Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Uỷ ban Nhân dân tỉnh

Công tác chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày 04/11 đến ngày 10/11
hủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1553/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
Ngày 08/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1553/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 tại Văn phòng UBND tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 6614/KH-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 20192021”, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2547/KH-VPUBND ngày 07/11/2019 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng giai đoạn 2019 - 2021 như sau:
UBND tỉnh ban hành danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2024
UBND tỉnh đã ban hành danh mục các di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2024 tại Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 05/11/2019.
Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND với những nội dung chính như sau:
UBND tỉnh ban hành Đề án Thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2024.
Tại Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 05/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Đề án Thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2024.
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021"
Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 6614/KH-UBND ngày 05/11/2019 triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu
Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6615/UBND-NC chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu, với các nội dung như sau:
Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh hoanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP.
Ngày 01/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh hoanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP.
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Văn phòng UBND Tỉnh

Công tác chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày 04/11 đến ngày 10/11
hủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1553/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
Ngày 08/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1553/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 tại Văn phòng UBND tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 6614/KH-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 20192021”, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2547/KH-VPUBND ngày 07/11/2019 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng giai đoạn 2019 - 2021 như sau:
UBND tỉnh ban hành danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2024
UBND tỉnh đã ban hành danh mục các di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2024 tại Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 05/11/2019.
Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND với những nội dung chính như sau:
UBND tỉnh ban hành Đề án Thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2024.
Tại Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 05/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Đề án Thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2024.
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021"
Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 6614/KH-UBND ngày 05/11/2019 triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu
Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6615/UBND-NC chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu, với các nội dung như sau:
Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh hoanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP.
Ngày 01/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh hoanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP.
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI