Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND Tỉnh Quảng Nam

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

                                        

Điều 1. Vị trí và chức năng       

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

a) Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Văn bản hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện).

d) Văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

a) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các văn bản khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Tổng hợp đề nghị của các Sở, cơ quan ngang Sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Sở), Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan, tổ chức liên quan.

b) Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản.

c) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác.

d) Theo dõi, đôn đốc các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

đ) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện; kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác.

e) Kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo.

c) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp khi được phân công hoặc ủy quyền.

b) Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra công tác đối với các Sở; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp xúc, báo cáo, trả lời kiến nghị của cử tri.

d) Chỉ đạo, áp dụng biện pháp cần thiết giải quyết công việc trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp.

đ) Cải tiến lề lối làm việc; duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương.

6. Tiếp nhận, xử lý, trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến):

a) Đối với đề án, dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan trình: Kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục soạn thảo, thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản; tóm tắt nội dung, sự phù hợp với quy định của pháp luật, nêu rõ thẩm quyền quyết định, sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với vấn đề liên quan, đề xuất một trong các phương án: Ban hành, phê duyệt; báo cáo tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh; gửi lấy ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung, lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình xử lý, nếu đề án, dự án, dự thảo văn bản còn ý kiến khác nhau, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì họp với cơ quan, tổ chức liên quan để trao đổi trước khi trình.

b) Đối với dự thảo báo cáo, bài phát biểu: Phối hợp với các cơ quan liên quan biên tập, hoàn chỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Đối với văn bản khác: Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cơ quan liên quan triển khai thực hiện; tổ chức các điều kiện cần thiết để Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật và nội dung văn bản đến.

7. Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; định kỳ rà soát, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

c) Rà soát nhằm kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung; hằng năm, tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ.

d) Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh.

8. Thực hiện chế độ thông tin:

a) Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Xuất bản, phát hành Công báo cấp tỉnh.

d) Thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật:

a) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Hướng dẫn nghiệp vụ hành chính văn phòng: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng đối với Văn phòng các Sở, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức Văn phòng - Thống kê xã, phường, thị trấn.

11. Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ:

a) Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; ban hành và quản lý văn bản theo quy định.

c) Hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ được giao.

đ) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định.

h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các đơn vị hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh gồm:

a) Phòng Hành chính - Tổ chức (bao gồm cả công tác văn thư, lưu trữ, tin học và xuất bản công báo).

b) Phòng Quản trị-Tài vụ (bao gồm nhiệm vụ quản lý Đội xe).

c) Phòng Tổng hợp.

d) Phòng Kinh tế Tổng hợp.

đ) Phòng Kinh tế ngành.

e) Phòng Khoa giáo - Văn xã.

g) Phòng Nội chính.

h) Ban Tiếp công dân tỉnh.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (hoặc tương đương) và bố trí, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

3. Biên chế

a) Biên chế công chức là biên chế của các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ trong tổng biên chế công chức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

b) Biên chế viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ trong tổng chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trên cơ sở xác định vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

  c) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh chuyên môn, vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định hiện hành, xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định biên chế công chức trong các đơn vị hành chính và biên chế viên chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, ban hành quy chế làm việc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh cần sửa đổi, bổ sung; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp gửi Sở Nội vụ để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Nguồn: Quyết định 17/2016/QĐ-UBND )

Phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh được UBND tỉnh phân công và theo quy định của pháp luật;

Chánh Văn phòng phân công các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giải quyết, tham mưu giải quyết công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng trong từng lĩnh vực công tác của Văn phòng UBND tỉnh; theo dõi, chỉ đạo các Phòng, Ban được phân công;

Để kịp thời giải quyết các công việc, khi cần thiết Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ đạo giải quyết, tham mưu giải quyết công việc đã phân công cho các Phó Chánh Văn phòng hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chánh Văn phòng về nội dung, lĩnh vực được phân công giải quyết hoặc tham mưu giải quyết, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chánh Văn phòng đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Chánh Văn phòng;

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực công việc do Phó Chánh Văn phòng khác phụ trách thì chủ động phối hợp giải quyết. Trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chánh Văn phòng xem xét, quyết định;

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, buổi làm việc, kiểm tra,… thuộc lĩnh vực công việc phụ trách hoặc được Chánh Văn phòng phân công, khi Phó Chánh Văn phòng không tham dự thì phải báo cáo trực tiếp Chánh Văn phòng để xem xét, giải quyết hoặc phân công Phó Chánh Văn phòng khác thực hiện.

3. Khi đi công tác vắng mặt tại cơ quan, Chánh Văn phòng ủy quyền cho một Phó Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác chung của Văn phòng và giải quyết các công việc do Chánh Văn phòng trực tiếp phụ trách.

4. Ngoài các nhiệm vụ được phân công, trong quá trình điều hành hoạt động của Văn phòng, Chánh Văn phòng phân công các Phó Chánh Văn phòng giải quyết một số công việc cụ thể khác theo thẩm quyền.

5. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng ngoài việc nghiên cứu để thực hiện giải quyết công việc, tham mưu giải quyết công việc được phân công theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng còn phải nghiên cứu các lĩnh vực do Chánh Văn phòng phụ trách, các Phó Chánh Văn phòng khác phụ trách để khi được phân công thêm nhiệm vụ thì đảm bảo giải quyết công việc kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

1. Chánh Văn phòng – Trần Anh Tuấn

- Lãnh đạo chung, quản lý các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, làm chủ tài khoản thứ nhất.

- Xử lý văn bản, tài liệu gửi đến Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh (hoặc ủy quyền cho Phó Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức xử lý).

- Tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

+ Xây dựng, ban hành, kiểm tra Quy chế làm việc của Ban Cán sự UBND tỉnh, Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Quy chế phối hợp, chương trình công tác của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

+ Theo dõi giải quyết, tham mưu giải quyết công tác: Tổng hợp, thống kê, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, an ninh, quốc phòng, biên giới, biển đông hải đảo, đối ngoại, hội nhập quốc tế, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, xây dựng, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch xây dựng phân khu, quy hoạch xây dựng chi tiết, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, phát triển đô thị, công tác đấu thầu, giao thông vận tải, an toàn giao thông, công nghiệp, thương mại, quản lý thị trường (kể cả công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại) và dịch vụ, tài nguyên và môi trường, các hoạt động tại Khu Kinh tế mở Chu Lai (trừ lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, giá đất);

+ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm và giai đoạn 05 năm;

+ Theo dõi tham mưu các công việc liên quan đến Sở, Ngành: Ngoại vụ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Cục Quản lý thị trường;

+ Chấp thuận nghiên cứu đầu tư, hỗ trợ đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công;

+ Theo dõi, tham mưu các nội dung công việc liên quan đến tổ chức: Hiệp Hội ô tô vận tải tỉnh, Hội Xây dựng, Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng …

 + Công tác phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ công tác với Văn phòng Chính phủ, các Ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách công tác hành chính, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, biên chế, đào tạo, thi đua, khen thưởng, chế độ, chính sách, văn thư, lưu trữ, công báo, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng, kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ, cải cách hành chính trong cơ quan Văn phòng.  

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo: Phòng Tổng hợp, Phòng Nội chính, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Theo dõi, hỗ trợ hoạt động của các Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc.

2. Phó Chánh Văn phòng - Võ Văn Viên

- Giúp Chánh Văn phòng điều hành các hoạt động của Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi công tác hoặc ủy quyền;

- Được uỷ quyền làm chủ tài khoản thứ hai;

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, giải quyết, tham mưu giải quyết các lĩnh vực công tác:

+ Y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, phát thanh truyền hình, báo chí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lao động, thương binh và xã hội;

+ Nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới;

+ Dân tộc, miền núi;

+ Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã;

+ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng;

+ Theo dõi, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh các công việc liên quan đến Sở, Ngành: Y tế,  Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh;

+ Chấp thuận nghiên cứu đầu tư, hỗ trợ đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công;

+ Tham mưu công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

+ Theo dõi, tham mưu các nội dung công việc liên quan đến tổ chức: Hội Tù yêu nước, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Người mù, Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo, Hội Đông y (sau khi sát nhập Hội Châm cứu), Hội Hữu nghị Việt - Lào, Hội Hữu nghị Việt - Pháp, Hội Hữu nghị Việt - Nga, Hội Hữu nghị Việt - Hàn, Hội Kế hoạch hóa gia đình, Hội Điều dưỡng, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Hội Di sản văn hóa, Liên đoàn Quần vợt, Hội TaekWondo, Hội Karatedo, Hội Võ thuật cổ truyền, Hội cổ động viên bóng đá Quảng Nam, Hội mô tô xe đạp, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Nghề cá, Hội Sâm núi Ngọc Linh và Quế Trà My, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Ban Liên lạc Cựu quân tình nguyện Việt – Lào, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên đoàn Cầu lông, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, Hiệp hội thủ công mỹ nghệ Quảng Nam, Hiệp hội ngành nghề mây, tre lá, ...

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách theo dõi chỉ đạo công tác phục vụ các hội nghị, các cuộc họp quan trọng, các cuộc họp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các cuộc họp trực tuyến, chỉ đạo công tác đảm bảo các điều kiện hậu cần phục vụ các đoàn khách đến thăm và làm việc với tỉnh (các đoàn khách quốc tế, Trung ương, tỉnh khác…); theo dõi quản lý tài chính, tài sản công do Văn phòng quản lý;

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo: Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Quản trị - Tài vụ và các công việc liên quan đến Phòng Kinh tế ngành đã được phân công;

- Theo dõi, hỗ trợ hoạt động của các Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố: Hội An, Hiệp Đức, Phú Ninh, Tây Giang.

3. Phó Chánh Văn phòng - Nguyễn Ngọc Nam

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, giải quyết, tham mưu giải quyết các lĩnh vực công tác:

+ Chấp thuận nghiên cứu đầu tư, hỗ trợ đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo lĩnh vực được phân công;

+ Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công;

+ Dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, các nguồn vốn vượt thu, dự phòng ngân sách, tạm ứng ngân sách và dự trữ tài chính, nguồn phòng chống thiên tai và các khoản chi ngoài dự toán ngân sách;

+ Tài chính, giá cả (bao gồm giá đất), điều hành ngân sách theo dự toán, quyết toán các nguồn vốn, dịch vụ tài chính, tín dụng ngân hàng và các loại hình bảo hiểm khác (trừ Bảo hiểm xã hội), sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước (trừ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng);

+ Kế hoạch và đầu tư, tài chính, thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng, quản lý doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng chính sách và giải quyết chính sách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư (kể cả trong Khu Kinh tế mở Chu Lai);

+ Theo dõi, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh các công việc liên quan đến Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các Ngân hàng;

+ Theo dõi, tham mưu các nội dung công việc liên quan đến Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo Phòng Kinh tế Tổng hợp;

- Theo dõi, hỗ trợ hoạt động của các Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã: Thăng Bình, Bắc Trà My, Tiên Phước, Điện Bàn, Đông Giang.

4. Phó Chánh Văn phòng - Lê Ngọc Quảng

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách theo dõi, giải quyết, tham mưu giải quyết các lĩnh vực công tác:

+ Trực tiếp làm Trưởng Ban Tiếp công dân; theo dõi, tham mưu giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo;

+ Thanh tra nhà nước;

+ Chính sách cán bộ (trừ những nội dung Báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh), xây dựng chính quyền, tôn giáo, địa giới hành chính, lưu trữ;

+ Tư pháp, thi hành án dân sự;

+ Theo dõi, tham mưu các hoạt động dịch vụ hành chính công tỉnh;

+ Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, một cửa, một cửa liên thông;

+ Xử phạt vi phạm hành chính, các vụ án hành chính;

+ Theo dõi, nắm tình hình, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh các công việc liên quan đến Sở, Ngành: Thanh tra tỉnh, Nội vụ, Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư;

+ Chấp thuận nghiên cứu đầu tư, hỗ trợ đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công;

+ Theo dõi, tham mưu các nội dung công việc liên quan đến tổ chức: Hội Công chứng, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Ban Tiếp công dân và một số công việc liên quan đến Phòng Nội chính.

- Giúp Chánh Văn phòng phụ trách theo dõi công tác thi đua Khối các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp, công tác phối hợp với các đoàn thể của Văn phòng.

- Theo dõi, hỗ trợ hoạt động của các Văn phòng HĐND và UBND huyện: Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My, Nam Giang.

(Nguồn: Quyết định 63/QĐ-VPUBND )


Phân công công tác của UBND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh:

          1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

          2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người lãnh đạo chung và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh và trước cơ quan nhà nước cấp trên.

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết các công việc thường xuyên trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngoại trừ các công việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết các công việc thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công.

          3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Khi vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác của các Phó Chủ tịch khác thì trực tiếp trao đổi, chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp vấn đề cần có ý kiến của Chủ tịch hoặc giữa các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đang phụ trách giải quyết công việc đó kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

          Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giải quyết công việc được phân công cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch vắng mặt.

          4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định pháp luật về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công; đồng thời cùng các Ủy viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          5. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động giải quyết công việc đã được phân công; nếu có phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

            6. Hàng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp giao ban để xem xét, giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, chủ trương, chính sách, các kiến nghị của các ngành, địa phương và công việc cần tập trung chỉ đạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề đưa ra giao ban. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp tình hình công việc được phân công theo dõi và những vấn đề cần thiết khác, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

          7. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ủy ban nhân dân tỉnh để cho ý kiến về các Báo cáo, Tờ trình, Đề án trình Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh có trách nhiệm tham dự, thảo luận, biểu quyết tại các phiên họp UBND tỉnh; trường hợp vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý.

          8. Các Ủy viên UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác với tư cách là Ủy viên UBND tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng, tiến độ công việc được giao theo quy định của pháp luật và cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND tỉnh trước HĐND tỉnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của UBND tỉnh.      

          Điều 2. Phân công công việc UBND tỉnh:

          1. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh;

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; Quy hoạch chung, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 5 năm,10 năm ;

          - Chấp thuận nghiên cứu đầu tư, hỗ trợ đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

          - Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch xây dựng chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công;

          - Điều hành ngân sách nhà nước ở các lĩnh vực: Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trung hạn và dài hạn của tỉnh; các nguồn vốn vượt thu; dự phòng; tạm ứng ngân sách và dự trữ tài chính; nguồn phòng chống thiên tai và các khoản chi ngoài dự toán ngân sách;

 - Thanh tra nhà nước; Công tác cán bộ; Xây dựng chính quyền; Thi đua khen thưởng; Tôn giáo; Cải cách hành chính; Nội chính; Địa giới hành chính.

- An ninh – Quốc phòng;

- Đối ngoại Nhà nước; Hội nhập quốc tế; Biên giới - Biển Đông hải đảo;

          - Nông nghiệp, phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới;

- Phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã;

          - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ;

          - Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp đột phá trên các lĩnh vực.

          c) Trực tiếp làm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan và theo quy định của cấp trên.

d) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, BQL dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;.

đ) Quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các cơ quan của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các đơn vị Công an, Quân đội thuộc Bộ, Quân khu V đóng trên địa bàn tỉnh.

e) Phụ trách chỉ đạo thành phố Tam Kỳ.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân- Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

          a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các lĩnh vực công tác:

- Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

- Khoa học, công nghệ;

- Thông tin, truyền thông;

- Giáo dục và Đào tạo;

- Y tế;

- Tư pháp, thi hành án dân sự;

- Phát thanh và Truyền hình;

- Hoạt động phục vụ hành chính công; Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; khởi nghiệp;

- Đối ngoại nhân dân;

b) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và quan hệ phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh.

          d) Quan hệ phối hợp công tác với các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh).

          đ) Phụ trách chỉ đạo Thành phố Hội An

*  Phân công các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh quan hệ công tác với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo lĩnh vực công tác (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

3.  Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên UBND tỉnh

          a) Phụ trách lĩnh vực công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

          b) Phụ trách chỉ đạo huyện Phước Sơn.

4. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hứa Văn Tưởng - Ủy viên UBND tỉnh

          a) Phụ trách lĩnh vực công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

          b) Phụ trách chỉ đạo huyện Tây Giang.

          5. Giám đốc Sở Nội vụ Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên UBND tỉnh

a)  Phụ trách lĩnh vực công tác nội vụ.

          b) Phụ trách chỉ đạo huyện Bắc Trà  My.

6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng - Ủy viên UBND tỉnh

          Phụ trách công tác Văn phòng UBND tỉnh.

          7. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đặng Phong - Ủy viên UBND tỉnh

          a) Phụ trách lĩnh vực công tác kế hoạch và đầu tư.

          b) Phụ trách chỉ đạo huyện Tiên Phước.

8. Giám đốc Sở Tài chính Phan Văn Chín - Ủy viên UBND tỉnh

 a) Phụ trách lĩnh vực công tác tài chính, giá cả.

          b) Phụ trách chỉ đạo huyện Đại Lộc.

9. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai - Ủy viên UBND tỉnh

 a) Phụ trách lĩnh vực công tác y tế;

          b) Phụ trách chỉ đạo huyện Hiệp Đức.

10. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Thanh Hồng - Ủy viên UBND tỉnh

a)  Phụ trách lĩnh vực công tác văn hóa thể thao và du lịch;

          b) Phụ trách chỉ đạo thị xã Điện Bàn.

11. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Văn Anh Tuấn - Ủy viên UBND tỉnh

a)    Phụ trách lĩnh vực công tác giao thông, vận tải;

          b) Phụ trách chỉ đạo huyện Quế Sơn.

12. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phú - Ủy viên UBND tỉnh

          a) Phụ trách lĩnh vực công tác xây dựng, quy hoạch;

          b) Phụ trách chỉ đạo huyện Duy Xuyên.

13. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lê Thị Thủy - Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác Dân tộc;

b)    Phụ trách chỉ đạo huyện Đông Giang.

          14. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Thanh Quốc - Ủy viên UBND tỉnh.

            a) Phụ trách lĩnh vực công tác giáo dục và đào tạo;

          b) Phụ trách chỉ đạo huyện Nông Sơn.

15. Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Quang Thử - Ủy viên UBND tỉnh

          a) Phụ trách lĩnh vực công tác Công Thương;

          b) Phụ trách chỉ đạo huyện Nam Giang.

16. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Quảng - Ủy viên UBND tỉnh

          Phụ trách lĩnh vực công tác thông tin và truyền thông.

17. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Viết Tích - Ủy viên UBND tỉnh

          Phụ trách lĩnh vực công tác khoa học và công nghệ.

18.  Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Huỳnh Tấn Triều - Ủy viên UBND tỉnh

          a) Phụ trách lĩnh vực công tác lao động, thương binh và xã hội;

b)    Phụ trách chỉ đạo huyện Nam Trà My.

           19. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Thanh Hà - Ủy viên UBND tỉnh

          Phụ trách lĩnh vực công tác tài nguyên và môi trường;

          20. Giám đốc  Sở Tư Pháp Đặng Văn Đào - Ủy viên UBND tỉnh,

          Phụ trách lĩnh vực công tác tư pháp.

          21. Chánh thanh tra tỉnh Trần Minh Thái - Ủy viên UBND tỉnh

          Phụ trách công tác thanh tra.

          22. Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Ngọc Trung - Ủy viên UBND tỉnh

          a) Phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới;

          b) Phụ trách huyện Phú Ninh

          Điều 3. Thành viên UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ; đúng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh hiện hành và nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019.

Các Thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phụ lục

Phân Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, phụ trách

các tổ chức Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam

(Kèm theo Quyết định số:  4067/QĐ-UBND ngày 12  /12  /2019 của UBND tỉnh)

                            

                    1. Đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh

1

Hội Nghề cá

2

Hội Sâm núi Ngọc Linh và Quế Trà My

                    2. Đ/c Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

1

Hội Xây dựng

2

Hội Kiến trúc sư

3

Hiệp hội ô tô vận tải

4

Hội Quy hoạch

5

Hiệp hội thủ công mỹ nghệ Quảng Nam

6

Hiệp hội ngành nghề mây, tre lá

7

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

8

Hội nạn nhân chất độc da cam

                    3. Đ/c Trần Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh

1

Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo

2

Ban đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh

                    4. Đ/c Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1

Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật

2

Hội Văn học - Nghệ thuật

 

3

Hội Nhà Báo

 

4

Liên đoàn Cầu lông

 

5

Hội Di sản văn hóa

 

6

Liên đoàn Quần vợt

 

7

Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

 

8

Hội TaekWondo

 

9

Hội Karatedo

 

10

Hội Võ thuật cổ truyền

 

11

Hội Công chứng

12

Đoàn Luật sư

13

14

Hội Luật gia

Hiệp Hội doanh nghiệp Quảng Nam

15

Hội cổ động viên bóng đá Quảng Nam

16

Hội mô tô xe đạp

17

Hội Tù yêu nước và Cựu Thanh niên Xung phong

 

18

Hội Người mù

 

19

Hội Chữ Thập đỏ (Sau khi sát nhập với Hội Từ thiện)

 

20

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam

 

21

Khuyến học (Sau khi sáp nhập với Hội Cựu Giáo chức)

 

22

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

 

23

Hội Đông y (sau khi sát nhập Hội Châm cứu)

 

24

Hội Hữu nghị Việt - Lào

 

25

Hội Hữu nghị Việt - Pháp

 

26

Hội Hữu nghị Việt - Nga

 

27

Hội Hữu nghị Việt - Hàn

 

28

Ban Liên lạc Cựu Quân tình nguyện Việt - Lào

 

29

Hội Kế hoạch hóa gia đình

 

30

Hội Điều dưỡng

 

 


Trường Sa - Tổng hợp

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
2
 • Ông Trần Ngọc Liên
  25/02/1978 ( 43 tuổi )
 • Bà Nguyễn Kim Châu
  21/02/1982 ( 39 tuổi )
 • Bà Vũ Phạm Loan Thảo
  18/02/1978 ( 43 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Viên
  04/02/1982 ( 39 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Anh
  02/02/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Trần Thị Kiều Trâm
  01/02/1983 ( 38 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI