Thời gian giải quyết hồ sơ trình trực tiếp Ủy ban nhân dân tỉnh không quá 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thủ tục theo quy định (trừ trường hợp khi hồ sơ trình lên trong thời gian Chủ tịch, các Phó Chủ tịch không có mặt hoặc bận công việc đột xuất).
  - Trưởng Phòng Hành chính -Tổ chức chủ trì, phối hợp chặt chẽ các Phòng chuyên viên, cá nhân liên quan về giải quyết các loại hồ sơ trình trực tiếp khi xét thấy các hồ sơ của các đơn vị trình chưa bảo đảm theo quy định. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện nhận, trả hồ sơ để lãnh đạo Văn phòng kịp thời theo dõi, chỉ đạo
 Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trình trực tiếp và phát hành văn bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định của hướng dẫn này./.

 
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ, BAN.............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tam Kỳ, ngày         tháng        năm 200
 
PHIẾU TRÌNH
 
   - Kính trình :
....................................................................................
   - Tên Thủ trưởng đ/vị trình:
....................................................................................
   - Nội dung trình:
 
....................................................................................
 
Ý kiến của Chủ tịch, Phó Chủ tịch
Đề xuất của Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả: Nguyễn Văn Thảo

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
12
  • Ông Hoàng Trường Sa
    04/12/1982 ( 38 tuổi )
  • Ông Nguyễn Ngọc Nam
    25/12/1961 ( 59 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI